Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
      Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.6 (113) 2008. gada 6. februāris
            

  Jautājums. Atbilde | Kā apgūt Eiropas naudu

Ja ceļa būvniecība vajadzīga ražošanai, to atbalsta

Valsts atbalsta programma "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā" īpaši atbalstāmajās teritorijās tika atvērta 14.janvārī. Uzņēmējiem, gatavojot projektu iesniegumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), radušies virkne jautājumu. Uz tiem sniedzam LIAA ekspertu atbildes.

Tās balstītas uz Ministru kabineta (MK) 2007.gada 20.novembra noteikumu Nr. 798 "Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem sīko un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās" īstenošanas kārtība" skaidrojumu.

Turpinājums. Sākums "KV" Nr. 4(111), 23.01.; Nr. 5(112), 30.01.2008.Atbalstāmās darbības un izmaksas

- Vai ir attiecināmas pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas?

- Atbalsta programmas ietvaros ir attiecināmas pārvietojamas tehnikas iegādes izmaksas, izņemot Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos - atbalsts netiks piešķirts jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādei, kurai nepieciešama reģistrācija CSDD, Valsts Tehniskās uzraudzības valsts aģentūras Traktortehnikas reģistrā, Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistrā vai Civilās aviācijas aģentūras Gaisa kuģu reģistrā, kā arī iekārtu, tehnikas un transportlīdzekļu iegādei, kuri paredzēti personu pārvadāšanai, kravas iekraušanai, izkraušanai, pārkraušanai vai pārvadāšanai.

Piemēram, ja kravas auto ir CSDD reģistrējamo transportlīdzekļu sarakstā, tad tā iegāde netiks atbalstīta.

- Vai finanšu līzinga vai aizdevuma (kredīta) pamatsummas maksājumi tiek uzskatīti par attiecināmām izmaksām?

- Programmas ietvaros attiecināmas būs jaunu iekārtu iegādes izmaksas, kas var būt finanšu līzinga pamatsummas maksājumi, ja iekārtas līdz projekta īstenošanas pabeigšanai ir izpirktas un ir projekta iesniedzēja īpašumā. Programmas ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas: operatīvais līzings un samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām. Vēršam uzmanību, ka iekārtas iegādei saņemtais kredīts/līzings ir finansēšanas avots. Maksājumus (no uzņēmuma pašu vai saņemtā kredīta finanšu līdzekļiem) par iekārtas iegādi veiks uzņēmums, un atbalstāmas būs iekārtas iegādes izmaksas.

- Vai programmā ir atbalstāma ēkas būvniecība, kurā tiks sniegti pakalpojumi dažādu mērķu tūristiem, nepiedāvājot izmitināšanu jeb nakšņošanas iespējas?

- Šajā programmā tūrisma nozare ir atbalstāma, netiek atbalstīta tikai ēku būvniecība un rekonstrukcija, kas paredzēta tūristu izmitināšanai. Neatbalstāmās nozares noteiktas Ministru kabineta noteikumu 1.pielikumā.

- Vai tiks atbalstīta ceļa būvniecība?

- Ministru kabineta noteikumu Nr. 798 18.3.punkts nosaka to, ka attiecināmas ir ēku un būvju būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas, kas paredzētas tikai komersanta ražošanas vajadzībām. Atbilstoši Būvniecības likumam ceļš ir būve (būve - būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija), līdz ar to attiecināmajās izmaksās var tikt iekļautas ceļa būvniecības izmaksas, ja tās tieši nepieciešamas ražošanas procesā projekta īstenošanas nozarē.

- Kas tiek uzskatīta par atbalstāmo nozari?

- Neatbalstāmās nozares noteiktas MK noteikumu 1.pielikumā "Nozaru saraksts, kurām nav paredzēts atbalsts". Attiecīgi nozares, kas nav minētas šajā pielikumā, tiek uzskatītas par atbalstāmām.

- Vai uzņēmums, kas atbilst atbalsta pretendentam izvirzītajām prasībām un darbojas tūrisma/ēdināšanas nozarē var saņemt līdzfinansējumu iekārtu iegādei, ja tās paredzēts izmantot pakalpojuma sniegšanai?

- Ministru kabineta noteikumi neparedz ierobežojumus attiecībā uz iekārtu iegādi nozarē "Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi" (NACE 2, I sadaļa).

 

Iepirkuma procedūra

- Izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta izstrādi un veiktas pirms līguma noslēgšanas ar LIAA, nedrīkst pārsniegt summu, par kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūras un to piemērošanas kārtību ES fonda līdzfinansētiem projektiem, nav jāveic iepirkuma procedūra. Kāda tā ir?

- Pašlaik spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē iepirkuma procedūras un to piemērošanas kārtību ES fonda līdzfinansētiem projektiem, ir Ministru kabineta 2007.gada 13.marta noteikumi Nr. 179 "Noteikumi par iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem", kas nosaka: piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 5000 latu vai lielāka (bez pievienotās vērtības nodokļa), tiek piemērota iepirkuma procedūra. Sīkāk par to http://www.liaa.gov.lv/uploaded_files/179_iepirkkums_jauns.doc.

Drīzumā stāsies spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem", kuros būs noteiktas citas summas, kuras pārsniedzot būs jāveic iepirkuma procedūra.

- MK noteikumu 6.pielikumā - vērtēšanas kritēriji - noteikts, ka projekta iesniedzējs var iegūt papildu punktus, ja, īstenojot projektu, tiek samazināta slodze uz vidi, ievērojot zaļā iepirkuma principus. Ko nozīmē zaļais iepirkums?

- Zaļais iepirkums ir vides nosacījumu izmantošana valsts, pašvaldību un privātuzņēmumu iepirkumā. Organizācija (uzņēmums, pašvaldība), kas realizē zaļā iepirkuma principus, var ievērojami samazināt izmantoto produktu un pakalpojumu ietekmi uz vidi, vienlaikus radot sabiedrībai piemēru, kas ilgākā laika posmā veicina videi draudzīgu preču dizainu un samazina videi draudzīgu preču cenas.

Informācija par zaļo iepirkumu ir pieejama arī organizācijas "Zaļa brīvība" mājaslapā: http://www.zb-zeme.lv

Turpmāk vēl

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas