Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
      Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.41 (148) 2008. gada 8. oktobris
            

  Likumu ABC | Komersantiem jāzina arī patērētāja tiesības

Kas jādara pircējam, ja saņemta bojāta prece vai nekvalitatīvs pakalpojums
JADVIGA NEILANDE, nodokļu konsultante


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Nobeigums. Sākums Nr. 39(146), 24.09.2008.

Izklāstā par preces vai pakalpojuma atbilstību jau raksturoju, kādos gadījumos saskatāma neatbilstība līguma noteikumiem, kādas ir tiesības patērētājam, ja viņš saņēmis neatbilstošu preci vai pakalpojumu, kā arī par patērētāja tiesībām pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam.Ekspertīze

1. Ekspertīzes pieteikšana

Ja patērētājs ir izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi, viņš ir tiesīgs izvēlēties vienu no Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) (www.ptac.gov.lv) datubāzē norādītajiem ieteicamajiem ekspertīzes veicējiem.

Ja patērētājs nav izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi, tad triju darbdienu laikā pēc patērētāja rakstiskas atbildes saņemšanas par to, ka ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pats pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi, ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs:

1) izvēlas vienu no PTAC datubāzē norādītajiem ieteicamajiem ekspertīzes veicējiem;

2) piesaka preces vai pakalpojuma ekspertīzi;

3) nogādā ekspertīzes veicējam ekspertīzei pakļaujamo preci vai lietu, ja prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg vai ja prece vai lieta atdota, iesniedzot prasījuma pieteikumu, vai paziņo patērētājam, uz kurieni jānogādā ekspertīzei pakļaujamā prece vai lieta, ja tā nav atdota, iesniedzot prasījuma pieteikumu.

Preces vai pakalpojuma ekspertīzes pieteikumu ekspertīzes veicējam iesniedz rakstiski, norādot, kas ekspertīzē jānoskaidro.

Ekspertīzes pieteikumam pievieno ekspertīzes veikšanai nepieciešamos dokumentus:

1) patērētāja prasījuma pieteikuma kopiju;

2) ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja atbildes kopiju patērētājam;

3) informāciju par veiktajiem remontiem (ja tādi bijuši);

4) normatīvtehniskos dokumentus (ja tādi ir);

5) līguma vai citu dokumentu kopijas, kuros noteiktas ekspertīzei pakļaujamai precei vai pakalpojumam izvirzāmās prasības.

Ja nepieciešams, ekspertīzes veicējs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par ekspertīzei iesniegto preci vai lietu. Ja ekspertīzes pieteikumam pievienotie dokumentu oriģināli vai kopijas ir svešvalodā, eksperts ir tiesīgs pieprasīt tulkojumu valsts valodā.

2. Ekspertīzes kārtība

Preces vai pakalpojuma ekspertīzi veic, lai noskaidrotu:

1) preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem (ja tādu nav, - atbilstību parasti izvirzāmajām prasībām);

2) neatbilstības līguma noteikumiem veidu un rašanās cēloņus;

3) neatbilstības līguma noteikumiem nozīmīgumu (noskaidro, vai neatbilstība nepazemina preces vai pakalpojuma pamatfunkciju izpildes kvalitāti un vai to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas pārmaiņas preces vai lietas izskatā);

4) preces vai izgatavotās jaunās lietas nolietojuma pakāpi.

Ja ekspertīzes veicējam ekspertīzes laikā atbilstības noteikšanai nepieciešams veikt pārbaudes vai eksperimentus, pakļaujot preci vai lietu fiziskai vai ķīmiskai iedarbībai, kuras dēļ prece vai lieta var tikt bojāta vai daļēji zaudēt savas īpašības, ekspertīzes veicējs preces pārbaudi ar sagraujošām kontroles metodēm veic tikai ar patērētāja rakstisku piekrišanu.

Ekspertīzes veicējs ekspertīzi veic un eksperta atzinumu sagatavo mēneša laikā pēc ekspertīzes pieteikšanas.

Ekspertīzes veicējs piecu dienu laikā pēc ekspertīzes rezultātu noformēšanas izsniedz, nogādā vai nosūta ekspertīzes pieteicējam divus ekspertīzes atzinuma eksemplārus.

Ja ekspertīzes pieteicējs ir ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, tad tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas iesniedz, nogādā vai nosūta patērētājam vienu ekspertīzes atzinuma eksemplāru un, ja nepieciešams, paziņo patērētājam kārtību, kādā var saņemt ekspertīzei atdoto preci vai lietu.

Ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes pieteicējs, piesakot ekspertīzi.

Ekspertīzes pieteicējs, kas samaksājis ekspertīzes veicējam par ekspertīzes izdevumiem, ir tiesīgs pieprasīt, lai prasījuma pieteikuma izskatīšanā iesaistītā otrā puse atmaksātu tiešos ekspertīzes izdevumus, ja tās viedokļa nepamatotība izriet no ekspertīzes atzinuma.

Ja ekspertīzi ir pieteicis patērētājs un viņa viedokļa pamatotība izriet no ekspertīzes atzinuma, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam septiņu dienu laikā pēc slēdziena saņemšanas ir pienākums atmaksāt patērētājam tiešos ekspertīzes izdevumus.

Ja ekspertīzi ir pieteicis ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs un tā viedokļa pamatotība izriet no ekspertīzes atzinuma, taču patērētājs atsakās atmaksāt ekspertīzes pieteicējam tiešos ekspertīzes izdevumus, ekspertīzes pieteicējs tos piedzen Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Ekspertīzes veicējs pēc PTAC pieprasījuma sniedz informāciju par ekspertīzes pieteikšanu, veikšanu un rezultātiem.

3. Ekspertam un ekspertīzes atzinumam izvirzāmās prasības

Preces vai pakalpojuma ekspertīzi ir tiesīgs veikt PTAC datubāzē iekļauts:

1) ekspertīzes veicējs;

2) normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajā kārtībā sertificēts eksperts vai akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija.

Ekspertīzes veicējs ir neatkarīgs ekspertīzes veikšanā un atzinuma sagatavošanā. Par eksperta atzinuma patiesumu un objektivitāti ir atbildīgs ekspertīzes veicējs.

Preces vai pakalpojuma ekspertīzes atzinumu noformē rakstiski. Atzinumā norāda šādu informāciju:

1) ekspertīzes veicēja firma, reģistrācijas numurs un pilnvarotās personas paraksts, ja ekspertīzes veicējs ir juridiska persona;

2) ekspertīzes izdarīšanas vieta un datums;

3) ekspertīzes izdarīšanas pamatojums;

4) persona, kas pieteikusi ekspertīzi;

5) dati par ekspertu (vārds, uzvārds, izglītība, specialitāte un apakšspecialitāte, kā arī sertifikāta (ja tāds ir) numurs);

6) ekspertam uzdotie jautājumi un pamatotas atbildes uz tiem;

7) konstatētās neatbilstības līguma noteikumiem (to veidi, rašanās cēloņi un nozīmīgums);

8) ekspertīzē izmantotā metodika un (vai) standarti;

9) preces vai pakalpojuma ietvaros iznomātās vai izgatavotās jaunās, uzlabotās vai pārveidotās lietas nolietojuma pakāpe (ja nepieciešams).

4. Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākumi, ja patērētāja prasījuma pieteikumā izvirzītās prasības pamatotība izriet no eksperta atzinuma

Ja ekspertīzē atzīts, ka patērētāja prasījuma pieteikumā izvirzītā prasība ir pamatota, vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir sniedzis saistošus norādījumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma vai saistošo norādījumu saņemšanas izpilda patērētāja prasību.

Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs rakstiski atsakās novērst to preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, par kuru ekspertīzē atzīts, ka patērētāja prasība ir pamatota, un patērētājs pats vai ar trešās personas palīdzību ir novērsis neatbilstību līguma noteikumiem, tad prasījumu par izdevumu atlīdzināšanu (pievienojot izdevumus apliecinoša dokumenta kopiju) patērētājs piesaka ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam pēc tam, kad novērsta preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem.

Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs izskata patērētāja prasījumu par izdevumu atlīdzināšanu un nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošo dokumentu saņemšanas atlīdzina izdevumus, kas patērētājam radušies, novēršot preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs piekrīt izpildīt patērētāja prasību, patērētājs ir tiesīgs atkārtoti pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā, kas atlicis līdz prasījuma pieteikšanas termiņa beigām.

Prasījuma pieteikšanas termiņā (divu gadu laikā) neieskaita laikposmu, kas pagājis no prasījuma pieteikšanas dienas līdz dienai, kad novērsta preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs darījumu apliecinošajā dokumentā norāda datumu, kad novērsta katra preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem.

Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās pieņemt un izskatīt patērētāja prasījuma pieteikumu vai izpildīt patērētāja prasību, kuras pamatotību atzinusi ekspertīze, vai citādi neievēro Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu" minēto kārtību, patērētājs var iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra tiesības un pienākumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs:

1) izveido, uztur, aktualizē un publisko ekspertīzes veicēju datubāzi;

2) izskata patērētāju iesniegumus un sūdzības;

3) dod saistošus norādījumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, ja ekspertīzes veikšana nav lietderīga;

4) ja nepieciešams, dod saistošus norādījumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam attiecībā uz patērētāja prasības izpildi;

5) atbilstoši kompetencei administratīvi soda ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju par noteikumu neievērošanu.

Patērētāji ir tiesīgi iesniegt sūdzības par patērētāju tiesību pārkāpumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centram un citām iestādēm, kuru kompetencē ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā.

 

Ražotāja, pārdevēja un pakalpojuma sniedzēja atbildība

Par Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos patērētāju tiesību aizsardzības normatīvajos aktos noteikto patērētāju tiesību pārkāpumiem iestājas civiltiesiskā, administratīvā vai kriminālā atbildība.

Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, kas atlīdzinājis patērētājam nodarīto zaudējumu vai atmaksājis par preci vai pakalpojumu samaksāto naudas summu, ir regresa prasījuma tiesības pret personu, no kuras iegādāta prece vai materiāli.

Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs vienojas ar trešo personu par preces vai pakalpojuma trūkumu novēršanu, tad šāda vienošanās neatbrīvo ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju no tiešās atbildības pret patērētāju.

Ja preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem radusies ražotāja, pārdevēja, izplatītāja vai citas personas darbības vai bezdarbības dēļ, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vērsties ar regresa prasību pret attiecīgajām personām.

 

Atbildība par preces vai pakalpojuma trūkumu nenovēršanu termiņā

Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs 30 dienu laikā no dienas, kad patērētājs pieteicis prasījumu par preces vai pakalpojuma trūkumiem, vai attiecīgi pilnvarotu uzraudzības un kontroles iestāžu noteiktajā termiņā nav novērsis preces vai pakalpojuma trūkumu, viņa pienākums ir atlīdzināt visus zaudējumus, kas patērētājam radušies sakarā ar kavējumu.

 

Zaudējuma atlīdzības noteikšana

Zaudējuma atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Civillikumu, ņemot vērā to, ka:

1) patērētājam nav speciālu zināšanu par iegādātās preces vai saņemtā pakalpojuma īpašībām un raksturojumu;

2) pārdevēja atsaukšanās uz to, ka ražotāja sniegtā informācija par preci neatbilst patiesībai, neatbrīvo pārdevēju no atbildības.

 

(Izmantotie materiāli: Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumi Nr.631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu")

 

 Informācija par administratīvajiem sodiem patērētāja tiesību pārkāpuma gadījumā (no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa)


155. 5 pants. Preču derīguma termiņa neievērošana
Par tādu preču realizāciju vai izplatīšanu, kurām beidzies derīguma termiņš vai kurām nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norādīts derīguma termiņš, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

166.9pants. Noteiktām prasībām neatbilstošu preču un pakalpojumu realizācija
Par normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu piedāvāšanu vai pārdošanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.
Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas kvalitātes naftas produktu, to aizstājējproduktu un komponentu, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu piedāvāšanu vai pārdošanu – uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot naftas produktus, to aizstājējproduktus un komponentus, alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, kuru kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai bez konfiskācijas.
Par normatīvajos aktos noteiktajām drošuma prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu piedāvāšanu vai pārdošanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

166.11 pants. Patērētāja prasījuma pieņemšanas un izskatīšanas kārtības neievērošana, preču un pakalpojumu garantijas saistību nepildīšana
Par patērētāja prasījuma attiecībā uz līguma noteikumiem neatbilstošu preču vai pakalpojumu pieņemšanas vai izskatīšanas kārtības neievērošanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīssimt latiem.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.
Par preču vai pakalpojumu garantijas saistību nepildīšanu, garantijas apjoma samazināšanu vai termiņa saīsināšanu, vārda "garantija" vai cita līdzīgas nozīmes vārda lietošanu neatbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīssimt latiem.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

166.14 pants. Viltotu preču pārdošana
Par viltotu preču piedāvāšanu vai pārdošanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces.

166.16 pants. Uzraudzības iestādes lēmuma par netaisnīgu līguma noteikumu novēršanu nepildīšana vai lēmuma izpildes kārtības neievērošana, rakstveida līguma neslēgšana ar patērētāju un atteikuma tiesību nenodrošināšana patērētājam
Par uzraudzības iestādes lēmuma par netaisnīgu līguma noteikumu novēršanu nepildīšanu vai normatīvajos aktos noteiktās lēmuma izpildes kārtības neievērošanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem.
Par rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, par noteiktās kārtības neievērošanu, slēdzot līgumu vai izpildot ar patērētāju noslēgtu līgumu, par normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu līgumā – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.
Par atteikuma tiesību nenodrošināšanu patērētājam normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos – uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.
 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas