Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
      Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.47 (154) 2008. gada 19. novembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 11. novembra līdz 14. novembrim ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Dzīvnieku barības aprites likums

13.11.2008.

27.11.2008.

Grozījumi Farmācijas likumā

13.11.2008.

27.11.2008.

Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"

13.11.2008.

01.01.2009.

Grozījumi likumā "Par Konvenciju par kibernoziegumiem un Konvencijas par kibernoziegumiem Papildu protokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgajiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās"

13.11.2008.

27.11.2008.

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

13.11.2008.

14.11.2008.

Grozījumi Krimināllikumā

13.11.2008.

27.11.2008.

Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā

13.11.2008.

27.11.2008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.880 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""

11.11.2008.

12.11.2008.

Noteikumi Nr.889 "Par Latvijas Republikas valdības un Neatkarīgā militārā un hospitālā Svētā Jeruzalemes Jāņa, Rodas un Maltas Ordeņa valdības saprašanās memorandu"

11.11.2008.

12.11.2008.

Noteikumi Nr.918 "Par Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumu Nr.557 "Noteikumi par īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās kompetenci" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

11.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.922 "Par Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra noteikumu Nr.926 "Elektronisko iepirkumu valsts aģentūras nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

11.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.923 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.37 "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums""

11.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.924 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 2009.gadam"

11.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.905 "Par Latvijas Republikas valdības un Ēģiptes Arābu Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītībā un zinātnē"

12.11.2008.

13.11.2008.

Noteikumi Nr.919 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitāti "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"""

12.11.2008.

13.11.2008.

Noteikumi Nr.925 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.2.apakšaktivitāti "Onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas attīstība"""

12.11.2008.

13.11.2008.

Noteikumi Nr.926 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""

12.11.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai""

13.11.2008.

14.11.2008.

Noteikumi Nr.900 "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta nodrošināšana"""

14.11.2008.

15.11.2008.

Noteikumi Nr.927 "Kārtība, kādā izsniedz eksporta un importa atļaujas precēm, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai"

14.11.2008.

15.11.2008.

Noteikumi Nr.928 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.878 "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru""

14.11.2008.

15.11.2008.

Noteikumi Nr.929 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""

14.11.2008.

15.11.2008.

Noteikumi Nr.930 "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi"

14.11.2008.

15.11.2008.

Noteikumi Nr.931 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju""

14.11.2008.

15.11.2008.

Noteikumi Nr.932 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"""

14.11.2008.

15.11.2008.

Noteikumi Nr.933 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""

14.11.2008.

15.11.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas