Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
      Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.4 (111) 2008. gada 23. janvāris
            

  Jautājums. Atbilde | Kā apgūt Eiropas naudu

Valsts atbalsts pieejams arī šogad dibinātam uzņēmumam

Valsts atbalsta programma "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā" īpaši atbalstāmajās teritorijās tika atvērta 14.janvārī. Uzņēmējiem, gatavojot projektu iesniegumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), radusies virkne jautājumu. Uz tiem šajā numurā sniedzam LIAA ekspertu sagatavotas atbildes.- Kā veicams izmaksu ekonomiskais pamatojums?

- Projekta iesnieguma veidlapas 4.4.punktā jānorāda, kā tika noteiktas šīs izmaksas un kādi informācijas avoti izmantoti par pamatu izmaksu apjoma noteikšanai. Ja par pamatu izmaksu apjoma noteikšanai izmantota internetā pieejamā informācija, tad jānorāda konkrētā interneta mājaslapa. Ja par pamatu kalpojusi citādi iegūta informācija, tad jānorāda iekārtu piegādātāji, kuri tika aptaujāti, kā arī izvēlētā piegādātāja pārstāvja, kurš sniedza informāciju, vārds, uzvārds un tālruņa numurs. Ja izmaksas norādītas ar sadārdzinājumu, tad nepieciešama informācija, procentuāli cik liels sadārdzinājums piemērots, bet sadārdzinājums nedrīkst pārsniegt 2007.gada inflācijas līmeni Latvijā.

- Kas ir sākotnējie ieguldījumi? Kā tie tiek definēti?

- Sākotnējie ieguldījumi ir ieguldījumi komercsabiedrības pamatlīdzekļos, kas saistīti ar jaunas komercsabiedrības dibināšanu, esošas komercsabiedrības paplašināšanu vai ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālu pārveidošanu.

- Vai mobilo iekārtu iegādes izmaksas ir atbalstāmas?

- Jā, atbalsta programmas ietvaros ir attiecināmas mobilu iekārtu iegādes izmaksas.

- Vai uzņēmumam, kurš vēlas saņemt atbalstu projekta īstenošanai īpaši atbalstāmajā teritorijā, ir jābūt arī reģistrētam šajā teritorijā?

- Nē, šādas prasības nav. Obligāta prasība ir attiecībā uz projekta īstenošanas vietu - tai ir jābūt īpaši atbalstāmajā teritorijā. Projekta iesnieguma veidlapas 2.1.punktā "Projekta īstenošanas vieta" ir jānorāda projekta īstenošanas vietas pilna adrese.

- Ministru kabineta noteikumu Nr.798 4.pielikumā "Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts" norādīts, ka projekta iesniedzējam jāiesniedz pēdējo divu gadu gada pārskati. Vai tas nozīmē, ka jāiesniedz 2006., 2007. gada pārskati?

- Iesniedzot projektu, ir jāpievieno pārskats par pēdējiem diviem noslēgtajiem pārskata gadiem. Ja uzņēmums vēl nav sagatavojis un iesniedzis VID 2007.gada pārskatu, tad projekta iesniegumam jāpievieno gada pārskati par 2006. un 2005.gadu.

Ja uzņēmums ir jaundibināts, tad LIAA iesniedz operatīvo finanšu pārskatu.

- Vai projekta iesniegšanas brīdī ir obligāti jābūt būvprojektam?

- Nē, nav obligāti. Būvprojektu var izstrādāt arī projekta īstenošanas laikā. Tad būvprojekts ir jāiesniedz kopā ar noslēguma vai starpposma pārskatu.

- Kādi uzņēmējdarbības veidi tiks atbalstīti šajā valsts atbalsta programmā?

- Šajā atbalsta programmā uz atbalstu var pretendēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, individuālie komersanti un personālsabiedrības.

- Vai deklarācija par atbilstību sīkā vai mazā uzņēmuma statusam ir jāaizpilda pašam komersantam, vai tā jāpieprasa no kādas iestādes?

- Deklarāciju sagatavo projekta iesniedzējs. Deklarācija par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā vai vidējā uzņēmuma kategorijai (Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumi Nr. 546 "Noteikumi par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai") tiek aizpildīta, ņemot vērā pēdējā noslēgtā finanšu gada rādītājus, attiecīgi darbinieku skaitu, gada apgrozījumu un gada bilances kopsummu.

- Kad jāveic iepirkuma procedūra?

- Projekta iesniedzējs iepirkuma procedūru var veikt vai nu pirms līguma noslēgšanas ar LIAA, vai arī pēc līguma noslēgšanas.

Projekta iesniedzējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar LIAA iepirkuma procedūras atbilstību normatīvo aktu prasībām. LIAA pārbauda iepirkuma procedūru pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

- Vai programmā var startēt uzņēmums, kas dibināts 2008.gada janvārī un plāno īstenot projektu īpaši atbalstāmajā teritorijā (bet ne pilsētā)?

- Ja 2008.gadā dibinātais uzņēmums atbilst mazā komersanta statusam, ņemot vērā tādus datus kā darbinieku skaits un gada apgrozījums, un/vai bilances kopsumma, kā arī atbilst visiem pārējiem programmā izvirzītajiem kritērijiem, tad tas var pretendēt uz atbalstu šajā programmā.

Deklarācija par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā vai vidējā uzņēmuma kategorijai ir jāaizpilda, pamatojoties uz operatīvā finanšu pārskata datiem.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas