Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
      Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.2 (8) 2006. gada 11. janvāris
            

Biznesa eņģeļi - vaļasprieks vai nepieciešamība

Elita Moiseja, SIA "NP Properties" izpilddirektore

03.JPG (20516 bytes)
Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Kas un kāds ir biznesa eņģelis

Biznesa eņģeļi (Business Angels) galvenokārt ir privāti investori vai to grupas- uzņēmēji vai augstākā līmeņa vadītāji, kuri sava iepriekšējā biznesa laikā ir uzkrājuši pietiekami lielu finanšu kapitālu un daļu no brīvajiem līdzekļiem izmanto investēšanai, viņuprāt, perspektīvos jaunos uzņēmumos. Diemžēl Latvijā par šo investīciju veidu reti kurš runā. Tomēr šādu privātu investīciju veids pastāv arī pie mums, citādi nebūtu iespējama daudzu labu ideju realizēšana mazos un vidējos uzņēmumos.

Atšķirībā no riska kapitāla fondiem (Venture capital funds), kuros apvienojas galvenokārt juridiskas personas- parasti bankas, pensiju fondi, apdrošināšanas kompānijas, korporatīvie uzņēmumi, biznesa eņģeļi ir privātpersonas, kuras iegulda līdzekļus uzņēmumu agrīnajā attīstības posmā- tā sauktajā seed-stage jeb sēklas stadijā, kad augstās riska pakāpes dēļ riska kapitāla fondi vēl neuzdrošinās veikt investīcijas.

Bez biznesa eņģeļu atbalsta šodien, iespējams, nebūtu tādu pazīstamu starp­tautisku kompāniju kā "Ford Motor", "Apple", "Netscape", "Sun Microsystems", "Amazon.com", "Body Shop" un daudzu citu, kuras sāka darbību tikai ar labu ideju, bet ar privāto investoru palīdzību kļuva par līderiem savā nozarē.

Šobrīd rietumvalstīs ar terminu "biznesa eņģeļi" apzīmē nu jau visai konkrētu sabiedrības slāni, kam piemīt tikai šai sociālajai grupai raksturīgas vērtības. Tie galvenokārt ir vīrieši, vecumā no 35 līdz 65 gadiem, ar plašiem biznesa kontaktiem un veiksmīgu līdzšinējo privāto biznesu. Pateicoties ieguldījumam daudzu jaunu augstvērtīgu ideju realizēšanā, viņi ir kļuvuši par visai populāru sociālekonomiskās izpētes objektu, mēģinot izprast un skaidrot viņu motivāciju un rīcību.

Piemēram, neskaitot peļņas gūšanu, viens no motīviem, kāpēc biznesa eņģeļi uzdrošinās ieguldīt jaunos, vēl nepieredzējušos uzņēmumos visriskantākajā- agrīnajā attīstības stadijā- , ir biznesa azarts. Tas ir sava veida vaļasprieks, kas stimulē biznesa eņģeļus meklēt jaunus, perspektīvus uzņēmumus ar inovatīvām idejām un, sniedzot finansiālu atbalstu un kompetentus padomus, ļauj idejai pārtapt par realitāti. Turklāt biznesa eņģeļi parasti neaprobežojas ar investēšanu vienā uzņēmumā, bet gan vairākos vienlaikus.

ASV pašlaik ir aptuveni 3 miljoni biznesa eņģeļu, kas snieguši neatsveramu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Turklāt speciālisti novērtējuši, ka biznesa eņģeļu ieguldījumu apjoms ir četras reizes lielāks nekā riska kapitāla fondu investīcijas. Kā liecina EBAN (European Business Angel Networks) statistika, tad vienai ceturtajai daļai veikto ieguldījumu atdeve pārsniedz 50 procentus, savukārt trešdaļā gadījumu ieguldījumi sevi neattaisno.

Biznesa eņģeļu tīkli

Visbiežāk viena projekta realizācijā līdzekļus iegulda vairāki privātie investori- šādā veidā tiek sadalīts risks projekta neveiksmes gadījumā. Lai būtu vieglāk atrast sadarbības part­nerus un pievilcīgus investīciju projektus, tiek veidoti ietekmīgi biznesa eņģeļu tīkli, sava veida sindikāti. Šādi tīkli šobrīd ir gandrīz katrā attīstītā valstī. Starp Eiropas Savienības dalībvalstīm 2003.gadā visvairāk biznesa eņģeļu tīklu bija Lielbritānijā (58), Francijā (48) un Vācijā (40). Kā vienu no veiksmīgākajiem piemēriem var minēt Eiropas Biznesa eņģeļu tīklu (EBAN) (www.eban.org).

Biznesa eņģeļi Latvijā - ekstravagance vai nepieciešamība

Latvijā šis investēšanas veids arī ir izplatīts, tikai pie mums vēl nav pieņemts biznesa eņģeļus saukt par biznesa eņģeļiem. Par privātpersonu veikto investīciju apjomiem ir grūti spriest, taču speciālisti uzskata, ka tie varētu būt 10 līdz 20 procenti no visām riska investīcijām.

Rīgas Ekonomikas augstskolas 2004.gada veiktajā pētījumā secināts, ka Latvijā biznesa eņģeļus var iedalīt divās grupās: pašmāju un ārvalstu. Tipiski pašmāju biznesa eņģeļi ir uzņēmēji, kas sākuši uzņēmējdarbību faktiski no nekā Atmodas laikā. Konkrētajam uzņēmumam veiksmīgi izaugot, tas ticis pārdots. Šādi iegūts pietiekami daudz brīvu līdzekļu, kuri tālāk investēti daudz mazāku uzņēmumu attīstībā. Daļa investoru par biznesa eņģeļiem ir kļuvuši pēc nekustamo īpašumu denacionalizācijas deviņdesmito gadu sākumā, vēlāk tos pārdodot un daļu no iegūtajiem līdzekļiem ieguldot jaunu, inovatīvu ideju realizēšanā.

Savukārt starp ārvalstu privātajiem investoriem dominē Krievijas, Vācijas un Skandināvijas valstu pilsoņi. Krievijas un Latvijas ilglaicīgā kopīgā vēsture, latviešu labās krievu valodas zināšanas, valstu ģeogrāfiskais tuvums ir galvenie iemesli, kas piesaista Krievijas biznesa eņģeļu uzmanību Latvijai. Privātie investori no Skandināvijas valstīm un Vācijas, jau ilgus gadus sekojot līdzi Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā, investē strauji augošās tautsaimniecības nozarēs.

Cik svarīgi ir runāt par biznesa eņģeļiem Latvijas kontekstā? Manuprāt, ļoti svarīgi. Biznesa eņģeļi jeb privātie investori ir neatsverams balsts tieši mazajiem uzņēmumiem un bieži vien noteicošais faktors to tālākajā attīstībā. Atšķirībā no uzņēmumiem, kas savu vietu tirgū jau ir atraduši, mazajiem uzņēmumiem ir daudz sarežģītāk piesaistīt institucionālos investorus jaunu, riskantu ideju realizēšanai. Tieši privātie investori ir tie, kas uzdrošinās ieguldīt līdzekļus uzņēmuma idejas realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras un tehniskās bāzes sagatavošanā. Bez tam mazie uzņēmumi biznesa eņģeļa personā iegūst ne tikai investoru, bet arī vērtīgu biznesa konsultantu, kura sniegtos padomus citkārt nevarētu atļauties nopirkt.

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir svarīga loma gan tautsaimniecībā, gan ekonomikas konkurētspējas veicināšanā, tāpēc pasākumi labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstībai ir ļoti svarīgi. Biznesa eņģeļu tīklu veidošanos, kas sniegtu reālu atbalstu uzņēmējiem, varētu veicināt, piešķirot izdevīgas nodokļu atlaides privātajiem investoriem, kas investē līdzekļus uzņēmumos tieši to darbības sākumstadijā.

Citi mazo un vidējo uzņēmēju atbalsta veidi

Ikdienā līdztekus biznesa eņģeļiem pastāv arī daudzi citi uzņēmējdarbības atbalsta veidi. Ne mazāk nozīmīgs atbalsts ir atbilstošas vides un infrastruktūras nodrošināšana, kas sekmē salīdzinoši straujāku un veiksmīgāku uzņēmumu attīstību. Piemēram, tikko izveidotas kompānijas vai nelielas kompānijas "NP Properties" industriālajos parkos var iznomāt kvalitatīvas, to prasībām un vajadzībām atbilstošas telpas, neieguldot līdzekļus pašu telpu remontēšanā un sagatavošanā. To finansiāli nodrošina industriālā parka attīstītājs, savukārt kompānija divu trīs mēnešu laikā var jau uzsākt ražošanu pilnīgi sagatavotās telpās. Kompānijām, kuras tikai sākušas attīstīties vai pārcēlušas ražotnes uz Latviju, tas ir ļoti vērtīgs palīdzības veids, jo tās ietaupītos līdzekļus par telpu remontu vai izbūvēšanu var ieguldīt attīstībā. Turklāt vajadzības gadījumā šie uzņēmumi var saņemt dažādu nozaru speciālistu pakalpojumus un konsultācijas par finansēm, grāmatvedību, personāla atlasi, likumdošanu utt.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas