Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
      Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.5 (112) 2008. gada 30. janvāris
            

  Jautājums. Atbilde | Kā apgūt Eiropas naudu

Mobilās iekārtas iegāde ir atbalstāma, tās transporta līdzekļa - nē

Valsts atbalsta programma "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā" īpaši atbalstāmajās teritorijās tika atvērta 14.janvārī. Uzņēmējiem, gatavojot projektus iesniegšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), radušies virkne jautājumu. Uz tiem sniedzam LIAA ekspertu atbildes.

Tās balstītas uz Ministru kabineta (MK) 2007.gada 20.novembra noteikumu Nr.798 "Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" īstenošanas kārtība" skaidrojumu.Sīkais vai mazais?

- Uzņēmums ir sīkais vai mazais, ja tā dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu (2006.gadu) ir 12 darbinieki, bet neto apgrozījums - 0,9 milj. EUR un bilances kopsumma 0,6 milj. EUR (uzņēmums dibināts 2006.gada janvārī)?

- Šāds uzņēmums atbilst mazā komersanta statusam. Tomēr jāatceras, ka statusa pareizai noteikšanai ir jāņem vērā arī jebkādas attiecības ar citiem uzņēmumiem. Atkarībā no tā projektam jāpievieno daži vai visi šo uzņēmumu dati.

- Kā noteikt to, vai uzņēmums ir sīkais vai mazais? Kas neatbilst sīkā komersanta statusam?

- Lai uzņēmums atbilstu sīkā komersanta statusam, tam jāatbilst diviem šādiem kritērijiem: darbinieku skaits ir mazāks par 10; apgrozījums vai kopsavilkuma bilance nepārsniedz divus miljonus eiro (ja viens no diviem rādītājiem nepārsniedz divus miljonus eiro, tad kritērijs ir izpildīts). Ja ir neatbilstība vienam vai abiem iepriekš minētajiem kritērijiem, tad uzņēmums tiek uzskatīts par mazo. Mazajam uzņēmumam ir šādi kritēriji: darbinieku skaits ir mazāks par 50; apgrozījums vai kopsavilkuma bilance nepārsniedz 10 miljonus eiro (ja viens no diviem rādītājiem nepārsniedz 10 miljonus eiro, tad kritērijs ir izpildīts).

- Vai uz atbalstu programmā var pretendēt trīs dažādi uzņēmumi, kas savā starpā ir saistīti, bet katrs atbilst programmā izvirzītajām prasībām atbalsta pretendentam, jo kopumā darbinieku skaits šajos uzņēmumos nepārsniedz 50 un gada apgrozījuma kopsumma un bilances kopsumma nepārsniedz 10 miljonus?

- Šajā programmā nepastāv ierobežojumi saistītiem uzņēmumiem pieteikties katram ar savu projektu, ja vien šie uzņēmumi atbilst visiem nosacījumiem, kas noteikti atbalsta pretendentam.

- Ja darbinieks visu gadu ir strādājis uz pusslodzi, tad deklarācijā par komersanta atbilstību sīkā, mazā vai vidējā uzņēmuma kategorijai šis darbinieks tiek uzskatīts par vienu darbinieku?

- Šo darbinieku uzskaita kā strādājošā vienības daļu, deklarācijā jānorāda - 0,5.

Viena strādājošā vienība atbilst vienai personai, kas konkrētajā komersantā vai tās vārdā strādājusi pilnu darba dienu visa pārskata gada laikā. Darbinieku skaitu izsaka strādājošo vienībās - IDV. Tādu personu darbu, kas nav strādājušas visu gadu vai ir strādājušas nepilnu darba dienu (neatkarīgi no tās ilguma), kā arī sezonas darbu, uzskaita kā strādājošā vienības daļu. Dati par darbiniekiem, kamēr tie atrodas grūtniecības un bērna kopšanas atvaļinājumā, netiek ņemti vērā.

- Vai komersants var pretendēt uz atbalstu programmā kā mazais uzņēmums, ja uzņēmumā projekta iesniegšanas brīdī ir nodarbināti divi darbinieki, bet plānots, ka projekta realizācijas laikā tiks nodarbināti 10 darbinieki?

- Nosakot uzņēmuma atbilstību sīkā vai mazā komersanta statusam, dati par darbinieku skaitu un uzņēmuma apgrozījumu ir jāņem pēc pēdējā noslēgtā finanšu gada, līdz ar to minētais uzņēmums atbildīs sīkā, nevis mazā komersanta statusam.

 

Programmas pamatnosacījumi

- Vai uz atbalstu var pretendēt jaunizveidots komersants?

- Uz atbalstu var pretendēt Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēti komersanti, ja izpildīts viens no nosacījumiem: projekts tiek īstenots īpaši atbalstāmajā teritorijā (ĪAT) un projekta iesniedzējs atbilst mazā komersanta statusam; projekts tiek īstenots Bauskā, Madonā, Alūksnē, Gulbenē, Valkā, Balvos, Preiļos, Krāslavā, Ludzā vai Kuldīgā un projekta iesniedzējs atbilst sīkā komersanta statusam.

Jaundibināta komersanta gadījumā projekta iesniegumam jāpievieno operatīvais finanšu pārskats, saskaņā ar kuru tiek noteikta komersanta atbilstība sīkā vai mazā komersanta statusam.

- Vai uz finansējumu atbalsta programmā visā īpaši atbalstāmajā teritorijā varēs pretendēt uzņēmums, kas atbilst sīkā komersanta statusam?

- Uz atbalstu visā īpaši atbalstāmajā teritorijā (gan rajona centros, gan pagastos un lauku teritorijās) var pretendēt mazie komersanti, bet sīkie komersanti - tikai desmit noteiktos rajona centros: Bauskā, Madonā, Alūksnē, Gulbenē, Valkā, Balvos, Preiļos, Krāslavā, Ludzā vai Kuldīgā.

- Vai uz atbalstu var pretendēt mazais uzņēmums desmit noteiktos rajona centros: Bauskā, Madonā, Alūksnē, Gulbenē, Valkā, Balvos, Preiļos, Krāslavā, Ludzā vai Kuldīgā?

- Jā, var pretendēt, jo šīs pilsētas ir ietvertas īpaši atbalstāmo teritoriju saraktā.

- Vai šīs programmas ietvaros komersants var saņemt atbalstu vairāk nekā vienam projektam?

- MK noteikumi Nr.798 paredz, ka komersants vienas kārtas ietvaros var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu. Katru nākamo projekta iesniegumu var pieteikt pēc iepriekšējā projekta pabeigšanas un noslēguma atskaites iesniegšanas.

Vienam komersantam maksimāli iespējamais atbalsta apmērs šīs programmas ietvaros ir 70 000 latu.

- Vai šajā atbalsta programmā ir pieļaujama projekta īstenošanas vietas maiņa?

- Projekta īstenošanas laikā uzņēmums - finansējuma saņēmējs - var ierosināt līguma grozījumus, ja projekta īstenošana nav iespējama atbilstoši projektā noteiktajam un šie grozījumi neietekmēs projekta mērķu un aktivitātes mērķu sasniegšanu.

Aktivitātes ietvaros var tikt pārskatīts noslēgtais līgums un iespēja pārcelt uzņēmējdarbību uz citu īpaši atbalstāmo teritoriju (ĪAT). Vēršam uzmanību, ka aktivitātes mērķis ir veicināt komercdarbības attīstību ĪAT, tādējādi samazinot nelabvēlīgās atšķirības starp reģioniem un reģionu teritorijām, kā arī sekmējot līdzsvarotu valsts attīstību.

- Vai īpašumam, kurā tiek realizēts projekts, ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā un vai šajā programmā ir atbalstāma nekustamā īpašuma iegāde?

- Saskaņā ar MK noteikumu Nr.798 16.punktu atbalsts tiek piešķirts, ja īpašums, kurā tiks veikti, uzglabāti vai atradīsies sākotnējie ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz vēl trīs gadus pēc projekta pabeigšanas) un tās ir reģistrētas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma iegāde šajā programmā netiek atbalstīta.

- Ministru kabineta noteikumu 10.1.punktā noteikts - uz atbalsta saņemšanu var pretendēt jau pastāvošs uzņēmums, savukārt šo noteikumu 19.4.punktā minēts, ka sākotnējie ieguldījumi uzņēmumā ir attiecināmi, ja tie saistīti ar jauna komersanta izveidi. Kā šie divi Ministru kabineta noteikumu punkti sasaucas? Vai uz finansējumu var pretendēt vēl nedibināts komersants?

- Ministru kabineta noteikumu Nr.798 19.4.apakšpunkts paredz, ka attiecināmi ir sākotnējie ieguldījumi, kas tiks saistīti ar jauna komersanta izveidi.

Savukārt atbilstoši noteikumu 8.punktam aktivitātes ietvaros atbalstu var saņemt Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrēti komersanti.

Līdz ar to aktivitātes ietvaros attiecināmi ir komersanta sākotnējie ieguldījumi, kas saistīti ar tā izveidi, bet ne dibināšanu un reģistrāciju.

- Kā izskaidrojams nosacījums, ka atbalsta intensitāte šai programmā ir 40% vai 50% no kopējām projektā attiecināmajām izmaksām?

- Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.798 23.punktam maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir attiecīgi 50% vai 40% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Par šādām izmaksām ir uzskatāmas visas izmaksas, kas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.798 18. un 19.punktam ir definētas kā attiecināmās. Līdz ar to no šīm izmaksām proporcionāli atbalsta intensitātei arī tiek aprēķināta atbalsta summa.

- Kas ir sākotnējie ieguldījumi?

- Atbilstoši Komercdarbības atbalsta likuma 23.punktam sākotnējie ieguldījumi ir ieguldījumi komercsabiedrības pamatlīdzekļos, kas saistīti ar jaunas komercsabiedrības dibināšanu, esošas komercsabiedrības paplašināšanu vai ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālu pārveidošanu, kā arī ieguldījumi pamatlīdzekļos, pārņemot bankrotējušas komercsabiedrības aktīvus vai tādas komercsabiedrības aktīvus, kura sāktu bankrota procedūru, ja netiktu pārņemti tās aktīvi.

- Kādas ir iespējas realizēt projektu ĪAT jaundibinātiem uzņēmumiem, kam nav sava kapitāla (bankas to prasa kā garantiju)?

- Latvijā pastāv institūcijas, kuras darbojas ar daļēju Eiropas Savienības atbalstu un kuru mērķis ir veicināt kredītresursu pieejamību maziem un vidējiem komersantiem Latvijā, tai skaitā arī jaundibinātiem uzņēmumiem. Hipotēku bankas struktūrvienība "ALTUM" piedāvā kredīta saņemšanas iespējas, un Latvijas Garantiju aģentūra sniedz aizdevumu garantijas jaundibinātiem uzņēmumiem.

 

Atbalstāmās darbības un izmaksas

- Vai mobilo iekārtu iegādes izmaksas ir atbalstāmas?

- Jā, uz atbalsta programmu ir attiecināmas mobilo iekārtu iegādes izmaksas. Ja projekta iesniedzējs ir reģistrējies ārpus ĪAT, tad mobilo iekārtu izmantošana ārpus šīs teritorijas (ja to iegāde ir līdzfinansēta aktivitātes ietvaros) ir iespējama. Bet ir nosacījums: ja atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 24.punktam (kurā noteikts, ka struktūrvienība ir juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidota fizisko un juridisko personu grupa vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijas Republikā vai ārpus tās) projekta īstenošanas adresē ĪAT ir izvietota struktūrvienība.

- Vai tiks atbalstīta tādu mobilo iekārtu iegāde, kas nespēj darboties autonomi, bet gan tikai kopā ar transporta līdzekli, kura iegāde netiek atbalstīta šai programmā?

- Iekārtu rezerves daļu vai komponentu iegāde, kā arī sastāvdaļu iegāde nav atbalstāma. Mobilā iekārta, kas ir kā atsevišķa iekārta un nav jāreģistrē CSDD, var tikt atbalstīta. Pērkot transporta līdzekli, kas nepieciešams iekārtas pārvietošanai vai darbināšanai, tas ir jāietver projekta neatbalstāmajās izmaksās.

(Turpmāk vēl)

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas