Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.35 (142) 2008. gada 27. augusts
            

  Eiropas nauda | Kā apgūstam atvēlēto

Par ilgtspējīgu tūrisma attīstību aizsargājamās dabas teritorijās
Asociācijas "Lauku ceļotājs" informācija


Latvijas lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" kopā ar Latvijas Dabas fondu uzsākusi projektu "Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma galamērķos". Projekts finansēts ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu granta palīdzību.Uzņēmēji nezina vai neizmanto dabas dotās vērtības

Projekts turpina abu organizāciju jau aizsākto dialogu starp tūrisma nozari un dabas aizsardzības iestādēm Latvijā, lai mūsu valstī veidotu uz saudzīgu dabas resursu izmantošanu balstītu tūrisma piedāvājumu. Daba tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem Latvijas tūrisma resursiem, taču aktuāls ir jautājums par šā resursa saprātīgu izmantošanu.

Katru nedēļas nogali daudzi pilsētnieki dodas atpūsties pie dabas. Līdzšinējā pieredze rāda, ka ierobežojumi kādu īpaši aizsargājamu dabas vietu saglabāšanai ir viens no apsaimniekošanas veidiem, taču ne visām teritorijām piemērotākais. Unikālas dabas vietas dažādos novados tiek popularizētas, taču ne vienmēr to labiekārtojums un kapacitāte ļauj uzņemt lielu apmeklētāju pieplūdumu, lai nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu. Reizēm uzņēmēji ir nezinoši vai arī vispār neizmanto savas atrašanās vietas potenciāla stipro pusi.

Šobrīd lauku tūrisma uzņēmēji bieži darbojas izolēti. Trūkst labiekārtotu skatu vietu, gudri veidotu pastaigu taku, omulīgu krodziņu, atraktīvu ekspozīciju vai citu pakalpojumu, kas spētu piesaistīt apmeklētājus, palielinot arī naktsmītņu noslogojumu. Latvijas tūrisma nozare laukos ir sadrumstalota - tai trūkst vienmērīga un kvalitatīva vides un pakalpojumu tīkla. Ja ir definēts kopīgs mērķis un rīcība tā sasniegšanai, tīklu iespējams izveidot, iesaistot spēlētājus visos līmeņos - no lauku naktsmītnes saimnieka līdz tūrisma politikas veidotājiem.

 

Kā veidot pievilcīgu un videi draudzīgu tūrisma piedāvājumu

Latvijas lauku tūrisma konferencē 21.maijā asociācija "Lauku ceļotājs" atkārtoti aktualizēja jautājumu par tūrisma piedāvājuma pievilcību un pieejamību vietējiem un ārvalstu klientiem. Kā panākt, lai lauku tūrisms nebūtu garlaicīgs masu produkts, kura vienīgais piedāvājums ir svinību vai uzņēmumu sporta spēļu aprūpēšana?

Latvijas Dabas fonda rīkotajos semināros Natura 2000 jau iepriekš uzsvērts, ka tūrisms var būt atbalstāms saimniekošanas veids īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, taču tam jābalstās uz ilgtspējības principiem, radot saimnieku ieinteresētību dabas aizsardzībā.

Tāpēc abu organizāciju kopīgi uzsāktais projekts ir dialogu rosinoša iniciatīva, lai rastu risinājumu gan tūrisma, gan dabas aizsardzības mērķu apvienošanai.

Trīs gadu laikā projekta ietvaros paredzēts veikt vairākus nozīmīgus darbus.

• Izstrādāt tūrisma attīstības plānus četrām dabas teritorijām: Abavas senlejas dabas parkam, Dvietes palienes dabas parkam, Rāznas nacionālajam parkam, Vidzemes jūrmalai un Randu pļavu dabas liegumam, kas atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

Šo plānu pamatā būs ilgtspējības princips, kas balstīts uz dabas daudzveidības saglabāšanu, novēršot nekoordinētu un dabai postošu tūrisma attīstību, vienlaikus veicinot vietai atbilstošu un kvalitatīvu tūrisma piedāvājumu. Šie plāni būs paraugs citām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

• Izstrādāt vadlīnijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Natura 2000 teritorijās. Tās tiks veidotas, balstoties uz tūrisma un vides speciālistu veiktajiem apsekojumiem dabā. Joprojām daudziem uzņēmējiem un organizatoriem, kuru īpašumos vai darbības vietā atrodas nozīmīgas dabas vērtības, trūkst izpratnes un zināšanu, ko ar tām darīt, jo pastāv ierobežojumi saimnieciskajai darbībai. Vadlīnijas piedāvās konkrētus, praktiskus risinājumus.

• Izdot vairākus ilgtspējīga tūrisma ceļvežus kājāmgājējiem, ūdenstūristiem un velotūristiem, kuros būs apkopota informācija par skaistākajām dabas tūrisma vietām Latvijā un Baltijā. Ceļvežos būs iekļautas aizsargājamās dabas teritorijas un tajās esošie maršruti, objekti un pakalpojumi, kas sagatavoti, ievērojot dabas aizsardzības un ilgtspējības intereses. Šajos ceļvežos tiks uzsvērtas un skaidrotas dabas vērtības un apkopoti ieteikumi, kā rīkoties, lai ceļotu atbildīgi. Pirmais tiks izdots upju ceļvedis, un šobrīd intensīvi tiek apsekotas ūdens tūrismam piemērotās upes.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas