Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
      Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.13 (19) 2006. gada 29. marts
            

Vai aizpildīji savu gada ienākumu deklarāciju?

Mag.oec., Mag.paed. Anna Medne, Biznesa augstskolas "Turība" Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja

Atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktām iedzīvotāju kategorijām ir obligāti jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada ienākumu deklarācijas par 2005.gadu, bet daļa iedzīvotāju to var veikt brīvprātīgi, lai saņemtu no budžeta ienākumu nodokļa pārmaksu.

10.JPG (9584 bytes)
Foto: no Biznesa Augstskolas Turības arhīva

"Iedzīvotāji, kuri vēlas saņemt tikai iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, gada ienākumu deklarāciju var iesniegt visa 2006. gada laikā, jo likumdevējs nav noteicis konkrētu iesniegšanas datumu. Bez tam šajā periodā ienākumu deklarāciju arī pēc tās iesniegšanas drīkst labot vai papildināt."

Kam obligāti, kam izdevīgi

Līdz 2006.gada 1.aprīlim gada ienākumu deklarācija obligāti ir jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

•veic saimniecisko darbību Latvijā,

•ir saņēmuši ienākumus ārvalstīs,

•ir saņēmuši neapliekamos ienākumus, kas pārsniedz četrkāršotu gada neapliekamo minimumu (2005.gadā tie bija 1248 lati),

•ir saņēmuši ienākumus, no kuriem nav ieturēts nodoklis izmaksas brīdī.

Gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu ir izdevīgi iesniegt Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

•ir veikuši maksājumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem par sevi un par saviem apgādājamiem,

•ir ziedojuši vai dāvinājuši sabiedriskā labuma un reliģiskām vai arī budžeta iestādēm,

•ir saņēmuši autoratlīdzību vai honorāru, bet izmaksas vietā nav piemēroti attaisnotie izdevumi par šo darbu radīšanu,

•vēlas saņemt ienākuma nodokļa pārrēķinu, jo pārskata gadā nav uzrādītas visas apgādājamās personas (nav bijušas ierakstītas algas nodokļa grāmatiņā).

Iedzīvotāji, kuri vēlas saņemt tikai iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, gada ienākumu deklarāciju var iesniegt visa 2006. gada laikā, jo likumdevējs nav noteicis konkrētu iesniegšanas datumu. Bez tam šajā periodā ienākumu deklarāciju arī pēc tās iesniegšanas drīkst labot vai papildināt.

Svarīgi! Ienākuma nodokļa pārmaksu var saņemt personas, par kurām ir veiktas iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksas budžetā un atmaksājamā nodokļa lielums nepārsniedz budžetā iemaksātā nodokļa summu.

Kā aizpildīt deklarāciju

Lai aizpildītu gada ienākumu deklarāciju (D), vispirms jāizpilda deklarācijas pielikumi:

1) D1 - taksācijas gadā Latvijā gūtie ienākumi, kurā uzrāda darba samaksu un citus ienākumus, kuri nav iegūti saimnieciskajā darbībā;

2) D2 - fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi. Lielākoties tas ir ārzemēs gūtais darba attiecību ienākums, pārrēķināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa ienākuma saņemšanas un nodokļa nomaksāšanas dienā;

3) D3 - ienākumi no saimnieciskās darbības. Šo pielikumu aizpilda personas, kuras ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas;

4) D4 - attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Šo pielikumu aizpilda personas, kurām pārskata gadā ir bijuši minētie izdevumi par sevi un par apgādājamiem.

Turpmāk tiks aplūkota pielikumu un deklarācijas aizpildīšana Ministru kabineta 2006.gada 18.janvāra noteikumi Nr.41 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"), ja persona vēlas saņemt nodokļa pārmaksu un nav saimnieciskās darbības veicēja.

1. Pielikuma D1 (Taksācijas gadā Latvijā gūtie ienākumi) aizpildīšanai par pamatu kalpo Paziņojums par algas nodokli (Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi Nr.166 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskatiem un paziņojumiem"), kuru darbiniekam izsniedz darba devējs par iepriekšējā gada periodu līdz nākamā gada 1.februārim, ja darba attiecības ir pastāvējušas līdz gada beigām vai galīgā aprēķina dienā, ja darbinieks pārtrauc darba attiecības pirms gada beigām. Ja personai ir vairākas darbavietas, tad no visām ir jāsaņem šie paziņojumi un pielikumā D1 minētās summas jāuzrāda atsevišķās rindās, norādot katru izmaksātāju. Jāuzrāda arī summas, kuras nav saistītas ar darba attiecībām, piemēram, autoratlīdzība, izložu un azartspēļu laimesti.

Pielikumā D1 ir jāuzrāda arī saņemtās un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamās summas, piemēram, nekustamā īpašuma pārdošana, kustamā īpašuma pārdošana, dividendes, ienākumi no noguldījumiem un depozītiem, apdrošināšanas atlīdzība, uzturlīdzekļi, no darba devēja saņemtie bēru pabalsti līdz 150 latiem, ienākumi no augoša meža un kokmateriālu pārdošanas (2005.gadā un 2006.gadā).

11.JPG (51770 bytes)

2. Deklarācijas D4 pielikumu aizpilda personas, kurām taksācijas gadā ir bijuši izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem (Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem"), kurus var pierādīt ar attaisnojuma dokumentiem (kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi).

Daļa izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir limitēti, un to kopsummu nedrīkst uzrādīt lielāku par 150 latiem gadā par sevi un katru apgādājamo atsevišķi:

•augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšana (valsts akreditētās Latvijas mācību iestādēs);

•apmācība darbā, profesijā, amatā vai nepieciešamo iemaņu, kvalifikācijas uzlabošanā;

•medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošana;

•veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumi.

Ierobežojumi neattiecas uz izdevumiem par plānotajām operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu).

Ja iepriekš minētie izdevumi pārsniedz katrai personai noteikto normu (150 latu), tad nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārsnieguma daļu pārlikt uz nākamo piecu gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā. Bet arī nākamajos gados vispirms atskaita par taksācijas gadu paredzētos izdevumus.

Ja studiju maksa tiek segta ar studiju kredītu, tad visu saņemtā kredīta apjomu uzrāda tā gada attaisnotajos izdevumos, kurā ir sākta kredīta atmaksa.

Šos izdevumus var uzrādīt arī par vecākiem un vecvecākiem, kuri saņem pensiju, bet kuriem nav citu ienākumu, kas apliekami ar ienākuma nodokli.

Jāatceras, ka pielikums D4 ir jāpilda par sevi un katru apgādājamo atsevišķās veidlapās. Aizpildot pielikumu D4 par apgādājamu personu, ir jāaizpilda veidlapas apakšējā daļa, kurā norāda šo personu un radniecības pakāpi ar to.

D4 pielikumā summa 16,50 latu ir limitētie medicīnas izdevumi, bet 124 lati ir zobārstniecības pakalpojumi. Bez tam uzdevumā ir paredzēti zobārstniecības pakalpojumi par apgādājamu personu 32 lati.

Uzrādītā summa 200 lati ir pārliktie izglītības izdevumi no 2004.gada, bet 2005.gadā šos izdevumus izmantot nav iespējams, jo vispirms ir jāpielieto aprēķinos taksācijas gada attaisnotie izdevumi.

12.JPG (80269 bytes)

3. Pēc abu pielikumu aizpildīšanas var pildīt gada ienākumu deklarāciju (D) par 2005.gadu. Deklarācijas 06 rindā esošo lielumu 156 lati iegūst, summējot zobārsta pakalpojumus (124 Ls + 32 Ls). Deklarācijas 08 rindā "Ziedojumi un dāvinājumi" uzrāda ar dokumentiem apliecināmas summas, kuras nevar pārsniegt 20% no 03 rindā "Apliekamie ienākumi kopā" norādītā lieluma. Deklarācijas 09 rindā uzrāda darba devēja maksājumus un arī deklarācijas aizpildītāja veiktos maksājumus, kuru kopsumma nevar pārsniegt 10% no 03 rindā "Apliekamie ienākumi kopā" norādītā lieluma. Jāatceras, ka 2005.gadā neapliekamais minimums par sevi bija 312 lati gadā un par apgādājamo - 216 lati gadā.

Deklarācijai jāpievieno attaisnojuma dokumenti par izglītības un medicīnas pakalpojumu izdevumiem, kuri uzrādīti pielikumā D4.

13.JPG (136181 bytes)

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas