Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
      Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.5 (5) 2005. gada 14. decembris
            

Artava sadarbībai starp uzņēmumiem un zinātniekiem

Una Vanaga, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības departamenta Inovāciju nodaļas vadītāja

Viens no galvenajiem valstu, reģionu un uzņēmumu konkurētspējas rādītājiem ir spēja kvalitatīvi un ātri apgūt, uzkrāt un izmantot jaunas zināšanas un tehnoloģijas. To apzinoties, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis aizvien vairāk investē pētniecībā un attīstībā, īpašu uzmanību pievēršot pētniecības rezultātu komercializācijai jeb praktiskai ieviešanai ražošanā, iegūstot pārdodamu produktu vai pakalpojumu. Sekmīgas komercializācijas priekšnoteikums ir cieša sadarbība starp zinātnes un rūpniecības sektoriem.

08.JPG (13041 bytes)

Pētnieki un komersanti - katrs savrup

Privātā sektora ļoti pieticīgās investīcijas pētniecībā (Latvijā 2004.gadā tikai 0,19% no IKP, turpretim ES valstīs - vidēji 0,73%) un nelielais reģistrēto patentu skaits liecina, ka mūsu valstī sadarbība starp zinātniekiem un uzņēmējiem ir vāji attīstīta. Bieži nākas dzirdēt pārmetums no abām pusēm, ka katrs runā savā valodā. Uzņēmēji ne vienmēr prot un var definēt pasūtījumu zinātniekiem, kā arī nezina, kur meklēt palīdzību. Zinātniekiem savukārt tiek pārmests, ka tie interesējas tikai par fundamentāliem pētījumiem un mazāk iesaistās praktisku rūpniecības uzņēmumu problēmu risināšanā. Izeja no "apburtā loka" nav tālu jāmeklē. Daudzās valstīs tiek veidoti tehnoloģiju pārneses centri vai kontaktpunkti, kuru galvenais uzdevums - darboties kā tulkiem un sadarbības veicinātājiem starp pētniecības un rūpniecības sektoru.

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti tiek veidoti, lai sekmētu zinātnieku un uzņēmēju sadarbību un nodrošinātu efektīvu valsts pētniecības institūciju pētniecības rezultātu ieviešanu ražošanā. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu galvenie uzdevumi ir šādi:

- apzināt attiecīgās universitātes un zinātnes institūta iespējas sniegt pētniecības un produktu attīstības pakalpojumus atbilstoši uzņēmēju vajadzībām;

- apzināt uzņēmumu pieprasījumu pēc pētniecības rezultātiem un sadarbības iespējām;

- sekmēt uzņēmēju un zinātnieku sadarbību, lai piesaistītu privātā sektora finansējumu pētnieciskajiem darbiem;

- nodrošināt valsts finansētu patentēšanu pētījumu gaitā radītā intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kā arī veicināt tā izmantošanu tautsaimniecībā;

- veicināt jaunu augstu tehnoloģiju uzņēmumu veidošanos uz zinātnieku pētījumu rezultātu bāzes.

Jaunas iespējas arī Latvijā

Līdz šim ierobežoto finanšu resursu dēļ mūsu zinātnieki un uzņēmēji atbalstu tehnoloģiju pārnesei varēja saņemt tikai Latvijas Inovāciju rosināšanas centrā. Inovāciju rosināšanas centri ir viens no ES inovāciju politikas ieviešanas instrumentiem, un šādi centri darbojas visās ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs.

Ar grozījumiem likumā par valsts budžetu 2005.gadam Ekonomikas ministrijai tika piešķirts papildu finansējums tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai. Tāpēc šā gada 7.oktobrī ministrija izsludināja aicinājumu augstskolām un zinātniskajiem institūtiem līdz 31.oktobrim pieteikt savu līdzdalību programmā par atbalsta saņemšanu tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu izveidei zinātniskajās institūcijās. Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku pieteicēju loku, it īpaši no reģioniem, pieteikšanās termiņu vēlāk pagarināja līdz 21.novembrim. Pro­grammas ietvaros tika saņemti desmit projektu pieteikumi, no kuriem finansējuma saņemšanai kvalificēti seši:

- Latvijas Universitātes projekts "Latvijas Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta izveidošana";

- Rīgas Tehniskās universitātes projekts "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta izveide Rīgas Tehniskajā universitātē strukturālo instrumentu finansējuma piesaistes veicināšanai";

- Latvijas Lauksaimniecības universitātes "Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta izveide Latvijas Lauksaimniecības universitātē";

- Rīgas Tehniskās universitātes projekts "Biodīzeļa un to saturošo dīzeļdegvielu ražošana un kvalitātes nodrošināšana";

- Rēzeknes augstskolas projekts "Vides aizsardzības tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta izveide Rēzeknes augstskolā";

- Ventspils augstskola "Kurzemes tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta izveide uz Ventspils augstskolas bāzes".

Minēto projektu finansēšanai turpmākajos trijos gados kopumā plānots piešķirt 588 000 latu, tostarp projektu īstenošanai 2005.gadā piešķirti 150 000 latu. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu ietvaros plānots sagatavot 95 komercializācijas piedāvājumus, iniciēt vismaz 70 sadarbības līgumus ar uzņēmējiem un sagatavot 15 patentu pieteikumus.

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu veidošana ir tikai viens no pasākumiem, kuri jāveic, lai pilnveidotu tehnoloģiju pārneses sistēmu un sekmētu jaunu produktu ieviešanu ražošanā, kā arī jaunu inovatīvu uzņēmumu veidošanos. Ministrija nākamajā gadā plāno īstenot vairākus pasākumus tehnoloģiju pārnesē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai un visas sabiedrības izpratnes veicināšanai par inovāciju lomu konkurētspējas veicināšanā.

Foto: Pirmais tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts - LU.
Rektors Ivars Lācis (vidū) paraksta līgumu par finansējuma piešķiršanu. No kreisās: ekonomikas ministrs Krišjānis Kariņš
un EM valsts sekretārs Kaspars Gerhards. Foto no EM arhīva.
 

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas