Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
      Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.10 (117) 2008. gada 5. marts
            

  Nodokļi | Likums ļauj ietaupīt ģimenes tēriņus

Fizisko personu gada ienākumu deklarēšana - pienākums un iespēja atgūt pārmaksāto nodokli
IEVA MADŽIŅA, grāmatvedības pakalpojumu uzņēmums "OM Konsultācijas"


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"
      

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem valsts ar likumu ir noteikusi iespēju atgūt daļu (25%) no samaksātā nodokļa par sevi un tuviniekiem. Tas ir iespējams, iesniedzot gada deklarāciju, deklarējot ienākumus un izdevumus, kam ir paredzēts attaisnoto izdevumu statuss, un vairākus citus maksājumus, kuriem tiek piemērota nodokļa atlaide. Lai atgūtu pārmaksāto ienākuma nodokli, deklarāciju var iesniegt visa gada laikā, taču likums arī nosaka, kādos gadījumos deklarācija ir obligāti jāiesniedz līdz pēctaksācijas gada 1.aprīlim – tātad vēl tikai šomēnes.1.aprīlis ir obligāts termiņš gada ienākumu deklarācijas par 2007.gadu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir

• veikuši saimniecisko darbību Latvijā;

• saņēmuši ienākumus ārvalstīs;

• saņēmuši neapliekamos ienākumus, kas pārsniedz četrkāršotu gada neapliekamo minimumu;

• saņēmuši ienākumus, no kuriem IIN izmaksas brīdī nav ieturēts.

Taču, noslēdzoties 2007.gadam, gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī tie Latvijas iedzīvotāji, kuri bijuši iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji (strādājuši algotu darbu vai saņēmuši pensiju vai citus apliekamos ienākumus) un kuri vēlas saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu.

 

Kādos gadījumos veidojas pārmaksa

IIN pārmaksa var būt izveidojusies, ja attiecīgajā gadā bijuši izdevumi par izglītību un/vai ārstnieciskajiem pakalpojumiem; ziedots vai dāvināts sabiedriskā labuma vai reliģiskajām un budžeta iestādēm; maksāts privātajos pensiju fondos vai iegādātas ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības; saņemta autoratlīdzība (honorārs), kurai izmaksas vietā nav piemēroti attaisnotie izdevumi; fiziskā persona nav pilnībā izmantojusi gada neapliekamo minimumu un atvieglojumus. Šie iedzīvotāji gada ienākumu deklarāciju var iesniegt līdz pat gada beigām, vien jāpiebilst - jo ātrāk to izdarīs, jo ātrāk pārmaksāto nodokli saņems atpakaļ.

Jāatgādina, ka tagad likums pieļauj iespēju iesniegt gada deklarāciju triju gadu laikā. Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 14.pants iepriekš noteica, ka gada ienākumu deklarāciju ar tajā uzrādītajiem attaisnotajiem izdevumiem var iesniegt tikai par laika posmu, kas nepārsniedz vienu pirmstaksācijas periodu. Ar 2006.gada 28.septembra grozījumiem, kas stājās spēkā 2006.gada 1.novembrī, šis nosacījums ir izslēgts. Līdz ar to saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16.panta 6.punktu nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt nodokļu administrācijai iesniegumu par nodevu samaksas pārskatīšanu, nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikta nodokļu revīzija (audits).

Par saimnieciskās darbības gada ienākumu deklarāciju rakstījām iepriekš ("KV" Nr. 1/2(108/109), 09.01.2008.), tāpēc tagad pievērsīsimies tai iedzīvotāju kategorijai, kas nav saimnieciskās darbības veicēji, bet kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš arī ir 1.aprīlis, kā arī tiem, kas deklarāciju iesniedz pārmaksas atgūšanai.

Gada ienākumu deklarācija tiek sastādīta, pamatojoties uz:

• paziņojumu par algas nodokli (izsniedz darba devējs);

• paziņojumu par slimības pabalstiem saskaņā ar darba nespējas lapu "B" (izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA));

• paziņojumu par pensiju (izsniedz VSAA).

Tāpēc, ja taksācijas gadā, par kuru iesniedz deklarāciju, ir slimots un saņemta slimības lapa "B", jāsaglabā VSAA paziņojumi par slimības pabalstu, lai varētu objektīvi un pareizi uzrādīt saņemtos ienākumus.

Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz aizpildīta gada ienākumu deklarācija D, kā arī pielikumi D1; D2 un D4.

D1 - taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi;

D2 - fizisko personu ārvalstīs gūtie ienākumi;

D4 - attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Pielikumi D3 un D31 jāaizpilda saimnieciskās darbības veicējiem.

 

Ja ienākumi gūti Latvijā

Deklarācijas pielikumā D1 uzrāda Latvijā gūtos ienākumus (izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības), pamatojoties uz paziņojumu par algas nodokli, kuru maksātājam izsniedz ienākumu izmaksas vietā, ienākumu izmaksas dokumentiem, kā arī citiem dokumentiem, kas apliecina ienākumu saņemšanu.

Ja nodokļu maksātājs strādājis vairākās darbavietās, tad no visām tām saņemtajos paziņojumos uzrādītās summas (paziņojuma 1.rinda) jānorāda pielikuma D1 atsevišķās rindās (2.aile "Bruto ieņēmumi").

Piemērs

Fiziska persona strādājusi algotu darbu SIA "A" un SIA "B". SIA "A" iesniegta algas nodokļu grāmatiņa, SIA "B" - tās nav. Persona aizpilda pielikuma D1 2., 4.a, 6. un 7. aili, pamatojoties uz saņemtajiem paziņojumiem. Ja kāds no šiem darba devējiem darba ņēmēja labā būtu veicis, piemēram, iemaksas privātajos pensiju fondos, tad būtu aizpildāma arī 4.b aile.

Tāpat pielikuma D1 2.ailē jāuzrāda summas, kas nav saistītas ar darba attiecībām, piemēram, autoratlīdzības, ienākumi no azartspēlēm vai izlozēm, pensijas, slimības pabalsti, ieņēmumi no tāda nekustamā īpašuma pārdošanas, kas bijis personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem.

 

Ja laimējies izlozēs

Ja fiziskā persona, piedaloties preču loterijā, iegūst laimestu, tas saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir ar nodokli neapliekams ienākums.

Piemērs

Fiziska persona, pērkot čipsus un saskaņā ar loterijas noteikumiem nosūtot norādītu iepakojuma daļu izplatītājiem, ir piedalījusies loterijā un guvusi laimestu - Ls 100. Neatkarīgi no laimesta vērtības gūtais ienākums ir neapliekams. Ienākums norādāms pielikuma D1 2. un 3.ailē.

Līdzīgi ir jānorāda arī laimesti izlozēs, kas ir ar nodokli apliekams ienākums.

Piemērs

Fiziska persona saņēmusi izložu laimestu - Ls 100. Ar dokumentiem apliecināti izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu Ls 30. Apliekamais ienākums no izložu laimesta ir 100 - 30 = 70(Ls). Nodoklis maksājams, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, laimestu un ar to gūšanu saistītos izdevumus uzrādot pielikumā D1. Aizpilda 2.aili - Ls 100; 5.aili - Ls 30; 6.aili - Ls 70.

 

Īpašums pārdots gada laikā

Ja persona pārdevusi nekustamo īpašumu, kas bijis tās īpašumā mazāk par vienu gadu, 25% iedzīvotāju ienākuma nodoklis būs jānomaksā no vērtības, kas aprēķināta, no iegādes vērtības atņemot pārdošanas vērtību.

 

Neapliekamais minimums

Ja persona guvusi neapliekamos ienākumus, kas 2007.gadā pārsnieguši 2400 latu (Ls 600 x 4), piemēram, ienākumus no noguldījumiem un depozītiem, dividendes, apdrošināšanas atlīdzības, pārdevusi kustamo vai nekustamo īpašumu, kas bijis tās īpašumā ilgāk par 12 mēnešiem, no darba devēja saņemts bēru pabalsts, kura vērtība nepārsniedz 150 latu, mācību iestāžu stipendijas, gūts ienākums no mantojuma, saņemts dāvinājums no fiziskas personas, tad šie ienākumi uzrādāmi pielikumā D1, neskatoties uz to, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis par tiem nav jāmaksā.

Piemērs

Fiziskā persona pārdevusi automašīnu par Ls 3000. Personas īpašumā tā bijusi kopš 2004.gada. Ienākums pārsniedz Ls 2400, tas jānorāda D1 2.ailē - Ls 3000, kā arī 3.ailē - Ls 3000, jo tas ir neapliekams darījums, par kuru nodoklis nav jāmaksā, bet deklarācijā jānorāda.

Jāpiebilst, ka saņemtie neapliekamie ienākumi tiek summēti. Tāpēc, ja ienākums katrs atsevišķi 2400 latu nepārsniedz, bet pārsniedz šo summu kopā, tad deklarācija iesniedzama obligāti.

 

Ja ienākumi gūti ārvalstīs

Tiem Latvijas rezidentiem, kas guvuši ienākumus ārvalstīs, deklarācija par gūtajiem ienākumiem jāiesniedz obligāti. Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikts, ka arī par ārvalstīs gūtajiem ienākumiem jāmaksā Latvijā noteiktais iedzīvotāju ienākumu nodoklis, ja vien ar šo valsti nav noslēgts starpvalstu līgums, kas nosaka citādu aplikšanas kārtību. (Latvijai ar lielu daļu valstu šādas konvencijas ir noslēgtas.) Ja nodoklis ir samaksāts ārvalstīs, tad tās valsts nodokļu administrācijai jāizsniedz ienākumu saņēmējam apliecinājums par nodokļa nomaksu. Iesniedzot deklarāciju, tiks aprēķināta nodokļa piemaksa par ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, un tās lielums būs atkarīgs no ārvalstīs nomaksātā nodokļa un piemērojamajiem atvieglojumiem.

Lai uzrādītu ārvalstīs saņemtos ienākumus, piemēram, ienākumu no noguldījumiem un depozītiem, kas saņemti ārvalstu kredītiestādēs, un samaksāto nodokli, jāaizpilda pielikums D2. Ja ienākumu veidi ārvalstīs bijuši vairāki, par katru aizpildāma atsevišķa D2 rinda.

 

Attaisnoti izdevumi

Kad saņemtie ienākumi pielikumos D1 un D2 uzrādīti, jāskatās, vai bijuši attaisnotie izdevumi, kas samazina apliekamo ienākumu. Nodokļu maksātājam ir tiesības uz šādiem attaisnotajiem izdevumiem:

• valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

• izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem;

• autoru izdevumi;

• ziedojumi un dāvinājumi sabiedriskā labuma vai reliģiskajām, vai budžeta iestādēm;

• iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas maksājumi;

• ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas.

 

Tēriņi izglītībai, medicīnai

Ja nodokļu maksātājam taksācijas gadā bijuši izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, tos norāda pielikumā D4.

Attaisnoto izdevumu (par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem) veidi, par kuriem var samazināt gada apliekamo ienākumu, ir šādi:

• izglītības izdevumi - augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšana valsts akreditētās Latvijas mācību iestādēs, kā arī apmācība darbā, amatā vai nepieciešamo iemaņu, kvalifikācijas uzlabošanā. Attaisnotajos izdevumos neiekļauj izdevumus par augstākās un visu pakāpju profesionālās izglītības, kā arī specialitātes iegūšanu ārvalstu mācību iestādēs;

 ārstnieciskie izdevumi - medicīniskie pakalpojumi (arī pacienta iemaksa), zobārstniecības pakalpojumi, plānotās operācijas un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumi. Attaisnotajos izdevumos neiekļauj medicīnas ierīces (brilles u.c.) un ārstniecības līdzekļus (zāles, preparātus, vitamīnus u.c.), izņemot veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai izmantoto ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumus, par ko nemaksā no slimokases līdzekļiem.

Daļa izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir limitēti, to kopsumma nedrīkst pārsniegt 150 latu gadā par sevi un katru apgādājamo atsevišķi.

Šis ierobežojums neattiecas uz izdevumiem plānveida operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem, ieskaitot zobu protezēšanu. Tos drīkst iekļaut gada deklarācijā pilnā apmērā un no šīs summas nodokļu maksātājam atlīdzina izdevumus 25% apmērā.

Piemērs

Fiziskā persona maksājusi par ķirurga konsultāciju Ls 25. Summu norāda pielikuma D4 3.ailē, kā arī 4.ailē - kopsumma par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Fiziskai personai bijusi plānveida operācija, par kuru viņa samaksājusi Ls 200. Šo naudu attaisnotajos izdevumos iekļauj pilnā apmērā. Uzrāda 5.ailē. 6.ailē pārnes tikai limitēto izdevumu (līdz Ls 150) kopsummu, tātad - Ls 25.

 

Tuvāko radinieku izdevumi

Gada ienākuma deklarācijā var iekļaut arī savu ģimenes locekļu (vecāku, vecvecāku, bērnu, mazbērnu, laulātā) izdevumus, kuru kopējā summa taksācijas gada laikā nepārsniedz maksātājam un viņa ģimenes locekļiem Ls 150 katram. Piemēram, ja vecākiem, kas saņem pensiju, nav apliekamu ienākumu, viņu attaisnotos izdevumus var iekļaut savā deklarācijā. Jāatceras, ka katras personas attaisnotos izdevumus drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu Ls 150. Tas nozīmē, ka, ja par personu, kas pati nav maksātāja, taksācijas gada laikā ir samaksāti par mācībām augstskolā Ls 330, tad taksācijas gada attaisnotajos izdevumos ir iekļaujami Ls 150 tikai vienam personas ģimenes loceklim. Summu nevar sadalīt uz vairākiem ģimenes locekļiem, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokli no visas summas - samaksātajiem Ls 330. Ja attaisnotajos izdevumos iekļauti ģimenes locekļu attaisnotie izdevumi, tad par katru no viņiem jāaizpilda atsevišķs D4 pielikums.

Piemērs

Fiziskā persona samaksājusi par meitas studijām Ls 330. Par meitu aizpildāms atsevišķs pielikums D4. Ls 330 norāda 2. un 4.ailē. 6.ailē ieraksta maksimālo summu, ko var iekļaut viena taksācijas gada attaisnotajos izdevumos - Ls 150. Atlikumu - Ls 180 - pārnes uz nākamo gadu un norāda 7.ailē.

Ja izdevumi ārstniecības pakalpojumiem un izglītībai gada laikā pārsniedz normu - Ls 150, pārsniegto summu personai ir tiesības attiecināt uz nākamo piecu taksācijas gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā, bet arī nākamajos gados vispirms atskaita par taksācijas gadu radušos izdevumus un tikai tad iepriekšējo gadu pārnestos izdevumus. Ja studiju maksa tiek segta ar studiju kredītu, tad visu saņemtā kredīta apjomu uzrāda tā gada attaisnotajos izdevumos, kurā ir sākta kredīta atmaksa.

Piemērs

2006.gada attaisnoto izdevumu pārsniegums - Ls 80 - pār pieļaujamajiem 150 latiem norādīts pielikuma D4 4.ailē. Tā kā taksācijas gadā izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem bijuši tikai Ls 25, tad 2006.gada izdevumi - Ls 80 - iekļaujami 2007.gada attaisnotajos izdevumos un norādāmi arī 6.ailē, jo to kopsumma nepārsniedz Ls 150.

Ja fiziskai personai taksācijas gadā nav bijuši ar nodokli apliekami ienākumi, tad izglītības un ārstnieciskie izdevumi pārnesami uz nākamajiem pieciem taksācijas gadiem.

Taču uz nākamo gadu nevar pārnest maksātāja izdevumus par plānveida operāciju vai zobārstniecības pakalpojumiem, kas pārsniedz maksātāja apliekamo ienākumu pēc citu likumā maksātājam paredzēto summu atskaitīšanas. Šajā gadījumā maksātāja izdevumus par plānveida operāciju vai zobārstniecības pakalpojumiem var sadalīt starp maksātāja ģimenes locekļiem, kuriem ir tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem par maksātāju, bet attiecībā uz maksātāja ģimenes locekli šo izdevumu pārsnieguma summu var sadalīt starp maksātāju un citām personām, kurām ir tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem par maksātāja ģimenes locekli.

 

Ja ziedots vai dāvināts

Ja nodokļu maksātājs taksācijas gadā ziedojis vai dāvinājis naudu vai citas lietas Latvijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm, tad arī šīs summas var iekļaut gada ienākumu deklarācijā kā attaisnotos izdevumus.

Pielikumi šādiem izdevumiem nav paredzēti, tie jāuzrāda deklarācijā D. Jāņem vērā, ka saskaņā ar likumu deklarācijā var iekļaut ziedojumu apmēru, kas nepārsniedz 20% no apliekamā ienākuma.

Piemērs

Fiziskā persona ziedojusi Ls 100 sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Labā Cerība", kam saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu piešķirts SLO statuss.

Ls 100 nepārsniedz 20% no apliekamā ienākuma D deklarācijas 3.ailes, tātad iekļaujams pilnā apmērā D deklarācijas 08.rindā. Ja ziedojums pārsniegtu pieļaujamo normu, būtu jāaprēķina 20% no apliekamā ienākuma un tikai šī summa būtu jānorāda deklarācijas D 08.rindā.

Tāpat vienlaikus jāņem vērā: ja nodokļu maksātājs attaisnotajos izdevumos vēlēsies iekļaut ne tikai ziedojumus, bet arī ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas, iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus, tad šo deklarācijā iekļauto izdevumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 20% no apliekamā ienākuma.

 

Ja iegādātas ieguldījumu apliecības

Ja nodokļu maksātājs iegādājies ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību fondos, kas darbojas saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu vai reģistrēti Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un uzskatāmi par ieguldījumu fondiem Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, tad šo apliecību iegādes izmaksas var iekļaut taksācijas gada attaisnotajos izdevumos, bet ar nosacījumu, ka apliecība fiziskas personas īpašumā bijusi vismaz 60 mēnešus un tā bijusi fiziskas personas īpašumā brīdī, kad stājās spēkā likuma grozījumi, kas paredz apliecību izmaksu iekļaušanu attaisnotajos izdevumos, t.i., 2007.gada 12.jūnijā. Ņemot vērā 60 mēnešu nosacījumu, 2007.gada ienākumu deklarācijā var iekļaut to apliecību iegādes izmaksas, kas iegādātas ne vēlāk kā 2002.gadā. Izmaksās var iekļaut izdevumus, kas saistīti ar apliecību iegādi, arī komisijas naudu.

 

Ja maksāts privātajos pensiju fondos

Ja nodokļu maksātājs veicis iemaksas privātajos pensiju fondos, kas izveidoti un darbojas saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem", vai Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētos fondos, šos maksājumus var iekļaut attaisnotajos izdevumos, bet ne vairāk kā 20% no apliekamā ienākuma. Tāpat attaisnotajos izdevumos var iekļaut apdrošināšanas prēmiju maksājumus, kuri izdarīti atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu). Arī te jāņem vērā nosacījumi attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrībām un maksājumu lielumu. Attaisnotajos izdevumos iekļaujami tādi apdrošināšanas prēmiju maksājumi, kas atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) izdarīti apdrošināšanas sabiedrībai, kura nodibināta un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, vai citā ES dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai.

Piemērs

Fiziska persona maksājusi EUR 21 privātajā pensiju fondā UNI-EIROPENSIJA. Iemaksas eiro pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas kursa iemaksu veikšanas dienā. EUR kurss pret LVL ir 0,702804, tātad 21 x 0,702804 = 14,76(Ls) - norāda deklarācijas D 09.rindā.

 

Vienkāršota aizpildīšana

Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.924 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"" paredz vienkāršotu deklarēšanu.

Šie noteikumi papildināmi ar 321.punktu, kas paredz, ka nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, jo ir guvis ar nodokli neapliekamus ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz Ls 2400 (2007.gadā), drīkst aizpildīt:

• pielikumu D1 - tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem;

• deklarācijas D 04.rindu "Neapliekamie ienākumi".

Tātad, ja fiziska persona būtu saņēmusi tikai algu SIA "A" un SIA "B", kā arī neapliekamos ienākumus, kas pārsniedz Ls 2400, tā varētu neaizpildīt pielikuma D1 ailes, kurās jānorāda saņemtā darba alga, bet gan tikai ailes neapliekamo ienākumu uzrādīšanai.

Arī attiecībā uz attaisnoto izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem uzrādīšanu nodokļa pārmaksas saņemšanai MK 2007.gada 18.decembra grozījumi papildināti ar 322.punktu, kas nosaka vienkāršotu deklarēšanu. Nodokļu maksātājs, kurš taksācijas gadā Latvijā guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ieturams izmaksas vietā, un deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, drīkst aizpildīt:

• pielikumu D4;

• deklarācijas D 06.rindu "Izglītības un specialitātes iegūšana, kvalifikācijas paaugstināšana un medicīnas un ārstnieciskie pakalpojumi" un 07.rindu "Ārstnieciskie pakalpojumi, kuri atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir ietverami attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā".

 

Ko rakstīt deklarācijā

Kad saņemtie ienākumi un attaisnotie izdevumi pielikumos D1; D2 un D4 ierakstīti, kā arī attaisnotie izdevumi, kam nav paredzēti pielikumi (ziedojumi, iemaksas privātajos pensiju fondos u.tml.) deklarācijas D attiecīgajās ailēs norādīti, atliek aprēķināt gada apliekamo ienākumu un iedzīvotāju ienākuma nodokli, aizpildot deklarācijas D pārējās ailes. Tā kā deklarācijas katrā rindā ir paskaidrojumi ar norādēm, kura pielikuma ailes summa kur jānorāda, tad tas nav sarežģīti.

Papildus summām, kas pārnesamas deklarācijā D no pielikumiem D1; D2 un D4, deklarācijā D jāiekļauj neapliekamais minimums (2007.gadā - Ls 50 mēnesī/Ls 600 gadā) un atvieglojumi par apgādājamo (2007.gadā - Ls 35 mēnesī/ Ls 420 gadā). Tas jāatceras arī gadījumos, kad ar algas nodokļa grāmatiņu strādāts nepilnu gadu vai arī, ja apgādājamais nav ierakstīts algas nodokļa grāmatiņā, līdz ar to nav piemērots atvieglojums par apgādājamo. Sastādot gada deklarāciju, to iespējams atgūt.

Piemērs

Fiziskās personas apgādībā bijis bērns, sākot ar 2007.gada 1.novembri. Tā kā ieraksts par apgādājamo nodokļu grāmatiņā nebija veikts laikus, atvieglojums par apgādājamo SIA "A", kur fiziskā persona iesniegusi nodokļu grāmatiņu, netika piemērots. Līdz ar to fiziskā persona atvieglojumu var piemērot, aizpildot gada ienākumu deklarāciju. Atvieglojums par apgādājamo 2007.gadā bija Ls 35, tātad par novembri un decembri - Ls 70. To norāda deklarācijas D 13.rindā.

 

Maksājumu dokumentiem jābūt autorizētiem

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tajā iekļautos attaisnotos izdevumus jāapliecina, deklarācijai pievienojot izdevumu samaksu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus (kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, apdrošināšanas polises, pensiju konta izraksts u.c.), kā arī jāpievieno dokumenti, uz kuru pamata deklarācija aizpildīta: paziņojums par algas nodokli; paziņojums par pensiju; paziņojums par slimības pabalstiem saskaņā ar darba nespējas lapu "B". Maksājuma dokumentiem jābūt identificējamiem, piemēram, ja tas ir čeks par vizīti pie ārsta, tajā jābūt norādītam maksātāja personas kodam, uzvārdam.

Aprēķinot atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru, svarīgi iegaumēt, ka tas nevar pārsniegt gada laikā budžetā iemaksātā nodokļa summu.

Jāņem vērā, ka pārmaksāto nodokli var atgūt tikai tad, ja taksācijas gadā strādāts un maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Ja ienākumu nav bijis, nav arī ieturēts un budžetā pārskaitīts nodoklis, arī šos attaisnotos izdevumus piemērot nevarēs.

Deklarāciju un pielikumus aizpildot, rūpīgi jāizlasa, kāda informācija jāieraksta. Ja norādes ievērotas, deklarāciju izdosies aizpildīt pareizi un izrēķināt, kāda summa pienāksies kā pārmaksātais nodoklis.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas