Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
      Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.18/19 (125/126) 2008. gada 30. aprīlis
            

  Jautājums. Atbilde | Kā apgūt Eiropas naudu

Ar augstas kvalifikācijas darbinieku ir jāslēdz darba līgums
Mudīte Luksa, "KV"


Valsts atbalsta programma "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste" tika atvērta 21.aprīlī. Uzņēmējiem, gatavojot projektu iesniegumus iesniegšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), radušies vairāki jautājumi. Uz tiem sniedzam LIAA ekspertu atbildes.

Tās balstītas uz Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumu Nr.130 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.9. aktivitāti "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste"" skaidrojumu.Ja uzņēmuma līgums - izmaksas nav atbalstāmas

- Vai, piesaistot augsti kvalificētu darbinieku, ar to ir jāslēdz darba līgums vai arī šo darbinieku var piesaistīt uz uzņēmuma līguma pamata?

- Atbilstoši MK noteikumu 16.1.punktam aktivitātes ietvaros attiecināmas ir projekta īstenošanas personāla izmaksas - atalgojums piesaistītajam darbiniekam (darba alga, ieskaitot slimības naudu, darba nespējas lapa A, kuru apmaksā darba devējs), ikgadējais atvaļinājums (papildatvaļinājums un atvaļinājuma kompensācija) un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi. Pamatojoties uz iepriekš minēto, aktivitātes "Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste" ietvaros ar augsti kvalificētu darbinieku būs jāslēdz darba līgums. Aktivitātē netiks atbalstītas personāla izmaksas, ja jaunradītā darba vietā augsti kvalificēts darbinieks tiks piesaistīts uz uzņēmuma līguma pamata. (Atbilde aktualizēta 17.04.08.)

 

Speciālistam no ārvalstīm - jaunu darba vietu

- Vai aktivitātes ietvaros iespējams piesaistīt kvalificētus speciālistus no ārvalstīm?

- Augsti kvalificētu darbinieku piesaiste no ārvalstīm ir atbalstāma, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

• tiek radīta jauna darba vieta;

• darbiniekam ir atbilstoša augstākā izglītība;

• darbiniekam ir vismaz piecu gadu profesionālā pieredze;

• darbinieks nav bijis nodarbināts projekta iesniedzējā vai citā komersantā Latvijā pēdējo divu gadu laikā;

• projekta laikā darbinieks netiks nodarbināts citā komersantā Latvijā ne pastāvīgā darbā, ne projekta ietvaros;

• darbinieks tiek piesaistīts konkrētu tehnoloģisku problēmu risināšanai vai jaunu produktu attīstīšanai uzņēmumā.

- Kādi papildu dokumenti ir jāpievieno projekta pieteikumam, ja piesaistāmajam darbiniekam izglītība ir iegūta PSRS laikā?

- Šādā situācijā projekta iesniedzējam, iesniedzot projekta iesniegumu, izglītību apliecinošā dokumenta kopijai jāpievieno Izglītības un zinātnes ministrijas atzinums par izglītības pielīdzinājumu (tā saņemšanai būs nepieciešamas trīs nedēļas).

- Kādi papildu dokumenti ir jāpievieno projekta pieteikumam, ja piesaistāmajam darbiniekam izglītība ir iegūta ārvalstīs?

- Šādā situācijā projekta iesniedzējam, iesniedzot projekta iesniegumu, izglītību apliecinošā dokumenta kopijai jāpievieno izziņa no Latvijas Akadēmiskās informācijas centra par izglītības pielīdzinājumu.

- Vai darbinieka veiktais pedagoģiskais un zinātniskais darbs projekta laikā ārpus komersanta ir ierobežots?

- MK noteikumi šādus ierobežojumus neparedz.

- Vai ar piesaistāmo darbinieku drīkst slēgt darba līgumu ātrāk par līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar LIAA?

- Saskaņā ar MK noteikumu 14.punktu finansējumu nepiešķir darbībām, kuras projekta iesniedzējs ir uzsācis, pirms noslēgts līgums ar LIAA par projekta īstenošanu. Līdz ar to, lai saņemtu finansējumu, piesaistītais darbinieks nedrīkst sākt darbu ātrāk par līguma par projekta īstenošanu noslēgšanu ar LIAA.

- Vai kā augstas kvalifikācijas darbinieku var piesaistīt pasniedzēju, kura pamata darbavieta ir augstskola, līdz ar to neizpildot noteikumu par nodarbinātību pēdējo divu gadu laikā Latvijā?

- Atbilstoši MK noteikumu 13.3.punktam var piesaistīt darbinieku, ja viņš nav bijis nodarbināts pie projekta iesniedzēja vai pie cita ko­mersanta Latvijā pēdējo divu gadu laikā (izņemot zinātniekus, kuru pamata darbavieta ir augstākās izglītības iestāde vai pētniecības institūcija un kuri pēdējo divu gadu laikā ir īslaicīgi (ne ilgāk kā sešus mēnešus) nodarbināti pie Latvijas komersantiem). Saskaņā ar iepriekšminēto, ja šis pasniedzējs ir zinātnieks, tad šādu pasniedzēju var piesaistīt kā augsti kvalificētu darbinieku.

- Kā saprast: mācības doktorantūrā ir uzskatāmas par attiecīgo profesionālo pieredzi?

- Tas laiks, kas pavadīts studijās doktorantūrā, tiek uzskatīts par attiecīgo profesionālo pieredzi. Piemēram, lai izpildītu prasību par vismaz piecu gadu profesionālo pieredzi, ja darbinieks ir studējis doktorantūrā divus gadus, tam vēl nepieciešama vismaz trīs gadu profesionālā pieredze.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas