Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
      Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.20 (26) 2006. gada 24. maijs
            

Fiziskās personas saimnieciskās darbības ieņēmumi un izdevumi

 

Jadviga Neilande, VID Galvenās nodokļu pārvaldes Nodokļu maksātāju konsultāciju koordinācijas daļas galvenā nodokļu inspektore

 

Turpinājums. Sākums "KV" Nr.19 (25) 17.05.2006.

Saimnieciskās darbības izdevumi

05.JPG (10343 bytes)
Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

 

"Izdevumos nedrīkst iekļaut valsts nodevu par prasības pieteikumu tiesā."

Fiziskās personas ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto izdevumu izslēgšana no apliekamā ienākuma pierādāma dokumentāri, uzrādot attiecīgus dokumentus vai iesniedzot to norakstus. Izdevumos, ja tie saistīti ar taksācijas gada ienākuma gūšanu no saimnieciskās darbības, atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.pantam tiek ieskaitīti:

1) izdevumi, kas saistīti ar saimnieciskās darbības uzsākšanu, piemēram, individuālā komersanta reģistrācijas izdevumi Uzņēmumu reģistrā u.c.;

2) iestāšanās maksa un ikgadējā biedru nauda profesionālajā sabiedriskajā organizācijā, kura attiecas uz fiziskās personas profesionālo darbību, piemēram, iestāšanās maksa amatnieku kamerā u.c.;

3) izdevumi par iegādātajām izejvielām, materiāliem, pusfabrikātiem, izstrādājumiem, inventāru (ja inventāra vērtība nepārsniedz 100 latu), par precēm, kurināmo un enerģiju - ražošanas, pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas nodrošināšanai;

4) izdevumi, kas saistīti ar algotā darbaspēka izmantošanu likumdošanas aktos atļautajos gadījumos, t.i., darba algas un to sastāvā - nodokļu maksājumi budžetā (darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un algas nodoklis) par algotajiem darbiniekiem, kā arī aprēķinātās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par algotajiem darbiniekiem. Individuālā darba veicēji, kuriem ir individuālā darba reģistrācijas apliecība, nedrīkst nodarbināt darbiniekus saskaņā ar likumu "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību un individuālo darbu", bet individuālā darba veikšanā ir atļauts piedalīties ģimenes locekļiem;

5) par darbiniekiem iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas, iemaksas privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem, kā arī dzīvības, veselības un negadījumu apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas) prēmiju summas atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam, ja darbinieka apdrošināšanas līgums ir noslēgts uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem;

6) izdevumi par darbinieku izglītošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu;

7) darbinieku komandējumu izmaksas, kancelejas preču, reklāmas, pasta, telegrāfa, teleksa, telefaksa, elektroniskā pasta pakalpojumu un tā lietošanas izdevumi. Mārketinga (tirgus izpētes) un mākslas darbu (tikai biroju, salonu un citu telpu noformēšanai, kur tiek veikta saimnieciskā darbība) taksācijas izdevumi. Izdevumi par telefona sarunām tikai saimnieciskās darbības vajadzībām atbilstoši telekomunikāciju uzņēmumu izsniegtajā izziņā dotajam atšifrējumam par telefona sarunām un telefona abonenta maksa. Personiskās telefona sarunas netiek iekļautas saimnieciskās darbības izdevumos, līdz ar to arī telefona abonenta maksa tiek aprēķināta proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām veikto sarunu īpatsvaram;

8) pamatlīdzekļu nolietojums, ko aprēķina saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 13.pantu. Pārdodot vai dāvinot pamatlīdzekli (nemateriālo ieguldījumu), tā atlikušo vērtību, kas vēl nav tikusi norakstīta, uzrāda izdevumos, kas saistīti ar saimniecisko darbību. Ja fiziskajai personai piederošie pamatlīdzekļi saimnieciskajā darbībā tiek izmantoti daļēji, piemēram, tie tiek izmantoti arī personīgā patēriņa vajadzībām, tad to vērtības nolietojums nodokļa vajadzībām tiek aprēķināts proporcionāli attiecīgā pamatlīdzekļa izmantošanai saimnieciskajā darbībā. Līdz ar to saimnieciskās darbības izmaksās var tikt ieskaitīta tikai tā ar šo pamatlīdzekļu izmantošanu saistīto izdevumu daļa, kas attiecas uz saimniecisko darbību. Šādi aprēķināto nolietojumu fiziskā persona drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos tikai tad, ja proporcija var tikt objektīvi noteikta un tiek dokumentāri pamatota. Ja fiziskajai personai piederoša ēka (tās daļa) daļēji tiek izmantota saimnieciskajā darbībā, tās nolietojums ir aprēķināms proporcionāli saimnieciskajā darbībā izmantotās daļas platības īpatsvaram ēkas (tās daļas) kopējā platībā. Personīgā autotransporta vērtības nolietojums un ekspluatācijas izmaksas izdevumos ir ietveramas proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru īpatsvaram (bet ne vairāk kā 90 procentu). Ja pamatlīdzeklis pēc tā iegādes taksācijas gadā nav ticis izmantots saimnieciskajā darbībā, tā nolietojums netiek iekļauts taksācijas gada saimnieciskās darbības izdevumos;

9) izdevumi, kas saistīti ar pamatlīdzekļu kārtējo remontu. Izdevumos, kas saistīti ar pamatlīdzekļu kārtējo remontu, ir jāietver tikai tās izmaksas, kas attiecas uz pamatlīdzekļa kārtējo remontu. Pamatlīdzekļu uzlabošanas, atjaunošanas un rekonstrukcijas izdevumi, kuri būtiski palielina to ražošanas potenciālu vai pagarina ekspluatācijas laiku, attiecas uz kapitālajām izmaksām. Lai veiktu kapitālās izmaksas, piemēram, ēku atjaunošanai, uzlabošanai, rekonstrukcijai, ir nepieciešama vietējās pašvaldības būvvaldes atļauja;

10) nomas un īres maksa par biroja, salona, darbnīcas, zāles u.c. telpu izmantošanu atbilstoši noslēgtajiem nomas vai īres līgumiem, kā arī zemes, pamatlīdzekļu u.c. objektu nomas maksa saimnieciskās darbības veikšanas vajadzībām. Ja fiziskā persona saimnieciskās darbības veikšanai izmanto telpas vai mantu, kura tiek izmantota arī tās personīgā patēriņa vajadzībām, saimnieciskās darbības izdevumos var tikt ieskaitīta tikai tā ar šo telpu vai mantas izmantošanu saistīto izdevumu daļa, kas attiecas uz saimniecisko darbību;

11) izmaksas par ražošanas rakstura darbiem un pakalpojumiem, ko veikušas citas juridiskas vai fiziskas personas - saimnieciskās darbības veicēji un individuālie komersanti (celtniecības, remonta, santehniskajiem u.c. pakalpojumiem). Minētās izmaksas par ražošanas rakstura darbiem un pakalpojumiem drīkst attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem tikai gadījumā, ja ir noslēgti līgumi par ražošanas darbiem un pakalpojumiem ar šo darbu vai pakalpojumu veicējiem atbilstoši Civillikuma IV sadaļas "Saistību tiesības" normām;

12) procentu maksa par banku kredīta izmantošanu, izņemot soda naudas maksājumus (piemēram, ja ņemts kredīts pamatlīdzekļa iegādei, tad procentus par kredīta izmantošanu var ieskaitīt saimnieciskās darbības izdevumos);

13) maksa par licencēm (alkohola, tabakas mazumtirdzniecības licences, profesionālās darbības licences saskaņā ar Latvijas Republikas nozaru normatīvajiem aktiem);

14) zaudējumi tiesas noteiktajā apmērā, kuri nodarīti līgumpartneriem, neizpildot vai pienācīgi neizpildot savas saistības;

15) Latvijas Republikā noteikto nodokļu (nekustamā īpašuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, dabas resursu nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa (kuri iekļauti ietverti preču vērtībā)), kā arī dažādu nodevu maksājumi valsts vai pašvaldību budžetos. Izdevumos neiekļauj fiziskās personas aprēķināto un nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ja fiziskā persona ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona, tad izdevumos neiekļauj arī no piegādātājiem saņemtajos rēķinos par precēm un pakalpojumiem norādītās pievienotās vērtības nodokļa summas. Izdevumos nedrīkst iekļaut valsts nodevu par prasības pieteikumu tiesā;

16) atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 21.punktam fiziskās personas ienākums, kas 2005. un 2006.taksācijas gadā gūts no augoša meža pārdošanas vai no kokmateriālu pārdošanas, netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Turpmāk atbilstoši minētā likuma 9.panta otrās daļas 14.punktam fiziskā persona, kas taksācijas gadā pārdevusi augošu mežu un kokmateriālus, rezumējošā kārtībā aprēķinot taksācijas gada apliekamo ienākumu, saimnieciskās darbības izdevumos ietver ar augoša meža un kokmateriālu pārdošanu saistītās izmaksas šādā apmērā: 25 procentu apmērā no augoša meža pārdošanas ieņēmumiem un 50 procentu apmērā no kokmateriālu pārdošanas ieņēmumiem;

17) īpašuma apdrošināšanas prēmiju maksājumi. Civiltiesiskās apdrošināšanas prēmiju maksājumi un izdevumi par saimnieciskajā darbībā izmantotā transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati aprēķināmi proporcionāli apdrošināšanas periodā vai periodā, uz kuru attiecas tehniskā apskate, saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru īpatsvaram;

18) kompensācijas īrniekiem, kuras namīpašnieks izmaksā par dzīvojamās telpās veiktajiem remontdarbiem saskaņā ar līgumu, ja remontdarbu izdevumi nav iekļauti īrnieka izdevumos vai tā saimnieciskās darbības izdevumos;

19) kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamas ēkas kapitālo remontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai;

20) izdevumi, kas attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem, bet ir izdarīti un uzskaitīti iepriekšējos taksācijas gados, piemēram, iepriekšējā gadā samaksātie nodokļi (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, dabas resursu nodoklis u.c.), apmaksātie avansi par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm u.c.;

21) citi pēc ekonomiskā satura un būtības saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi.

(Likuma "Par Iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.panta trešā daļa, Ministru kabineta 2001.gada 18.oktobra noteikumu Nr.357 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi" 49.-51.punkts.)

Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi

Ar saimniecisko darbību saistītajos izdevumos netiek ieskaitīti izdevumi, kas atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 5.pantam nav uzskatāmi par tādiem izdevumiem, kas ir tieši saistīti ar saimniecisko darbību.

(Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.panta trešā un ceturtā daļa.)

Tātad pie izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita visus izdevumus atpūtai, atpūtas ceļojumiem, izklaidēšanās pasākumiem un ar saimniecisko darbību nesaistītiem braucieniem ar autotransportu, darbinieku pabalstiem, dāvinājumiem, dāvinājumos pārvērstiem kredītiem un aizdevumiem, kā arī citas izmaksas naudā vai citās lietās (natūrā), kuras netiek uzrādītas kā atlīdzība par veikto darbu vai kuras nav saistītas ar saimniecisko darbību. Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaitāmi arī ziedojumi vai dāvinājumi citām personām, galvojuma summas, kuras fiziskai personai kā galviniekam ir jāizmaksā saskaņā ar galvojuma līgumu, atskaitījumi no ienākumiem, ieņēmumiem vai cita bāzes lieluma, kurus fiziskā persona veic pēc savas iniciatīvas vai saskaņā ar likumiem, un tādi izdevumi, kas ekonomiski nav saistīti ar saimniecisko darbību.

(Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 5.panta pirmā un ceturtā daļa.)

Lai aprēķinātu ar nodokli apliekamo ienākumu un aizpildītu gada ienākumu deklarāciju, fiziskā persona taksācijas gada beigās precizē izdevumus par saviem saimnieciskajiem darījumiem, izmatojot saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālā tabulu "Izdevumu precizēšana".

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas