Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
      Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.43 (150) 2008. gada 22. oktobris
            

  Likumu ABC | Kreditēšanā arī abpusēja atbildība

Jauni MK noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu
JADVIGA NEILANDE, nodokļu konsultante


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

2008.gada 25.augustā Ministru kabinetā pieņemti jauni noteikumi Nr.692 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu".
Jaunie noteikumi publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"  2008.gada 29.augustā, bet stājās spēkā ar 2008.gada 1.septembri. Atsevišķi noteikumu punkti stājas spēkā citā datumā, lai kredīta devējs laikus spētu pārkārtot savu darbību atbilstoši jauno noteikumu kārtībai.
Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi tiek atzīti par spēku zaudējušiem iepriekšējie MK 1999.gada 13.jūlija noteikumi Nr.257 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu".1. Precizēta patērētāja kreditēšanas līguma definīcija, kas turpmāk nosaka, ka par patērētāja kreditēšanas līgumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms līgums par ilglaicīgu pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi, ja patērētājs par pakalpojumiem vai precēm maksā līguma noteikumu darbības laikā, norēķinoties pa daļām.

2. Precizēta gada procentu likmes definīcija. Gada procentu likme ir kredīta kopējās izmaksas (visas izmaksas, ieskaitot aizdevuma procentus un citas izmaksas, kas patērētājam jāmaksā par kredītu, izņemot šo noteikumu 5.punktā minētās izmaksas), izteiktas procentos no patērētājam piešķirtās kredīta summas.

MK 2008.gada 25.augusta noteikumu 5.punktā noteiktās izmaksas arī ir precizētas.

Aprēķinot gada procentu likmi, turpmāk ņem vērā šādas izmaksas:

1) izmaksas, ko patērētājs maksā par kreditēšanas līgumā noteikto patērētāja saistību neizpildi;

2) izmaksas (izņemot pirkuma cenu), ko patērētājs maksā, iegādājoties preci vai pakalpojumu (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek par tūlītēju samaksu vai izmantojot kredītu);

3) maksu par naudas līdzekļu pārskaitījumu un maksu par konta uzturēšanu, kas paredzēts kredīta maksājumu, procentu maksājumu un citu izmaksu saņemšanai, izņemot:

• ja nav ievērota patērētāja izvēles brīvība vai ja šādas izmaksas ir nesamērīgi augstas;

• ja paredzēta īpaša maksa par šādu atmaksas vai citu maksājumu veikšanu (vai nu tā tiek veikta skaidrā naudā, vai citādi);

4) dalības maksu asociācijām vai grupām, ko nosaka citi līgumi (pat tad, ja šāda dalības maksa ietekmē kredīta nosacījumus);

5) maksu par apdrošināšanu vai garantijām (izņemot īpašu apdrošināšanu, kas paredzēta, lai nodrošinātu kreditoram maksājumus patērētāja nāves, invaliditātes, slimības vai bezdarba gadījumā);

6) izmaksas, kas saistītas ar patērētāja izraudzīto kredīta izņemšanas veidu un kas nevar būt zināmas kreditēšanas līguma noslēgšanas brīdī vai kuru apmērs nav atkarīgs no kredīta devēja.

3. Precizēta gada procentu likmes aprēķināšanas kārtība. Gada procentu likmi aprēķina saskaņā ar šo noteikumu pielikumā norādīto formulu, nosakot pašreizējo vērtību visām esošajām vai turpmākajām saistībām (aizdevumi, maksājumi un izmaksas), par kurām ir vienojusies persona, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, un patērētājs.

Aprēķinot gada procentu likmi, ņem vērā šādus nosacījumus:

1) summas, ko maksā abas puses, dažādos laikos var būt atšķirīgas, un tās var maksāt atšķirīgos laika intervālos;

2) procentu aprēķināšanas sākuma datums ir pirmā aizdevuma izsniegšanas diena;

3) intervāli starp datumiem, kas lietoti aprēķinos, izsakāmi gados vai gada daļās, par gadu pieņemot standarta gadu ar 365 dienām, 52 nedēļām vai 12 vienādiem mēnešiem (vienā mēnesī ir 30,411666 dienas (365/12));

4) aprēķina rezultāts izsakāms ar precizitāti līdz divām decimāldaļām aiz komata (ja trešais cipars aiz komata ir 5 vai lielāks, otrais cipars aiz komata noapaļojams uz augšu).

 

Ievērībai!

Gada procentu likmi aprēķina, slēdzot kreditēšanas līgumu.

 

4. Attiecībā uz kreditēšanas līgumu izdarītas izmaiņas, kas nosaka, ka kreditēšanas līgumos, kas atļauj izmaiņas procentu likmēs un citās izmaksās, kuras ietvertas gada procentu likmē, bet nav nosakāmas brīdī, kad tā ir aprēķināta, gada procentu likmi aprēķina, pieņemot, ka procenti un citas izmaksas paliek fiksētas un tiks piemērotas līdz kreditēšanas līguma darbības beigām. Turpmāk kreditēšanas līgumā tā netiek ietverta kā sākotnējā gada likme.

Ja nav noteikts fiksēts kredīta atmaksāšanas grafiks un to nevar noteikt pēc kreditēšanas līguma noteikumiem, var uzskatīt, ka kredīts tiks atmaksāts vienādos maksājumos ar mēneša intervālu visā līguma darbības termiņā. Ja līgumā nav norādīts līguma beigu termiņš, var uzskatīt, ka kreditēšanas ilgums ir gads. Ja kreditēšanas līgumā nav noteikts citādi un tas paredz vienu vai vairākus maksājumu veikšanas datumus, var uzskatīt, ka maksājumi izdarīti kreditēšanas līgumā paredzētajā īsākajā termiņā.

5. Kreditēšanas līguma nosacījumi papildināti ar jauniem punktiem, kuros noteikts, ja kreditēšanas līgumā patērētājam piešķirta kredīta izņemšanas brīvība, tad, aprēķinot gada procentu likmi, kopējo kredīta summu uzskata par izņemtu nekavējoties un pilnībā. Ja kreditēšanas līgumā ir paredzēti dažādi kredīta izņemšanas veidi ar dažādām maksām vai aizdevuma likmēm, kopējo kredīta summu uzskata par izņemtu ar visaugstāko maksu un aizdevuma likmi, kas tiek piemērota visbiežāk izmantojamiem kredīta izņemšanas veidiem konkrētam kreditēšanas līgumam. Kreditēšanas līgumos, kuros noteikts, ka kredīta devējs patērētājam piešķir iespēju izmantot līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu, aprēķinot gada procentu likmi, kopējo kredīta summu uzskata par izņemtu pilnībā un par visu kreditēšanas līgumā paredzēto laikposmu. Ja kreditēšanas līguma darbības ilgums nav noteikts, gada procentu likmi aprēķina, pieņemot, ka kredīts jāatmaksā triju mēnešu laikā.

6. No 2008.gada 1.novembra ir spēkā jaunas noteikumu prasības attiecībā uz reklāmu kreditēt patērētāju. Turpmāk būs jāievēro šādas prasības:

1) reklāmā aizliegts veicināt bezatbildīgu aizņemšanos. Nosakot, vai reklāma veicina bezatbildīgu aizņemšanos, ņem vērā reklāmas kopējo saturu un tās pasniegšanas veidu, noformējumu un informāciju, kas reklāmā sniegta par kreditēšanas pakalpojumu, par pienākumu atmaksāt kredītu un citu sniegto informāciju, kas palīdz patērētājam pieņemt ekonomiski pamatotu lēmumu;

2) reklāmā ietver informāciju, kas brīdina patērētāju par nepiecieša­mību atbildīgi aizņemties un izvērtēt spēju atmaksāt kredītu.

7. No 2009.gada 1.janvāra ir spēkā norma, kas nosaka, ja reklāmā vai tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā piedāvā iespēju kreditēt patērētāju un norāda aizdevuma procentu likmi (fiksēta vai mainīga procentu likme, kas patērētājam gadā jāmaksā par aizdevuma summas izmantošanu saskaņā ar kreditēšanas līgumu) vai informāciju par kredīta izmaksām, jānorāda arī gada procentu likme, izņemot:

• kreditēšanas līgumus, ar kuriem saskaņā kredīts piešķirts, nemaksājot procenta likmi;

• kreditēšanas līgumus, ar kuriem saskaņā patērētājam ir jāatmaksā kredīts laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus;

• kreditēšanas līgumus nekustamā īpašuma iegādei vai kreditēšanas līgumus, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku.

8. No 2008.gada 1.novembra, ja reklāmā vai tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā piedāvā iespēju kreditēt patērētāju noteiktu preču vai pakalpojumu iegādei un norāda aizdevuma procentu likmi vai informāciju par kredīta izmaksām, jānorāda arī šāda informācija:

1) cena, par kādu prece vai pakalpojums tiek piedāvāts patērētājam par tūlītēju samaksu;

2) gada procentu likme, izņemot kreditēšanas līgumus, nemaksājot procenta likmi, kas piešķirts, nepārsniedzot trīs mēnešus un hipotekārais kredīts;

3) sākotnējās iemaksas lielums;

4) kopējā summa, kas jāmaksā par preces vai pakalpojuma iegādi, izmantojot kredītu (preces vai pakalpojuma cena un kredīta kopējās izmaksas).

9. Precizēta kreditēšanas līgumā norādāmā informācija, turpmāk norāda:

1) gada procentu likmi un pieņēmumus, ja tādi izmantoti gada procentu likmes aprēķinā;

2) aizdevuma procentu likmi, kā arī aizdevuma likmes maiņas periodus un noteikumus;

3) sākotnējo iemaksu (ja tāda ir), citas summas un maksājumus, kas patērētājam jāveic, lai atmaksātu kredītu, procentu un citu maksājumu skaitu un biežumu vai konkrētus datumus, kā arī maksājumu kopējo summu. Ja maksājumu kopējā summa kreditēšanas līguma slēgšanas brīdī nav zināma, norāda tās aprēķināšanas metodi;

4) kredīta izmaksu uzskaitījumu (ieskaitot procentus un citas izmaksas, kas ietvertas gada procentu likmē) un nosacījumus, ar kādām tās var tikt mainītas. Ja precīzas summas ir zināmas, tās norāda. Ja precīzas summas nav zināmas, norāda aprēķina metodi vai iespējami precīzu novērtējumu;

5) informāciju par tiesībām uz kredīta pirmstermiņa atmaksu un pirmstermiņa atmaksas procedūru, kā arī par kredīta devēja tiesībām saņemt ar pārkreditāciju saistīto izdevumu atlīdzību (ja tāda paredzēta);

6) prasītā nodrošinājuma veidu (ja tāds ir);

7) kredīta limita summu (ja tāda ir) vai tās noteikšanas metodi;

8) kreditēšanas līguma atcelšanas noteikumus;

9) atbildību par līgumsaistību pārkāpumiem.

Kreditēšanas līgumā par noteiktas preces vai pakalpojuma iegādes finansēšanu norāda iepriekšminēto informāciju, kā arī:

1) līguma priekšmeta (preces vai pakalpojuma) precīzu aprakstu;

2) cenu, par kādu prece vai pakalpojums tiek piedāvāts patērētājam par tūlītēju samaksu, un cenu, ja tiek maksāts atbilstoši kreditēšanas līgumam;

3) atrunu par preces īpašnieku, ja īpašumtiesības uzreiz nepāriet patērētājam, kā arī nosacījumus, ar kādiem patērētājs kļūs par preces īpašnieku;

4) prasīto apdrošināšanu (ja tāda ir) un maksu par to (ja apdrošinātāju izvēlas kredīta devējs);

5) patērētāja pienākumu noguldīt noteiktu naudas summu atsevišķā kontā (ja tāds ir).

10. Noteikumos paredzēta pavisam jauna norma, kas nosaka, ka kreditēšanas līgumos, ar kuriem saskaņā kredīts tiek piešķirts, nemaksājot procentu likmi vai citus papildu maksājumus, norāda noteikumu 17.6., 17.8., 17.9., 18.1., 18.3., 18.4. un 18.5.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī cenu, par kādu prece vai pakalpojums tiek piedāvāts patērētājam, un maksājumu skaitu un biežumu vai konkrētus datumus, kad tie veicami.

Minētajos apakšpunktos norādāmā informācija ir:

• prasītā nodrošinājuma veids (ja tāds ir);

• kreditēšanas līguma atcelšanas noteikumi;

• atbildība par līgumsaistību pārkāpumiem;

• līguma priekšmeta (preces vai pakalpojuma) precīzs apraksts;

• atruna par preces īpašnieku, ja īpašumtiesības uzreiz nepāriet patērētājam, kā arī nosacījumus, ar kādiem patērētājs kļūs par preces īpašnieku;

• apdrošināšana (ja tāda ir) un maksa par to (ja apdrošinātāju izvēlas kredīta devējs);

• patērētāja pienākumus noguldīt noteiktu naudas summu atsevišķā kontā (ja tāds ir).

 

Turpmāk vēl.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas