Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.45 (152) 2008. gada 5. novembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 28.oktobra līdz 31.oktobrim ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

29.10.2008.

01.01.2009.

Grozījums Vispārējās izglītības likumā

29.10.2008.

12.11.2008.

Grozījumi Zvejniecības likumā

29.10.2008.

01.01.2009.

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"

29.10.2008.

01.07.2009.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.858 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.2. apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai""

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.859 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.3. apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem""

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.860 "Noteikumi par elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas lielumu"

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.861 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.313 "Noteikumi par pašvaldību mēneša pārskatu saturu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību""

28.10.2008.

01.02.2008.

Noteikumi Nr.862 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.128 "Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību""

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.863 "Noteikumi par muitas kontroles zonām"

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.864 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.865 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"

28.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.867 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.868 "Noteikumi par tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību papildināšanu ar krāsainiem fotoattēliem vai ilustrācijām"

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.869 "Par Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumu Nr.871 "Noteikumi par Ventspils reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.870 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1002 "Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība""

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.871 "Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.872 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr.1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē"

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.873 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.628 "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs""

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.874 "Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība"

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.878 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.430 "Noteikumi par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali""

28.10.2008.

29.10.2008.

Noteikumi Nr.879 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.494 "Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības nodrošināšanas kārtība""

28.10.2008.

29.10.2008.

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Investīciju fonda līgums par Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījumu fonda ieviešanu (apstiprināts ar MK 2008.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.534)

28.10.2008.

Saskaņā Ministru kabineta 2008.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.534 līgums stājas spēkā tā 15.punktā noteiktajā laikā un kārtībā

Precizējums MK 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.742 "Izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi"

28.10.2008.

Precizēta 2.punkta ceturtā teikuma redakcija

Noteikumi Nr.832 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem""

29.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.835 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti "Biznesa inkubatori""

29.10.2008.

30.10.2008.

Noteikumi Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"

29.10.2008.

30.10.2008.

Noteikumi Nr.883 "Noteikumi par sociālajām garantijām civilpersonām sakarā ar komandējumiem uz starptautisko operāciju rajoniem"

31.10.2008.

01.11.2008.

Noteikumi Nr.884 "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība"

31.10.2008.

01.11.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas