Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
      Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.3 (3) 2005. gada 30. novembris
            

Sertifikāts apliecina profesionālo kompetenci

Inese Vītola, Grāmatvežu sertifikācijas centra izpilddirektora vietniece

Kaut gan grāmatvežu sertifikācija Latvijā notiek jau labu laiku, vēl arvien ir daudz neskaidru jautājumu par šo procedūru, kas apliecina profesionālo kompetenci. Ko dod grāmatvedības sertifikāts, kam tas vajadzīgs? Vai sertifikācija ir obligāta prasība? Kā tā norisinās, un kuram no sertificētājiem uzticēties? Turpmāk sniegtas atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Grāmatveža arods šobrīd Latvijā nav iekļauts reglamentēto un obligāti sertificējamo profesiju sarakstā. Tomēr grāmatvežiem pastāv iespēja novērtēt savu zināšanu līmeni un profesionālo atbilstību, kā apliecinājumu saņemot valsts atzītu kompetences sertifikātu. Sertifikācija ir grāmatveža brīvprātīga izvēle, taču tā var būt arī darba devēja iespēja pārliecināties par darbinieka profesionālo atbilstību. Grāmatvežu profesionālās kompetences apliecinājumā ieinteresētās personas ir arī grāmatvedības pakalpojumu saņēmēji.

Saprotams, ka jebkurš darba devējs ir ieinteresēts nodarbināt zināšanām bagātu grāmatvedi, kuram visā pilnībā var uzticēt saimnieciskās darbības uzskaiti un finanšu resursu apriti. Taču- kā nekļūdīgi novērtēt grāmatveža kompetenci, spējas un praktisko pieredzi?

Tālab valstī ir izstrādāta personāla atbilstības novērtēšanas sistēma, saskaņā ar kuru šādu novērtējumu un apliecinājumu ir tiesīgas izsniegt tieši personāla sertificēšanas jomā neatkarīgas un kompetentas institūcijas. SIA "Grāmatvežu sertifikācijas centrs" (turpmāk- centrs) šobrīd ir valstī vienīgā akreditētā institūcija, kurai Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK) piešķīris tiesības veikt grāmatvežu sertifikāciju.

Kopš 2002.gada novembra, kad LATAK pievienojās Eiropas akreditācijas kooperācijai un parakstīja Daudzpusējo nacionālo akreditācijas līgumu, Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā iekļauto institūciju izdotie sertifikāti tiek atzīti starptautiski. Šobrīd ir 20 valstis, kuras abpusēji atzīst sertifikātus, kurus personāla sertificēšanas jomā izdevušas vietējās nacionālās sertificēšanas iestādes, tostarp arī Grāmatvežu sertifikācijas centrs.

Grāmatvežu sertifikācijas tiesiskais pamats

Galvenais centra darbības princips ir neatkarīgu ekspertu vērtējums. Sertificēšana šeit organizēta tā, lai visā pilnībā tiktu nodalīta grāmatvežu apmācība un pretendentu sertifikācija. Abas minētās funkcijas uzticētas neatkarīgiem speciālistiem. Centrs veic tikai un vienīgi atbilstības novērtēšanu.

Sertifikācija notiek atbilstoši likumam "Par atbilstības novērtēšanu", saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām un atbilstoši Latvijas standarta grāmatvežu 4.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām. Centrs darbojas pēc izstrādātiem un apstiprinātiem "Grāmatvežu kompetences sertifikācijas noteikumiem", kuri nosaka sertifikāta iegūšanas procedūras.

Sertifikācijā ir šādi posmi: sagatavošanās, eksāmeni, sertifikācija, ikgadējā uzraudzība un resertifikācija.

Kā sagatavoties eksāmenam

Lai sekmīgi nokārtotu eksāmenus, pretendenta zināšanām jāatbilst noteiktam līmenim. Kā novērtēt zināšanas? Visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar centra izvirzītajām prasībām un normatīvo aktu bāzi, apmācību programmu un iepriek­šējo eksāmenu uzdevumiem. Atkarībā no zināšanu pašnovērtējuma pretendents var gatavoties eksāmeniem patstāvīgi vai izvēlēties mācības sagatavošanas kursos. To programma izstrādāta tieši strādājošiem un bilancspējīgiem grāmatvežiem atbilstoši sertifikācijas prasībām. Kursu programma palīdz celt kvalifikāciju, sistematizēt un papildināt zināšanas. Centram ir noslēgts sadarbības līgums ar SIA "Biznesa komplekss" par grāmatvežu sertifikācijas pretendentu apmācību. Kursu programma ir licencēta, un centrs pastāvīgi uzrauga mācību procesu un izvērtē tā atbilstību sertificēšanas prasībām.

Kādi eksāmeni jākārto

Sertifikāta pretendentam jānokārto divi eksāmeni: finanšu grāmatvedībā un nodokļos; vadības grāmatvedībā, lietvedībā un saimnieciskajās tiesībās.

Eksāmenu darbus pārbauda un vērtē kompetenti speciālisti, eksaminācijas komisijas locekļi, kuru atbilstība tiek izvērtēta un uzraudzīta normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Tie ir augsti kvalificēti speciālisti un pieredzējuši praktiķi ar vismaz 10 gadu darba stāžu garumā. Lielākoties tie ir zvērināti revidenti, augstskolu pasniedzēji, grāmatu un profesionālo publikāciju autori grāmatvedībā un ekonomikā.

Eksāmenos ir iekļauti praktiskie uzdevumi un testi. Atkarībā no katrā jautājumā un uzdevumā ietvertā zināšanu apjoma atbildes pareizība tiek novērtēta ar punktiem. Vienā eksāmenā iegūstamais maksimālais punktu skaits ir 100. Pretendentam eksāmens tiek ieskaitīts, ja viņš saņēmis ne mazāk par 70 punktiem. Ja pirmajā reizē tas nav izdevies, ek­sāmenu var kārtot vēlreiz.

Katru eksāmena darbu neatkarīgi viens no otra pārbauda divi eksperti. Darbu labošana un vērtēšana notiek anonīmi- uz pretendenta darba ir tikai viņa izvēlēta parole. Eksperta novērtējumā nav iespējama jebkāda subjektīva attieksme jeb ieinteresētība saistībā ar darba autoru. Darba galīgais novērtējums ir abu ekspertu vidējais matemātiskais punktu skaits.

Kā notiek sertifikācija

Sertifikācijas procedūrā ietilpst dokumentu izskatīšana, lēmuma pieņemšana un sertifikāta izsniegšana.

Pretendentam ir jāiesniedz centrā šādi dokumenti un apliecinājumi: iesniegums, izglītības dokuments (par vidējo, vidējo speciālo vai augstāko izglītību), izziņa par darba stāžu specialitātē (ne mazāku par trim pēdējiem gadiem), apliecinājums datora prasmēm (Word un Excel programmām), centra apliecinājums par abu sertifikācijas eksāmenu nokārtošanu ar novērtējumu, kas nav zemāks par 70 punktiem katrā no eksāmeniem, kā arī fotokartiņa.

Centra izsniegtais apliecinājums par sertifikācijas eksāmenu nokārtošanu dod tiesības pieteikties sertifikācijai. Apliecinājums ir derīgs sešus mēnešus.

Pamatojoties uz pretendenta iesniegumu un izskatot dokumentu atbilstību, centrs pieņem lēmumu par sertifikāciju un kompetences sertifikāta izsniegšanu.

Kāpēc vajadzīga uzraudzība

Pēc sertifikāta izsniegšanas centrs ar sertificēto personu slēdz uzraudzības līgumu. Uzraudzības procedūra garantē sertificētās personas profesionālu darbību grāmatvedībā un nosaka pienākumu profesionāli pilnveidoties- grāmatvedim vismaz 36 stundas gadā ir jāturpina mācības, noklausoties seminārus vai lekcijas. Līgums arī apliecina, ka grāmatveža darbā tiek ievērotas profesijas ētikas prasības.

Sertificētie grāmatveži sniedz centram ikgadēju atskaiti par minēto prasību ievērošanu. Ja tiek atklāts, ka līguma prasības nav ievērotas, sertifikāta darbību var apturēt un izskatīt jautājumu par tā anulēšanu.

Kā notiek resertifikācija

Sertifikāta darbības laiks ir trīs gadi. Kad tie pagājuši, sertificētajam grāmatvedim ir jāiziet atkārtota sertifikācijas procedūra un jānokārto resertifikācijas tests, kas apliecina personas kompetenci attiecīgajā laika sprīdī. Testā no 40 maksimāli iespējamiem punktiem jāiegūst vismaz divdesmit. Neveiksmes gadījumā testu drīkst kārtot vēlreiz. Pamatojoties uz dokumentiem un testa rezultātiem, eksperti pieņem lēmumu par sertifikāta termiņa pagarināšanu vēl uz trim gadiem.

Kāpēc sertifikāts ir nepieciešams

Jebkuram darba devējam, sadarbības partnerim vai grāmatvedības pakalpojumu pircējam sertifikāts garantē to, ka konkrētā grāmatveža profesionalitāte atbilst profesijai izvirzītajām kompetences prasībām, ka grāmatvedis visā pilnībā un patstāvīgi ir spējīgs veikt grāmatvedības uzskaiti un uzņēmuma finanšu vadību, ir spējīgs organizēt un vadīt uzņēmuma grāmatvedību un savā darbā ievēro profesionālās ētikas normas. Sertifikāta īpašnieks ir tiesīgs uzrādīt sertifikātu darba devējam, slēdzot darba līgumu, kā arī citās civiltiesiskās situācijās.

Taču saskaņā ar uzraudzības līgumu sertificētā persona vienlaikus uzņemas arī zināmus pienākumus. Piemēram, sniedzot informāciju par sertifikāta iegūšanu, nodrošināt paziņojamo datu ticamību un pilnību, sniegt paskaidrojumus par sertifikāta statusu, izmantošanas noteikumiem un sertifikāta izsniedzējiem, nosaukt veiktos darbus, reģistrēt sūdzības sertificētās darbības jomā un saglabāt šos datus iesniegšanai sertifikācijas institūcijā, kā arī saskaņotajos termiņos pārreģistrēties sertifikācijas institūcijā.

Savukārt centrs nodrošina informācijas publiskošanu par sertificētajām personām, kā arī uzrauga viņu profesionālo darbību un kompetenci. Lai to paveiktu, centrs kārto sertificēto personu reģistru, publicē šo informāciju profesionālajā presē, nodrošina uzraudzības procedūras, veic pārsertificēšanu, uztur un aktualizē visas procedūras saskaņā ar akreditācijas prasībām.

08.JPG (14521 bytes)
 Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Nepārtrauktā savstarpējā sadarbība ir ļoti svarīga, jo sertificētās personas zināšanas un iemaņas noveco. Lai tās atbilstu katra konkrētā laikposma prasībām, nepieciešams regulāri paaugstināt kvalifikāciju un kompetenci. Tādējādi sertifikāts ir sava veida profesionālās attīstības garants gan darba devējam, gan arī pašam grāmatvedim. ?

Kompetences sertifikāta pretendentam nepieciešamās kvalifikācijas prasības:

- vispārējā vidējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
- darba pieredze grāmatvedības uzskaites darbā ne mazāka par trim gadiem;
- prasme strādāt ar datoru "Windows" vidē un lietot "Word" un "Excel" programmas.

 

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas