Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
      Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.42 (149) 2008. gada 15. oktobris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 7.oktobra līdz 10.oktobrim ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījumi Ciltsdarba likumā

07.10.2008.

21.10.2008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.804 "Savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas piemērošanas kārtība attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas apakšsistēmu "Kontrole, vadība un signalizācija''"

07.10.2008.

08.10.2008.

Noteikumi Nr.810 "Kārtība, kādā iesniedz iesniegumus par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu, kā arī sagatavo noraidījumus attiecībā uz citu Eiropas Savienības dalībvalstu iesniegtajiem iesniegumiem par muitas nodokļa atcelšanu un kvotu piemērošanu"

07.10.2008.

Noteikumi piemērojami ar 01.10.2008.

Noteikumi Nr.814 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.668 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai"""

07.10.2008.

08.10.2008.

Precizējums redakcijas piebildē par MK noteikumu Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" spēkā stāšanos

07.10.2008.

Noteikumu spēkā stāšanās pareizā redakcija ir šāda: "Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 4.oktobri."

Noteikumi Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.2.1.apakšaktivitāti "Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide""

09.10.2008.

10.10.2008.

Noteikumi Nr.787 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi"

09.10.2008.

10.10.2008.

Noteikumi Nr.815 "Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai"

09.10.2008.

10.10.2008.

Noteikumi Nr.818 "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.222 "Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa""

09.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.819 "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""

09.10.2008.

10.10.2008.

Noteikumi Nr.820 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.561 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""

09.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.821 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""

09.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.822 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.166 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu""

09.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.823 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.562 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""

09.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.824 "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 8.augusta noteikumos Nr.644 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""

09.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.825 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumos Nr.563 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""

09.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.826 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""

09.10.2008.

10.10.2008.

Noteikumi Nr.827 "Dabas parka "Bauska" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

10.10.2008.

11.10.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas