Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
      Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.44 (151) 2008. gada 29. oktobris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 21.oktobra līdz 24.oktobrim ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums

22.10.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

22.10.2008.

*

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām - Dienvidu tilta pār Daugavu 3.kārtas būvniecībai

22.10.2008.

23.10.2008.

Grozījumi Augu aizsardzības likumā

22.10.2008.

23.10.2008.

Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā

22.10.2008.

23.10.2008.

* Likums stājas spēkā ar 01.11.2008., bet šā likuma 1.pants - ar 01.07.2009.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.833 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.2.apakšaktivitāti "Politikas pētījumu veikšana""

21.10.2008.

22.10.2008.

Noteikumi Nr.849 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai"

21.10.2008.

22.10.2008.

Noteikumi Nr.851 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.1.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings""

21.10.2008.

22.10.2008.

Noteikumi Nr.852 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitāti "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)"

21.10.2008.

22.10.2008.

Noteikumi Nr.853 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.269 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

21.10.2008.

22.10.2008.

Noteikumi Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija""

22.10.2008.

23.10.2008.

Noteikumi Nr.816 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.1. apakšaktivitātes "Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"

23.10.2008.

24.10.2008.

Noteikumi Nr.855 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""

23.10.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.850 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.3.2. apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī""

24.10.2008.

25.10.2008.

Noteikumi Nr.854 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.268 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī kārtība, kādā publicē informāciju par atbalsta saņēmējiem""

24.10.2008.

25.10.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas