Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
      Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.18 (24) 2006. gada 10. maijs
            

Par grāmatvedību fiziskām personām

Jadviga Neilande, VID Galvenās nodokļu pārvaldes Nodokļu maksātāju konsultāciju koordinācijas daļas galvenā nodokļu inspektore

03.JPG (12530 bytes)
Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"


"Pavadzīmes ir jāreģistrē arī tiem individuālajiem komersantiem un citām fiziskām personām- saimnieciskās darbības veicējiem -, kas paši saviem darījumiem pavadzīmes nenoformē, bet saņem tās kā attaisnojuma dokumentus par iepirktām vai citādi saņemtām precēm."

Turpinājums. Sākums "KV"Nr.17(23) 26.04.2006.

Pavadzīmju reģistrs

Pavadzīmi tās noformēšanas vai saņemšanas dienā un pirms preču tālākas piegādes (vai citu darbību veikšanas ar tām) reģistrē pavadzīmju reģistrā vai analogā uzskaites reģistrā (piemēram, mazumtirdzniecības preču dokumentu reģistrācijas žurnālā saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumiem Nr.312 "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības organizēšanas kārtība"), kurā tiek reģistrētas pavadzīmes. Pavadzīmes var reģistrēt kopā ar stingrās uzskaites preču pavad­zīmēm-rēķiniem. Izņēmums ir pavadzīmes-rēķini naftas produktiem, kuru reģistrācija saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 76.punktu ir jānodrošina atsevišķā pavaddokumentu reģistrā, un kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķini, kuri saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.181 "Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība" reģistrējami kokmateriālu transporta pavadzīmju reģistrā.

Pavadzīmes ir jāreģistrē arī tiem individuālajiem komersantiem un citām fiziskām personām- saimnieciskās darbības veicējiem-, kas paši saviem darījumiem pavadzīmes nenoformē, bet saņem tās kā attaisnojuma dokumentus par iepirktām vai citādi saņemtām precēm.

Reģistrējot pavadzīmes, viens no pavadzīmju reģistrā vai mazumtirdzniecības preču dokumentu reģistrācijas žurnālā (turpmāk- pavaddokumentu reģistrs) norādāmajiem rekvizītiem ir darījuma apraksts- preču vai citu materiālo vērtību piegāde, iegāde, izsniegšana, saņemšana, pārvietošana. Pavad­zīmes, kas noformētas par veiktajiem darījumiem (piemēram, preču pārdošana), reģistrējot reģistrā, kā darījuma aprakstu norāda pavadzīmē minētā saimnieciskā darījuma aprakstu. Savukārt persona, kas saņēmusi pavadzīmi kā attaisnojuma dokumentu par iepirktām vai kā citādi saņemtām precēm, kā darījuma aprakstu norāda preču iegādi vai saņemšanu.

Pavaddokumentu reģistrā ir reģistrējami arī citi attaisnojuma dokumenti, kas par preču piegādi, izsniegšanu citai personai vai pārvietošanu noformēti gadījumos, kad atbilstoši Minis­tru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem" pavadzīmi var nenoformēt. Piemēram, ja preces tiek pārvietotas starp individuālā komersanta pastāvīgajām darbības vietām un tiek noformēts iekšējais attaisnojuma dokuments (iekšējā pavadzīme), ievērojot likuma "Par grāmatvedību" 7.panta prasības, tad arī šis dokuments ir reģistrējams reģistrā.

Pavaddokumentu reģistru var kārtot arī elektroniski, ievērojot visus reģistram noteiktos rekvizītus. Kārtojot reģistru elektroniski, ir jānodrošina attiecīgās informācijas pieejamība kvalificētai trešajai personai un informācijas izdruka preču izsniegšanas (saņemšanas) vietas adresē. Mēneša pēdējā darbdienā reģistra informācija ir izdrukājama un brošējama hronoloģiskā secībā.

Pavaddokumentu reģistram ir jābūt katrā preču izsniegšanas un saņemšanas vietas adresē. Pavaddokumentu reģistri VID teritoriālajā iestādē nav jāreģistrē.

(Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem" 18., 19., 20., 21., 22.punkts, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 76.punkts.)

Kases aparāta žurnāls

Kases aparāta (kases sistēmas) žurnāls ir uzskaites reģistrs, kurā lietotājs reģistrē un ielīmē "Z" pārskatus un kurā norādīto informāciju izmanto par ierakstiem grāmatvedības reģistros.

Kases aparāta (turpmāk- EKA) vai kases sistēmas (turpmāk- EKS) lietotājs ir nodokļu maksātājs (individuālais komersants vai cita fiziska persona- saimnieciskās darbības veicējs), kurš nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai, kā arī par darījumiem saņemtās samaksas skaidrā naudā (arī ar norēķinu kartēm vai citiem norēķinu apliecinājumiem- dāvanu kartēm) reģistrēšanai lieto uz sava vārda Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk- VID) teritoriālajā iestādē reģistrētu EKA vai EKS.

Ja individuālais komersants vai cita fiziska persona- saimnieciskās darbības veicējs- ir pieņēmusi darbā darbinieku, kurš strādās ar EKA vai EKS, tad tas jāapstiprina ar rakstisku līgumu, rīkojumu vai pilnvaru par tiesībām veikt kasiera operatora funkcijas, kā arī jānodrošina minētās personas apmācība darbam ar EKA vai EKS.

EKA lietotājs aizpilda EKA vai EKS žurnālu (3.pielikumu) pēc katra "Z" pārskata izdrukas. EKA vai EKS žurnālu tā lietotājs var papildināt ar jaunām ailēm nepieciešamo papildu rekvizītu norādīšanai.

EKA vai EKS žurnālā, kas sagatavots reģistra veidā, lapas numurē augošā secībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina ar parakstu un zīmogu. Rekvizītus- skaidrā naudā reģistrēto darījumu summu un bezskaidrā naudā reģistrēto darījumu summu- var nenorādīt.

EKA vai EKS žurnālu aizpilda saskaņā ar "Z" pārskata datiem. EKA vai EKS žurnālā, kas sagatavots elektroniski, norāda EKA vai EKS žurnāla (Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 3.pielikums) rekvizītus un citu lietotājam nepieciešamo informāciju.

Elektroniski sagatavotajam žurnālam izmanto datorprogrammu, kura atbilst Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" II nodaļā noteiktajām prasībām. Lietotājs vismaz reizi darbdienā nodrošina izdrukāto "Z" pārskatu ielīmēšanu atsevišķā reģistrā, kurā norādīts datums un kārtas numurs. Katra mēneša pēdējā darbdienā lietotājs nodrošina EKA vai EKS žurnāla datu izdruku un šo izdruku brošēšanu hronoloģiskā secībā kopā ar šā mēneša "Z" pārskatu reģistru.

"Z" pārskata izdrukas laiku nosaka lietotājs. "Z" pārskatu izdrukā vismaz reizi diennaktī. Ja darbdienas laikā nav notikušas darbības ar EKA vai EKS, lietotājs "Z" pārskatu var neizdrukāt. EKA vai EKS žurnālā atzīmē, ka attiecīgajā darbdienā ieņēmumu nav.

Lietotājam jānodrošina EKA vai EKS tehniskās pases (kopā ar noformētajiem aktiem, noplombēšanas protokoliem, plombēšanas vietu aprakstiem un ekspertīzes atzinumiem, ja tādi tikuši noformēti) un aizpildīta kases aparāta (kases sistēmas, specializētās iekārtas vai iekārtas) žurnāla, kā arī līguma par apkalpošanu (vai tā kopijas) atrašanos vietā, kurā tiek lietots kases aparāts vai kases sistēma.

EKA vai EKS žurnāls VID teritoriālajā iestādē nav jāreģistrē.

(Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām"35., 45., 57., 63.- 68.punkts.)

Ieņēmumu uzskaite laikā, kad nedarbojas EKA vai EKS

Atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 58.punktam laikā, kamēr nedarbojas EKA vai EKS (piemēram, dabas stihiju dēļ tiek pārtraukta elektrības padeve), EKA vai EKS lietotājs veiktos darījumus uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, norādot ieraksta datumu, kārtas numuru, darījuma summu (pievienotās vērtības nodokļa maksātāji- pievienotās vērtības nodokļa summu (atsevišķi sadalījumā pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm)) un citu lietotājam nepieciešamo informāciju. Ieņēmumu uzskaites reģistrs iekārtojams brīvā formā. Pēc pircēja pieprasījuma noformē numurētu VID teritoriālajā iestādē reģistrētu kvīti.

Attaisnojuma dokumentu veidi

Visus saimnieciskos darījumus apliecina ar dokumentiem par saimnieciskā darījuma esamību. Attaisnojuma dokuments var būt ārējas vai iekšējas izcelsmes un atkarībā no dokumenta nozīmes sagatavots rakstiski (vienā vai vairākos eksemplāros) vai elektroniskā veidā.

Ārējas izcelsmes attaisnojuma dokuments ir dokuments, kuru ir sagatavojusi cita juridiska vai fiziska persona (individuālais komersants, saimnieciskās darbības veicējs). Tas var būt arī paša individuālā komersanta vai fiziskas personas- saimnieciskās darbības veicēja- sagatavots dokuments iesniegšanai citām juridiskām vai fiziskajām personām. Visi citi attaisnojuma dokumenti uzskatāmi par iekšējas izcelsmes attaisnojuma dokumentiem. Ja kādam darījumam ir ārējas izcelsmes attaisnojuma dokuments, tad tam dod priekšroku salīdzinājumā ar jebkuru iekšējas izcelsmes attaisnojuma dokumentu.

Ja attaisnojuma dokumentu sagatavo un glabā elektroniski, jānodrošina iespēja, ja nepieciešams, izsniegt šā dokumenta kopiju, norakstu vai izrakstu papīra formā. Individuālais komersants un cita fiziskā persona- saimnieciskās darbības veicējs-, ievērojot attaisnojuma dokumentiem normatīvajos aktos noteiktās prasības, var pats patstāvīgi izvēlēties šo dokumentu formu un sagatavošanas veidu, ja vien kāda attaisnojuma dokumenta noformēšanu vai saturu nereglamentē konkrēts normatīvais akts (piemēram, pavadzīmes jānoformē saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem" u.c.).

Attaisnojuma dokumentu sagatavo tā, lai visā dokumenta glabāšanas laikā nezustu tajā ietvertā informācija un tiktu nodrošināts tā juridiskais spēks, kā arī iespēja izgatavot šā dokumenta kopiju. Attaisnojuma dokumentu nedrīkst sagatavot, ierakstiem izmantojot zīmuli vai citādā tehniski viegli pārlabojamā vai fiziski nenoturīgā veidā. Dokumentā nedrīkst būt dzēsumu, aizkrāsojumu, neatrunātu labojumu, svītrojumu un papildinājumu. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un jebkuru labojumu atrunā. Attaisnojuma dokumenta veidlapas brīvās rindiņas obligāti jāpārsvītro.

(Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 2.- 7.punkts.)

Attaisnojuma dokumenti var būt ļoti dažādi, tas saistīts ar saimnieciskās darbības veidu, taču visi attaisnojuma dokumenti jānoformē atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" 7.pantā noteiktajām prasībām.

Attaisnojuma dokumenti var būt šādi:

•EKA vai EKS čeks saskaņā ar Minis­tru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām";

•pavadzīme saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1038 "Noteikumi par pavad­zīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem";

•preču pavadzīme-rēķins saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.339 "Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem";

•kokmateriālu transporta pavadzīme-rēķins saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.181 "Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība";

•dokuments noformēts kā pievienotās vērtības nodokļa rēķins saskaņā ar "Par pievienotās vērtības nodokli" 8.pantu;

•rēķins-faktūra;

•importa, eksporta, tranzīta u.c. muitas deklarācijas;

•maksājuma uzdevums bezskaidrās naudas norēķinam;

•numurēta un VID teritoriālajā iestādē reģistrēta kvīts saskaņā ar Minis­tru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 7.1.punktu;

•numurēta un VID teritoriālajā iestādē reģistrēta biļete saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 7.2.punktu;

•kases ieņēmumu un izdevumu orderi;

•citi ārējie un iekšējie dokumenti.

Piemēram, ja individuālais komersants vai fiziskā persona- saimnieciskās darbības veicējs- iekārto analītiskās uzskaites reģistru, kurā fiksē maršrutus, kas ir saistīti ar tā saimnieciskai darbībai nepieciešamajiem braucieniem ar sabiedrisko transportu, tad šajā reģistrā izdarītie ieraksti pamato saimnieciskās darbības veicēja sabiedriskā transporta biļešu izmantošanu par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem.

(Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.338 "Kārtība, kādā veicama ieņēmumu un izdevumu uzskaite iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām"; Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi", Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju".)

Attaisnojuma dokumenta rekvizīti

Saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 7.pantu grāmatvedības reģistros nedrīkst izdarīt ierakstu, kurš nav pamatots ar attaisnojuma dokumentu. Attaisnojuma dokumentam obligāti ir šādi rekvizīti (identifikācijas dati):

•dokumenta autors (fiziskās personas vārds, uzvārds) vai komersanta firma (komercsabiedrības nosaukums);

•reģistrācijas numurs (personas kods);

•juridiskā (dzīvesvietas) adrese;

•dokumenta nosaukums (rēķins, pavad­zīme, kvīts, čeks, biļete u.c.);

•dokumenta numurs, datums un sagatavošanas vieta;

•saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums;

•saimnieciskā darījuma mērītāji (daudzums, mērvienības, vienas vienības cena un kopējā summa);

•saimnieciskā darījuma dalībnieki (darījumā tieši iesaistītās personas), norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas datus, komersanta firmu vai komercsabiedrības nosaukumu un reģistrācijas numuru;

•par saimnieciskā darījuma veikšanu un attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību atbildīgo personu paraksti.

Atsevišķiem attaisnojuma dokumentiem var būt obligāti arī citi papildu rekvizīti:

•individuālā komersanta, fiziskās personas- saimnieciskās darbības veicēja- vai komercsabiedrības zīmoga (spiedoga) nospiedums;

•ar darījumu saistītā dokumenta sagatavošanas datums un reģistrācijas numurs;

•izpildes termiņi.

(Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumu Nr.338 "Kārtība, kādā veicama ieņēmumu un izdevumu uzskaite iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām" 10.,11.punkts.)

Attaisnojuma dokumenta saturu un formu var regulēt arī citi normatīvie akti, piemēram, EKA vai EKS čeka, VID reģistrējamo numurēto kvīšu un biļešu saturs noteikts Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām". Pavaddokumentu (pavad­zīmju) saturs un forma noteikta Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem", Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem", Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.181 "Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība" u.c.

Grāmatvedības reģistru un dokumentu glabāšana

Visi attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri (arī izmantojot grāmatvedības datorprogrammas, attaisnojuma dokumentu un grāmatvedības reģistru izdrukas vai datu nesējus): galveno grāmatu, saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāli un citi reģistri, inventāra saraksti, gada ienākumu deklarācijas un to pielikumi, gada pārskati un to pielikumi, avansa maksājumu aprēķini, kā arī grāmatvedības uzskaites organizācijas dokumenti sistemātiski jākārto un jāglabā 10 gadus.

Papīra dokumenta veidā sagatavotos kārtējā mēneša attaisnojuma dokumentus, kuri attiecas uz noteiktu grāmatvedības reģistru, komplektē ieraksta numuru secībā un iesietus vai mapēs cauršūtus uzglabā šim nolūkam paredzētajās glabāšanas vietās. Attaisnojuma dokumentus, kas saistīti ar grāmatvedības datorprogrammu veiktajiem ierakstiem, komplektē, grupējot pēc attiecīgā ieraksta veikšanas datuma.

(Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 32.punkts.)

Ja attaisnojuma dokuments tiek sagatavots un glabāts elektroniskā veidā, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina to, lai visā dokumenta glabāšanas laikā nezustu tajā ietvertā informācija un tiktu nodrošināts tā juridiskais spēks, kā arī iespēja izgatavot šī dokumenta kopiju papīra dokumenta veidā. Šādā gadījumā nodrošina visu elektroniskajā veidā sagatavoto rekvizītu, kā arī elektroniskā paraksta izdruku tādā veidā, lai saimnieciskā darījuma pusēm un, ja nepieciešams, trešajām personām būtu iespējams nekļūdīgi identificēt visu šajā dokumentā ietverto informāciju (rekvizīti var tikt fiksēti kodu un simbolu veidā). To personu paraksti, kuras atbild par attaisnojuma dokumentu sagatavošanu, izmantojot datoru, var tikt aizvietoti ar paroli vai citu autorizācijas veidu, kas dod iespēju nekļūdīgi identificēt attiecīgās personas parakstu.

Individuālajam komersantam un fiziskai personai- saimnieciskās darbības veicējam- ir pienākums uzglabāt ieņēmumus un izdevumus apliecinošos attaisnojuma dokumentus vismaz 5 gadus, kā arī uzrādīt šos dokumentus vai iesniegt to kopijas VID teritoriālajai iestādei pēc tās pieprasījuma.

(Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 28.panta 4.punkts.)

Individuālais komersants un fiziska persona, kura, veicot saimniecisko darbību, nodarbina algotus darbiniekus, attaisnojuma dokumentus par darbiniekiem aprēķināto darba samaksu sistemātiski kārto un uzglabā visu saimnieciskās darbības veikšanas laiku vai likuma "Par grāmatvedību" 10.pantā noteikto termiņu- 75 gadus. Pēc saimnieciskās darbības pārtraukšanas fiziskā persona attaisnojuma dokumentus par darbiniekiem aprēķināto darba samaksu 5 gadu laikā nodod Valsts arhīvā, saskaņojot dokumentu uzkrāšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtību ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju. Individuālā komersanta un fiziskas personas- saimnieciskās darbības veicēja- nāves gadījumā gada laikā pēc sprieduma pasludināšanas mantojuma lietā minētie dokumenti jānodod Valsts arhīvā, saskaņojot dokumentu uzkrāšanas, uzskaites, saglabāšanas un izmantošanas kārtību ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju.

(Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 29.panta 1.daļas 3.punkts.)

Izmantotās reģistrēto kvīšu un biļešu grāmatiņas glabā 5 gadus. Aizpildītu EKA vai EKS žurnālu ar tajā ielīmētiem "Z" pārskatiem glabā 5 gadus, bet kontrollentes- 3 gadus.

(Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumu Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām" 12., 13., 45.8.punkts.)

Pavadzīmes ar VID piešķirtajiem numuriem, pavadzīmes-rēķini, kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķini (to skaitā anulēto pavaddokumentu veidlapas (visi eksemplāri) uzglabājami 5 gadus.

(Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem" 30.7.punkts, Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumu Nr.339 "Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem" 24.punkts, Minis­tru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumu Nr.181 "Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība" 24.punkts.)

Individuālais komersants un fiziska persona- saimnieciskās darbības veicējs- ir atbildīgs par attaisnojuma dokumentu, grāmatvedības reģistru, grāmatvedības organizācijas dokumentu un citas grāmatvedības informācijas saglabāšanu un aizsargāšanu pret iznīcināšanu vai nozaudēšanu.

(Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 35.punkts.) ?

Der zināt

Attaisnojuma dokumenti var būt šādi:

•EKA vai EKS čeks;

•pavadzīme;

•preču pavadzīme-rēķins;

•kokmateriālu transporta pavadzīme-rēķins;

•dokuments noformēts kā pievienotās vērtības nodokļa rēķins;

•rēķins-faktūra;

•importa, eksporta, tranzīta u.c. muitas deklarācijas;

•maksājuma uzdevums bezskaidrās naudas norēķinam;

•numurēta un VID teritoriālajā iestādē reģistrēta kvīts;

•numurēta un VID teritoriālajā iestādē reģistrēta biļete;

•kases ieņēmumu un izdevumu orderi;

•citi ārējie un iekšējie dokumenti.

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas