Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
      Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.14 (70) 2007. gada 4. aprīlis
            

Uzmanību! Netaisnīgi līguma noteikumi!

 

12.JPG (8756 bytes)
Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

"Patērētāju tiesību aizsardzības centrs uzsver: netaisnīgus līguma noteikumus var izslēgt no līguma arī tad, ja tas jau parakstīts un stājies spēkā!"

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) atgādina, ka ikviens uzņēmējs ikdienā ir arī patērētājs, un pakalpojumu vai preču piedāvātāju un to pircēju vai lietotāju mijiedarbība nekad nebeigsies. Tādēļ jebkuram ražotājam un tirgotājam jāapzinās: viņam ik dienu ir ne tikai pienākums piedāvāt kvalitatīvu pakalpojumu, bet arī tiesības saņemt līdzvērtīgu preci vai pakalpojumu kā patērētājam.

PTAC un SIA "Data serviss" aptaujājuši 1059 respondentus visā Latvijā, lai izzinātu patērētāju informētības līmeni. Aptauja rāda, ka pēdējā gada laikā vairāk nekā 40% Latvijas iedzīvotāju sastapušies ar nekvalitatīvu preci.

Savukārt gandrīz 35% iedzīvotāju ir saskārušies ar nekvalitatīviem pakalpojumiem - visbiežāk sadzīves, interneta, autoservisu un būvniecības pakalpojumiem. PTAC direktore Baiba Vītoliņa atzīst, ka patērētāji daudz sūdzas par interneta un kabeļtelevīzijas ierīkotājiem, bet īpaši strauji pagājušajā gadā pieaugušas sūdzības par būvniecību un aviopārvadājumiem. PTAC direktore norāda, ka nemitīgi palielinās arī kopējais sūdzību skaits, bet tas nenozīmē, ka uzņēmēji sāk ražot nekvalitatīvākas preces vai piedāvāt arvien zemākas kvalitātes pakalpojumus. Drīzāk patērētāji kļūst arvien izglītotāki un zina, kā rīkoties, ja ir vīlušies preces vai pakalpojuma kvalitātē.

Nebijis atbalsts NVO

Patērētāju tiesību aizsardzību Ekonomikas ministrija definējusi par vienu no savas darbības prioritātēm. Ekonomikas ministrs Jurijs Strods uzsver, ka, paaugstinoties iedzīvotāju ekonomiskajai aktivitātei, pieaug arī patērētāju tiesību aizsardzības nozīme, un cilvēkiem noteikti nav jākautrējas par to, ka viņi, nezinot savas tiesības, ir muļķīgi "iekrituši".

Izrādās - visvairāk informācijas trūkst lauku patērētājiem. Tāpat lauku iedzīvotāji daudz retāk mēģina savas patērētāja problēmas risināt. Lai situāciju uzlabotu, Ekonomikas ministrija šogad pirmoreiz plāno finansiāli atbalstīt patērētāju interešu aizstāvības nevalstisko organizāciju aktivitātes, paredzot tam 30 000 latu.

Līguma noteikumi

Aptaujā patērētājiem bija jāatbild arī uz jautājumu, vai viņi ir saskārušies ar netaisnīgiem līguma noteikumiem. Apstiprinoši uz šo jautājumu atbildēja 8,7% respondentu. Pārsvarā netaisnīgi līguma noteikumi pamanīti elektronisko sakaru pakalpojumu un kreditēšanas līgumos. Savukārt vairāk nekā 90% aptaujāto nevarēja atbildēt, vai viņi ir vai nav saskārušies ar netaisnīgiem līguma noteikumiem.

"Tas nozīmē, ka patērētāji, slēdzot līgumus, nemaz neprot atpazīt netaisnīgus noteikumus, bet tas var sagādāt nepatīkamas ekonomiskas sekas, piemēram, nesamērīgi augstus līgumsodus vai strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesās," uzsver B.Vītoliņa.

Bažas rada arī aptaujā noskaidrotā iedzīvotāju rīcība, līgumos tomēr pamanot netaisnīgus noteikumus: vairāk par 30% patērētāju paraksta šādu līgumu, jo uzskata, ka tāpat jau neko neizdosies izmainīt. PTAC tas vedina domāt, ka preces vai pakalpojuma piedāvātāji nav gatavi šos netaisnīgos noteikumus izslēgt no līguma pēc patērētāju pieprasījuma.

Tas jāzina patērētājam

Pārdevējam, ražotājam vai pakalpojuma sniedzējam jāielāgo, ka viņa pienākums ir līguma noteikumus formulēt vienkāršā un saprotamā valodā - tā, lai noteikumus nevarētu pārprast. Turklāt noteikumiem jābūt tādiem, lai patērētājs varētu nepārprotami saprast, kādas sekas var būt katram līguma noteikumam.

Ja noslēgts līgums, kurā ir netaisnīgi līguma noteikumi, to tomēr var lauzt vai arī neatbilstošos noteikumus izslēgt. B.Vītoliņa aicina: "Nevajag mest plinti krūmos, jau parakstītā līgumā ieraugot netaisnīgus noteikumus vai piekodinājumu, ka patērētājam aizliegts kaut ko par šo līgumu izpaust trešajām personām! Mēs esam redzējuši šādus noteikumus un zinām, ka varam palīdzēt!"

Atklājot netaisnīgus līguma noteikumus, patērētājs var prasīt, lai ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs netaisnīgos līguma noteikumus atzīst par spēkā neesošiem, bet šādā gadījumā līgums paliek spēkā, ja vien tas var pastāvēt arī tad, kad attiecīgās sadaļas ir izslēgtas.

Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pēc patērētāja prasības nepārtrauc pildīt netaisnīgos līguma noteikumus, patērētājs var vērsties ar sūdzību PTAC.

 

Raksturīgākās netaisnības līgumos

 

• Noteikumi liedz vai kavē patērētāja tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādē vai tiesā, paredz strīdu izskatīšanu tikai šķīrējtiesā.

Piemēram:

"Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šā līguma, kas skar līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts XXX šķīrējtiesā."

"Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šā līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts pēc prasītāja izvēles YYY šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu."

PTAC direktore B.Vītoliņa atgādina: "Jāatceras, ka strīdu izskatīšanas process šķīrējtiesā ir maksas pakalpojums un šķīrējtiesas spriedums ir nepārsūdzams." Viņa stāsta, ka vēl nesen pati, ņemdama bankā kredītu, izcīnījusi, ka banka no līguma noteikumiem svītrojusi punktu par šķīrējtiesu, tādēļ arī citus kredīta ņēmējus aicina pievērst uzmanību banku noteikumiem.

 

• Patērētājam, kurš neizpilda līgumsaistības, līgumā paredzēts neproporcionāli liels līgumsods.

Piemēram:

"Ja maksājumu kārtībā noteiktais kārtējā parāda maksājuma termiņš tiek aizkavēts vairāk par piecām dienām, papildus tiek piedzīts līgumsods 85% apmērā no kavētā maksājuma parāda summas."

"Aizņēmējs apņemas neizpaust trešajām personām informāciju par līguma noslēgšanu un tā noteikumiem, kā arī veikt visu nepieciešamo, lai minētā informācija nenonāktu trešo personu rīcībā. Ja šis punkts tiek pārkāpts, tad Aizņēmējs maksā Aizdevējam papildus līgumsodu Aizdevuma apmērā."

PTAC direktore skaidro: ja arī patērētājs ierauga paša parakstītajā līgumā šādu punktu, viņam nav jābaidās vērsties pēc palīdzības, jo šāds līguma punkts ir pretlikumīgs.

 

• Ierobežotas vai liegtas normatīvajos aktos noteiktās patērētāja tiesības.

Piemēram:

"Patērētājam ir tiesības trīs dienu laikā no pakalpojuma saņemšanas dienas pieteikt pretenziju par līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu."

"Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece ir lietota."

Patērētājiem jāsaprot, ka šie noteikti ir netaisnīgi līguma noteikumi, jo patiesībā patērētājs var izvirzīt pretenzijas par līguma noteikumiem neatbilstošu preci divus gadus no preces iegādes brīža. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.pantā noteikts, ka patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

 

• Līgums atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam noteikt cenu piegādes brīdī, nedodot patērētājam iespēju atcelt līgumu, ja līguma parakstīšanas brīdī puses bija vienojušās par citu cenu.

Patērētājam nevajadzētu parakstīt līgumu, ja tajā teikts:

"Ja pasūtījuma termiņš ir ilgāks par sešiem mēnešiem, precei var tikt piemērota piegādes dienas cena."

 

• Līgums samazina ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja atbildību vai atbrīvo no atbildības gadījumos, kad patērētājs guvis kaitējumu veselībai vai pat gājis bojā ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja darbības vai bezdarbības dēļ.

Nepiekrītiet līgumam, kurā noteikts:

"Lietotājs atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas vai prasības pret īpašnieku par trasē gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem."

 

• Līgums ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu.

Šāda pretruna rodas, ja līgumā, piemēram, ir noteikts:

"Garantijas remontu veic, ja izpildīts šāds noteikums: bojātajai precei jābūt pilnā rūpnīcas komplektējumā un iesaiņojumā."

 

• Līgums atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienpusēji atkāpties no līguma, izņemot gadījumu, kad tāda iespēja ir nodrošināta arī patērētājam.

Piemēram:

"SIA ir tiesības bez brīdinājuma lauzt līgumu, ja pakalpojuma saņēmējs nav pienācīgi izpildījis savas līgumsaistības."

 

• Līgums paredz automātiski pagarināt noteikta termiņa līgumu, ja patērētājs neinformē par līguma nepagarināšanu, vai arī patērētājam noteikts nepamatoti īss laiks šīs informācijas sniegšanai.

Piemēram:

"Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 1 gadu. Pēc termiņa izbeigšanās, ja pusēm nav iebildumu un ja 3 dienu laikā patērētājs nav informējis SIA AAA par nevēlēšanos pagarināt līguma termiņu, līgums uzskatāms par pagarinātu uz nenoteiktu laiku."

 

• Līgums atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam paturēt patērētāja samaksāto summu, ja patērētājs atkāpjas no līguma, bet tādu pašu iespēju neparedz patērētājam.

Piemēram:

"Ja klients lauž līgumu pēc savas iniciatīvas, tad viņš zaudē tiesības saņemt atpakaļ izpildītājam iemaksāto avansa summu 500 latu apmērā, un tā ir uzskatāma kā soda nauda par līguma laušanu klienta vainas dēļ."

 

• Līgums atļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienpusēji grozīt līguma noteikumus, mainīt preces vai pakalpojuma raksturu.

Piemēram:

"SIA BBB ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa paziņojuma abonentam, mainīt programmu pakešu vai kodēto programmu sastāvu. Saskaņā ar šo līgumu, SIA BBB negarantē pakešu sastāva un satura nemainīgumu."

Lolita Lūse, "KV"

 

  
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas