Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
      Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.5 (11) 2006. gada 1. februāris
            

Fiziskās personas maksātnespējas risinājumi

Agnese Kveska, valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" direktore

04.JPG (17709 bytes)
Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

"Latvijā, attīstoties tirgus ekonomikai, fiziskās personas kā patērētāji arvien biežāk nonāk situācijā, kad to aktīvu nepietiek, lai nosegtu visas saistības pret kreditoriem."

Fizisko personu bankrotu skaits ASV 2005.gadā palielinājies par 31,6% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, konstatējusi finanšu analīzes kompānija "Lundquist Consulting". Kā liecina aprēķini, katrs simt piecdesmitais ASV iedzīvotājs ir maksātnespējīgs un aptuveni 96% no visām maksātnespējas lietām ASV tiesās saistītas tieši ar fiziskajām personām.

Savukārt Latvijā vēsturiski ir izveidojies tā, ka maksātnespējas procesa tiesiskais regulējums attiecas tikai uz fiziskām personām kā uzņēmējiem, lai tiesiski regulētu situāciju, kad uzņēmējam ir nepietiekami aktīvi kreditoru prasījumu segšanai.

Attīstās ekonomika, pieaug maksātnespējas risks

Tomēr arī Latvijā, attīstoties tirgus ekonomikai, fiziskās personas kā patērētāji arvien biežāk nonāk situācijā, kad to aktīvu nepietiek, lai nosegtu visas saistības pret kreditoriem.

Vēl samērā nesen Latvijā fiziskai personai bija grūti saņemt kredītu nepieciešamo preču iegādei, piemēram, mājokļa vai automašīnas pirkšanai. Tāpat nebija izplatīti līzinga pakalpojumi, kas nodrošina mājsaimniecībā nepieciešamo preču lietošanu, veicot atliktu norēķinu ar līzinga devēju vai lietas īpašnieku.

Pašlaik situācija ir krasi mainījusies. Lai gan kredītiestādes privātpersonām tagad izsniegušas kredītus lielā apjomā, tomēr Latvija šajā laukā atrodas visai tālu no pārējām Eiropas valstīm. Tas ļauj paredzēt, ka patērētāju kreditēšanas tempi aizvien pieaugs. Tam apliecinājums ir arī Latvijas kredītiestāžu prognozes, ka 2006.gadā visstraujāk augošais sektors joprojām būs privātpersonu kreditēšana, kurā divas nozīmīgākās jomas būs mājokļu kredīti un patēriņa finansēšana.

Šādos apstākļos komersanti, cīnoties ar konkurentiem par vietu tirgū, cenšas piedāvāt patērētājiem arvien pievilcīgākus nosacījumus preču un pakalpojumu iegādei. Tā rezultātā patērētājs varētu pārvērtēt savas finansiālās iespējas un uzņemties pārāk lielu finansiālo saistību apjomu. Turklāt arī iespējams, ka rodas kādi no patērētāja neatkarīgi, ārēji apstākļi, kuru dēļ samazinās viņa ienākumi. Ārējie apstākļi var būt, piemēram, smaga slimība, bezdarbs, valūtas cenu svārstības u.c. Tad var izveidoties situācija, ka fiziska persona nespēj segt kārtējos kredīta maksājumus, un tādējādi tai veidojas nenokārtotas parādu saistības.

Jauns likums, jauns risinājums

Ņemot vērā iepriekš minētos faktorus, pašlaik publiski apspriežamajā jaunajā maksātnespējas jomas regulējumā, Maksātnespējas likumprojektā, ir iestrādāts jauninājums - fiziskās personas maksātnespējas process. Šā procesa mērķis ir, ievērojot kreditoru intereses, sniegt fiziskajai personai iespēju atjaunot maksātspēju vai tikt atbrīvotai no parādu saistībām.

To, ka fiziskās personas maksātnespējas process kā patērētāja maksātnespējas institūts ir efektīvākais līdzeklis maksātnespējas stāvoklī nonākušu personu atbrīvošanai no saistībām un atgriešanai "normālā dzīvē", atzinuši vairāku valstu, piemēram, Vācijas, Lielbritānijas un Krievijas, zinātnieki. Runājot par citu valstu pieredzi, jāteic, ka fiziskās personas maksātnespējas process ir ieviests daudzviet - gan Eiropas Savienībā, piemēram, Igaunijā, Īrijā, Lielbritānijā, Somijā, Vācijā un Zviedrijā, gan ārpus tās, piemēram, ASV, Austrālijā, Jaunzēlandē, Kanādā un citās valstīs.

Latvijā izstrādātajā Maksātnespējas likumprojektā paredzēts, ka fiziskajai personai var piemērot maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām maksātnespējas pazīmēm:

1) personai nav iespēju nokārtot parādu saistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādu saistības kopā pārsniedz piecdesmit minimālās mēnešalgas;

2) sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādu saistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādu saistības kopā pārsniedz simts minimālās mēnešalgas.

Pieteikumu būs tiesīga iesniegt pati fiziskā persona vai Padomes regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām 29.panta "a" punktā norādītā persona - galvenās procedūras likvidators.

Jāatzīmē, ka maksātnespējas pieteikuma iesniegšana nebūs tik vienkārša, kā varētu šķist. Fiziskajai personai maksātnespējas pieteikumam būs jāpievieno vairāki dokumenti, tostarp arī pierādījumi, ka fiziskās personas rīcībā būs pietiekami daudz naudas līdzekļu vai mantas, lai pilnā apmērā segtu likumā noteiktās maksātnespējas procesa izmaksas. Likumprojekts nosaka, ka visa fiziskās personas manta būs novirzāma maksātnespējas procesa izmaksu un kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Tomēr nav jāuztraucas, ka maksātnespējas procesa laikā fiziskā persona, sedzot parādus, pati varētu palikt bez iztikas līdzekļiem. Pašreizējā likumprojekta redakcija paredz, ka gan fiziskajai personai, gan tās apgādībā esošajām personām vienlaikus tiek nodrošināta noteikta ikmēneša naudas līdzekļu samaksa, kas nav mazāka par vienu minimālo mēneš­algu. Būtiski ir tas, ka tad, ja ar fizisko personu kopā dzīvo apgādībā esošās personas, mājokļa pārdošanu izsolē ir iespējams atlikt līdz vienam gadam no fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, lai sameklētu lētāku mājokli. Šāda iespēja parādniekam būs jāparedz fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā.

Iespējams arī izlīgums un parādu dzēšana

Likumprojektā paredzēts, ka pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas uzreiz tiks uzsākta bankrota procedūra. Taču jebkurā bankrota procedūras stadijā pieļaujams arī izlīgums, pēc kura apstiprināšanas tiesā tiks atjaunota fiziskās personas maksātspēja. Izlīgums ir iespējams, ja pastāv šādu apstākļu kopums:

1) izlīgumu rakstiski piedāvā fiziskā persona vai kreditori, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no kopējās nesegto kreditoru prasījumu summas;

2) izlīguma priekšlikumā ir norādīta izlīgumā piemērojamā metode un norādīts, kādā apmērā apmierināmi katra kreditora prasījumi un segtas fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas.

Izlīgumu noslēdz rakstveidā fiziskā persona no vienas puses un visi kreditori no otras puses.

Maksātnespējas likumprojektā paredzēts, ka bankrota procedūra noritēs septiņus gadus, ja tiesa nebūs noteikusi īsāku termiņu. Bankrota procedūras laikā maksātnespējas procesa administratoram būs jāveic fiziskās personas darbības uzraudzība atbilstoši fiziskās personas maksātnespējas procesa mērķim, fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānam un likuma prasībām.

Ja fiziskā persona būs izpildījusi fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu, likumā noteiktos pienākumus, kā arī bankrota procedūras laikā pilnībā segusi visas maksātnespējas procesa izmaksas, atlikušās fiziskās personas parāda saistības, kas tika norādītas fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā, izņemot uzturlīdzekļu maksājumus, pilnā apmērā tiks dzēstas.

Jāatzīmē, ka pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas attiecībā uz parāda saistībām, kas netika uzrādītas fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā, piemērojamas Civillikuma un Civilprocesa likuma vispārējās normas.

Izeja tikai apzinīgajiem

Jāuzsver, ka fizisko personu maksātnespēja nav paredzēta cilvēkiem, kuri neko negrib darīt, lai atjaunotu savu maksātspēju. Tādēļ likumprojektā paredzēti vairāki gadījumi fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanai, kā rezultātā fizisko personu neatbrīvo no atlikušajām parāda saistībām, piemēram, ja fiziskā persona maksātnespējas procesa gaitā ir sniegusi nepatiesas ziņas tiesai, administratoram vai kreditoram vai nav pildījusi likumā noteiktos pienākumus.

Ņemot vērā iepriekš minētos faktorus, manuprāt, fiziskās personas maksātnespējas process ir viens no progresīvākajiem risinājumiem, kā sniegt tai iespēju atjaunot savu maksātspēju vai tikt atbrīvotai no atlikušajām parāda saistībām, pilnvērtīgi atgriežoties civiltiesiskajā apritē.

Der zināt

Fiziskās personas maksātnespējas pazīmes:

1) personai nav iespēju nokārtot parādu saistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādu saistības kopā pārsniedz piecdesmit minimālās mēnešalgas;

2) sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādu saistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādu saistības kopā pārsniedz simts minimālās mēnešalgas.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas