Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
      Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.44 (151) 2008. gada 29. oktobris
            

  Likumu ABC | Kreditēšanā arī abpusēja atbildība

Jauni Ministru kabineta noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu
JADVIGA NEILANDE, nodokļu konsultante


Nobeigums. Sākums "KV" Nr. 43(150), 22.10.2008.11. No 2009.gada 1.janvāra ir spēkā jauna norma, kas nosaka, ka kreditēšanas līgumos, kas darbojas, izmantojot kredītkartes, norāda noteikumu 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.6., 17.7., 17.8. un 17.9.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī lietošanas un atmaksāšanas noteikumus vai noteikšanas metodi.

Minētajos apakšpunktos norādāmā informācija ir:

• gada procentu likme un pieņēmumi, ja tādi izmantoti gada procentu likmes aprēķinā;

• aizdevuma procentu likme, kā arī aizdevuma likmes maiņas periods un noteikumi;

• sākotnējā iemaksa (ja tāda ir), citas summas un maksājumi, kas patērētājam jāveic, lai atmaksātu kredītu, procentu un citu maksājumu skaits un biežums vai konkrēti datumi, kā arī maksājumu kopējā summa. Ja maksājumu kopējā summa kreditēšanas līguma slēgšanas brīdī nav zināma, norāda tās aprēķināšanas metodi;

• kredīta izmaksu uzskaitījumi (ieskaitot procentus un citas izmaksas, kas ietvertas gada procentu likmē) un nosacījumi, ar kādiem tie var tikt mainīti. Ja precīzas summas ir zināmas, tās norāda. Ja precīzas summas nav zināmas, norāda aprēķina metodi vai iespējami precīzu novērtējumu;

• prasītā nodrošinājuma veids (ja tāds ir);

• kredīta limita summa (ja tāda ir) vai tās noteikšanas metode;

• kreditēšanas līguma atcelšanas noteikumi;

• atbildība par līgumsaistību pārkāpumiem.

12. No 2009.gada 1.janvāra ir spēkā jauna norma, kas nosaka: kreditēšanas līgumos, kuros noteikts, ka kredīta devējs patērētājam piešķir iespēju izmantot līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu, izņemot kredītkaršu līgumus, norāda noteikumu 17.1., 17.2., 17.4., 17.7., 17.8. un 17.9.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī informāciju par maksājumiem, ko piemēro no līguma noslēgšanas brīža, un nosacījumus, ar kādiem drīkst tos grozīt.

Minētajos apakšpunktos norādāmā informācija ir:

• gada procentu likme un pieņēmumi, ja tādi izmantoti gada procentu likmes aprēķinā;

• aizdevuma procentu likme, kā arī aizdevuma likmes maiņas periods un noteikumi;

• kredīta izmaksu uzskaitījums (ieskaitot procentus un citas izmaksas, kas ietvertas gada procentu likmē) un nosacījumi, ar kādiem tās var tikt mainītas. Ja precīzas summas ir zināmas, tās norāda. Ja precīzas summas nav zināmas, norāda aprēķina metodi vai iespējami precīzu novērtējumu;

• kredīta limita summa (ja tāda ir) vai tās noteikšanas metode;

• kreditēšanas līguma atcelšanas noteikumi;

• atbildība par līgumsaistību pārkāpumiem.

13. No 2008.gada 1.septembra ir spēkā jauna noteikumu norma, kas nosaka: kreditēšanas līgumos, ar kuriem saskaņā patērētājam ir jāatmaksā kredīts laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, norāda noteikumu 17.2., 17.3., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8. un 17.9.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī kredīta izmaksu uzskaitījumu.

Minētajos apakšpunktos norādāmā informācija ir:

• aizdevuma procentu likme, kā arī aizdevuma likmes maiņas periods un noteikumi;

• sākotnējā iemaksa (ja tāda ir), citas summas un maksājumi, kas patērētājam jāveic, lai atmaksātu kredītu, procentu un citu maksājumu skaits un biežums vai konkrēts datums, kā arī maksājumu kopējā summa. Ja maksājumu kopējā summa kreditēšanas līguma slēgšanas brīdī nav zināma, norāda tās aprēķināšanas metodi;

• informācija par tiesībām uz kredīta pirmstermiņa atmaksu un pirmstermiņa atmaksas procedūru, kā arī par kredīta devēja tiesībām saņemt ar pārkreditāciju saistīto izdevumu atlīdzību (ja tāda paredzēta);

• prasītā nodrošinājuma veids (ja tāds ir);

• kredīta limita summa (ja tāda ir) vai tās noteikšanas metode;

• kreditēšanas līguma atcelšanas noteikumi;

• atbildība par līgumsaistību pārkāpumiem.

14. No 2008.gada 1.septembra noteikumos ir jauna norma, kas nosaka: kreditēšanas līgumā nekustamā īpašuma iegādei vai kreditēšanas līgumā, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, norāda noteikumu 17.2., 17.3., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8. un 17.9.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī informāciju par maksu, ja kredīta saistības tiek izpildītas pirms noteiktā termiņa (ja tāda var tikt prasīta saskaņā ar noteikumu 30.punktu), un tās aprēķinu.

Minētajos apakšpunktos norādāmā informācija ir:

• aizdevuma procentu likme, kā arī aizdevuma likmes maiņas periods un noteikumi;

• sākotnējā iemaksa (ja tāda ir), citas summas un maksājumi, kas patērētājam jāveic, lai atmaksātu kredītu, procentu un citu maksājumu skaits un biežums vai konkrēts datums, kā arī maksājumu kopējā summa. Ja maksājumu kopējā summa kreditēšanas līguma slēgšanas brīdī nav zināma, norāda tās aprēķināšanas metodi;

• informācija par tiesībām uz kredīta pirmstermiņa atmaksu un pirmstermiņa atmaksas procedūra, kā arī par kredīta devēja tiesībām saņemt ar pārkreditāciju saistīto izdevumu atlīdzību (ja tāda paredzēta);

• prasītā nodrošinājuma veids (ja tāds ir);

• kredīta limita summa (ja tāda ir) vai tās noteikšanas metode;

• kreditēšanas līguma atcelšanas noteikumi;

• atbildība par līgumsaistību pārkāpumiem.

Noteikumu 30.punkts paredz: kredīta devējam nav tiesību prasīt kompensāciju par kredīta saistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa. Ja patērētājs izmanto tiesības uz kredīta saistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa un veic pārkreditāciju pie cita kredīta devēja, patērētājam var tikt prasīta tikai pamatota un samērīga maksa par pakalpojuma administratīvajiem izdevumiem, ja tādi rodas.

 

Ievērībai!

Kredīts, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku, izsniedzams ne vairāk kā 90 procentu apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

 

15. Noteikumos paredzēta jauna norma, kas nosaka, ka kreditēšanas līguma darbības laikā kredīta devējs individuāli informē patērētāju par jebkurām izmaiņām aizdevuma procentu likmē vai attiecīgajos maksājumos vienu mēnesi pirms šo izmaiņu stāšanās spēkā. Šādu informāciju sniedz rakstiski rēķina pārskatā vai jebkādā citā veidā, par kuru kredīta devējs vienojas ar patērētāju. Ja izmaiņas aizņēmuma likmē izriet no izmaiņām, kas notikušas aizdevuma procentu likmes mainīgajā daļā (Rigibor/Libor vai Euribor), un informācija par jauno aizdevuma procentu likmes mainīgo daļu ir publiski pieejama, tai skaitā arī kredīta devēja telpās, puses var kreditēšanas līgumā vienoties, ka minēto informāciju patērētājam sniedz periodiski.

 

Ievērībai!

Visi grozījumi un papildinājumi kreditēšanas līgumā veicami rakstiski, un tos paraksta abas puses.

 

16. Noteikumos precizētas normas par kopējo kredīta izmaksu taisnīgu samazināšanu. Noteikumi turpmāk nosaka: par tiesību izmantošanu pildīt kredīta saistības pirms noteiktā termiņa patērētājs rakstiski informē kredīta devēju.

Kredīta devējam nav tiesību prasīt kompensāciju par kredīta saistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa. Ja patērētājs izmanto tiesības uz kredīta saistību pildīšanu pirms noteiktā termiņa un veic pārkreditāciju pie cita kredīta devēja, patērētājam var tikt prasīta tikai pamatota un samērīga maksa par pakalpojuma administratīvajiem izdevumiem, ja tādi rodas. Ja kreditēšanas līgumā vispār nav sniegta vai apzināti sniegta maldinoša informācija par gada procentu likmi vai citām šajos noteikumos paredzētajām izmaksām, kas izšķiroši ietekmējusi patērētāja lēmumu noslēgt kreditēšanas līgumu ar kredīta devēju, patērētājs ir tiesīgs maksāt tikai likumiskos procentus.

 

Ievērībai!

Patērētāja pienākums ir maksāt tikai kreditēšanas līgumā norādītos maksājumus.

 

Patērētāja pienākums ir maksāt procentus un citus maksājumus tikai par to laikposmu, līdz kuram patērētājs pilnībā nokārto savas kredīta saistības. Ja kreditēšanas līgums paredz ikmēneša maksājumus, bet patērētājs izmanto tiesības pildīt kredīta saistības pirms noteiktā termiņa un veic maksājumu citā dienā, nekā noteikts līgumā, par samaksas dienu uzskatāma diena, kurā atbilstoši kreditēšanas līgumam būtu jāveic nākamais maksājums.

 

Ievērībai!

Persona, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, pirms kredīta izsniegšanas pieprasa un saņem VID izziņu par patērētāja ienākumiem vai satura ziņā līdzvērtīgu citas valsts nodokļu administrācijas izziņu, ja kredīta summa ir vienāda ar 100 minimālajām mēnešalgām vai lielāka (160 x 100 = 16000). Minēto izziņu nepieprasa, ja patērētājs ir valsts amatpersona un informācija par viņa ienākumiem ir publiski pieejama.

 

 

Patērētāja prasījumi saistībā ar patērētāja kreditēšanu

Patērētājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no attiecīgā patērētāja kreditēšanas līguma, ja viņš izmanto atteikuma tiesības un samaksa par preci vai pakalpojumu daļēji vai pilnībā veicama, izmantojot patērētāja kreditēšanas līgumu, kas noslēgts starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, vai izmantojot patērētāja kredītu, ko patērētājam piešķīrusi trešā persona (kredīta devējs) saskaņā ar līgumu starp kredīta devēju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, vai izmantojot sadarbību starp kredīta devēju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju patērētāja kreditēšanā.

 

Ievērībai!

Pārdevēja, pakalpojuma sniedzēja vai kredīta devēja pienākums ir septiņu dienu laikā atmaksāt patērētājam to naudas summu līdz ar procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma atcelšanas brīdim.

 

Šādā gadījumā nevar prasīt, lai patērētājs maksā līgumsodu vai zaudējuma atlīdzību sakarā ar patērētāja kreditēšanas līguma atcelšanu.

Patērētājs ir tiesīgs prasīt patērētāja kreditēšanas līguma atcelšanu, ja viņš izmanto Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.panta pirmās daļas 4.punktā vai trešās daļas 2.punktā, vai 29.panta pirmās daļas 4.punktā, vai trešās daļas 2.punktā paredzētās tiesības un samaksa par preci vai pakalpojumu daļēji vai pilnībā veicama, izmantojot patērētāja kreditēšanas līgumu, kas noslēgts starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, vai izmantojot patērētāja kredītu, ko patērētājam piešķīrusi trešā persona (kredīta devējs) saskaņā ar līgumu starp kredīta devēju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, vai izmantojot sadarbību starp kredīta devēju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju patērētāja kreditēšanā.

Šajā gadījumā pārdevēja, pakalpojuma sniedzēja vai kredīta devēja pienākums ir atmaksāt patērētājam to naudas summu līdz ar procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma atcelšanas brīdim. Patērētāja pienākums ir atdot preci pārdevējam vai sniegtā pakalpojuma rezultātā izgatavoto lietu - pakalpojuma sniedzējam. Pārdevējs, pakalpojuma sniedzējs vai kredīta devējs nevar prasīt, lai patērētājs maksā līgumsodu vai zaudējuma atlīdzību sakarā ar patērētāja kreditēšanas līguma atcelšanu.

28.panta pirmās daļas 4.punkts: patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā pārdevējam par preci samaksāto naudas summu.

28.panta trešās daļas 2.punkts: ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas vēlāk nekā sešus mēnešus pēc preces pārdošanas, patērētājs ir tiesīgs gadījumā, kad ražotājs vai pārdevējs nevar apmainīt preci vai saprātīgā termiņā novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem, neradot neērtības patērētājam, - pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu proporcionāli organizētā ekspertīzē konstatētajam preces nolietojumam.

29.panta pirmās daļas 4.punkts: patērētājs, kuram sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums, ir tiesīgs pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par pakalpojumu samaksāto naudas summu.

29.panta trešās daļas 2.punkts: ja pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem atklājas vēlāk nekā sešus mēnešus pēc pakalpojuma sniegšanas, patērētājs ir tiesīgs gadījumā, kad pakalpojuma sniedzējs nevar izgatavot jaunu lietu, sniegt citu pakalpojumu vai saprātīgā termiņā novērst pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, neradot neērtības patērētājam, - pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs samazina pakalpojuma cenu vai atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par pakalpojumu samaksāto naudas summu proporcionāli organizētā ekspertīzē konstatētajam lietas nolietojumam.

 

Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas