Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
      Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.48 (155) 2008. gada 26. novembris
            

  Likumu ABC | Par nodokļu maksājumiem

PVN darījumos ar nekustamo īpašumu
JADVIGA NEILANDE, nodokļu konsultante


Foto: Boriss Koļesņikovs, "LV"


Turpinājums. Sākums "KV" Nr. 45(152), 05.11.2008.

PRIEKŠNODOKĻA ATSKAITĪŠANA

Iepriekšējā numurā ar piemēriem jau skaidroju par priekšnodokļa atskaitīšanu tikai apliekamos darījumos, kā arī ja veic gan apliekamus, gan neapliekamus darījumus; ja nekustamo īpašumu pārdod gada laikā pirmo reizi; par gada proporcijas aprēķināšanu un priekšnodokļa korekciju rekonstrukcijas, renovācijas un restaurācijas gadījumā.

 

6. Nekustamā īpašuma pārdošana un nojaukšana 10 gadu laikā

Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" (turpmāk - likums) 10.panta ceturtās daļas 6.punktu, ja nekustamo īpašumu (vai tā daļu) pārdod 10 gadu laikā pēc tā iegādes vai pieņemšanas ekspluatācijā, apliekamā persona atmaksā budžetā priekšnodokļa summu, kuru aprēķina, reizinot vienu desmito daļu no atskaitītā priekšnodokļa ar gadu skaitu, kas atlicis līdz šīs daļas 3.punktā minētajiem 10 gadiem. Šo atmaksājamo priekšnodokļa summu iekļauj nekustamā īpašuma vērtībā, un pircējam nav tiesību to atskaitīt kā priekšnodokli.

"Ja, piemēram, ugunsgrēka laikā puse mājas nodega, bet otra puse palika, tad PVN korekciju veic tikai par atlikušo daļu."

Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība"(turpmāk - MK noteikumi) 232.punktā noteikts, ka apliekamā persona, kura 10 gadu laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai pieņemšanas ekspluatācijā pārdod nekustamā īpašuma daļu:

1) izbeidz priekšnodokļa korekcijas veikšanu par pārdoto nekustamā īpašuma daļu ar to taksācijas gadu, kurā noformēts pirkuma līgums;

2) atmaksā valsts budžetā atskaitīto priekšnodokli par pārdoto nekus­tamā īpašuma daļu, kas aprēķināts saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 6.punktu;

3) turpina veikt priekšnodokļa korekciju par atlikušo nekustamā īpašuma daļu atbilstoši nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijai aplieka­miem un neapliekamiem darījumiem.

Atbilstoši MK noteikumu 230. un 231.punktam, ja apliekamā persona 10 gadu laikā pēc nelietota nekustamā īpašuma iegādes to pēc savas iniciatīvas nolemj nojaukt, apliekamajai personai par nojaukto nekustamo īpašumu budžetā jāatmaksā atskaitītā priekšnodokļa summa. Minētā kārtība ir attiecināma arī uz rekonstruētu lietotu nekustamo īpašumu, kurš nojaukts 10 gadu laikā pēc tā nodošanas ekspluatācijā.

Piemērs.

Apliekamā persona 2005.gadā iegādājas nelietotu nekustamo īpašumu par 300 000 LVL + 54 000 PVN. 2008.gadā pieņemts lēmums par ēkas pārdošanu.

Tātad: 2005 + 10 gadi - 2008 = 7 gadi

Priekšnodokli koriģē: 54 000 x 7 : 10 gadi = 37 000 LVL jāatmaksā budžetā.

Pārdevējs 37 000 LVL iekļauj nekustamā īpašuma pārdošanas vērtībā.

Pārdevējs izraksta rēķinu bez PVN, un jaunais pircējs VID iegādāto nekustamo īpašumu vairs nereģistrē, jo minētais īpašums vairs nav uzskatāms par nelietotu nekustamo īpašumu.

Piemērs.

Apliekamā persona 2005.gadā iegādājas nelietotu nekustamo īpašumu par 300 000 LVL + 54 000 PVN. 2008.gadā pieņemts lēmums par ēkas nojaukšanu.

Tātad: 2005 + 10 gadi - 2008 = 7 gadi

Priekšnodokli koriģē: 54 000 x 7 : 10 gadi = 37 000 LVL jāatmaksā budžetā.

 

7. Nekustamais īpašums, kas gājis bojā

Saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 7.punktu, ja nekustamais īpašums 10 gadu laikā pēc tā reģistrācijas VID ir gājis bojā vai iznīcināts stihiskas nelaimes rezultātā vai citādā piespiedu kārtā un tas ir pierādīts dokumentāri, priekšnodokļa korekcijas veikšanu izbeidz ar to taksācijas gadu, kad par minēto nekustamo īpašumu noformēti zaudējumu apliecinoši dokumenti.

Tātad šajā gadījumā priekšnodokļa korekcija tiek izbeigta un atskaitāmais priekšnodoklis budžetā nav jāatmaksā.

Ievērojot MK noteikumu 233.punktu, ja stihiskas nelaimes dēļ vai citādā piespiedu kārtā ir gājusi bojā vai iznīcināta daļa no likuma 10.panta ceturtās daļas 7.punktā minētā nekustamā īpašuma, apliekamā persona izbeidz priekšnodokļa korekcijas veikšanu par nekustamā īpašuma daļu ar to taksācijas gadu, kurā noformēti zaudējumu apliecinoši dokumenti, un turpina veikt priekšnodokļa korekciju par atlikušo nekustamā īpašuma daļu.

Tātad, ja, piemēram, ugunsgrēka laikā puse mājas nodega, bet otra puse palika, tad PVN korekciju veic tikai par atlikušo daļu.

 

8. Ieguldīšana pamatkapitālā

Ievērojot MK noteikumu 234.punktu, apliekamā persona, kura iegulda nekustamo īpašumu vai tā daļu kā mantisko ieguldījumu komercsabiedrības kapitālā, izbeidz priekšnodokļa korekcijas veikšanu par ieguldīto nekustamo īpašumu (vai tā daļu) ar to taksācijas gadu, kurā noformēti dokumenti, kas apstiprina mantiskā ieguldījuma veikšanas faktu (piemēram, ieguldījuma līgums, lēmums par komersanta dibināšanu).

 Šo punktu piemēro arī atbilstoši MK noteikumu 235.punktam, ja nekustamais īpašums kā mantiskais ieguldījums tiek ieguldīts jaundibinātas vai esošas iegūstošas komercsabiedrības kapitālā un 30 dienu laikā pēc attiecīgo ierakstu veikšanas komercreģistra iestādē jaundibinātā komercsabiedrība iesniedz VID iesniegumu reģistrācijai ar PVN apliekamo personu reģistrā, bet ne vēlāk kā 60 dienu laikā (pēc attiecīgo ierakstu veikšanas komercreģistra iestādē) tiek reģistrēta VID kā apliekamā persona vai esoša iegūstošā komercsabiedrība (apliekamā persona) informē VID par izmaiņām mantiskā ieguldījuma sastāvā. Šajā gadījumā jaunizveidotā vai esoša iegūstošā komercsabiedrība pārreģistrē nekustamo īpašumu atbilstoši šo noteikumu 220.punktam un turpina priekšnodokļa koriģēšanu.

Piemērs.

Apliekamā persona uzcēlusi ēku 2005.gadā par 500 000 LVL un atskaitījusi PVN priekšnodokli 90 000 LVL. 2008.gadā tā iegulda minēto ēku citas apliekamās personas kapitālā. Tas nozīmē, ka PVN priekšnodoklis 90 000 LVL no tā brīža vairs netiek koriģēts un budžetā tas nav jāatgriež.

 

9. Reorganizācija

9.1. Īpašums nodots jaundibinātai sabiedrībai

Ievērojot MK noteikumu 236.punktu, attiecībā uz reorganizāciju piemērojams šo noteikumu 234.punkts, ja komercsabiedrības reorganizācijas rezultātā saskaņā ar Komerclikumu iegūstošai komercsabiedrībai tiek nodots nekustamais īpašums un jaundibinātā komercsabiedrība 30 dienu laikā pēc attiecīgo ierakstu veikšanas komercreģistrā iesniedz VID iesniegumu reģistrācijai ar PVN apliekamo personu reģistrā, bet ne vēlāk kā 60 dienu laikā (pēc attiecīgo ierakstu veikšanas komercreģistra iestādē) tiek reģistrēta VID kā apliekamā persona vai esoša iegūstošā komercsabiedrība (apliekamā persona) 30 dienu laikā pēc attiecīgo ierakstu veikšanas komercreģistra iestādē informē VID par izmaiņām mantiskā ieguldījuma sastāvā saskaņā ar likuma 14.panta piekto, sesto vai septīto daļu. Šajā gadījumā iegūstošā komercsabiedrība pārreģistrē nekustamo īpašumu atbilstoši šo noteikumu 220.punktam un turpina priekšnodokļa koriģēšanu.

9.2. Īpašums nodots citai apliekamai personai

Ievērojot MK noteikumu 237.punktu, noteikumu 234.punkts piemērojams arī, ja uzņēmuma pārejas rezultātā apliekamā persona vai neapliekamā persona, kas veic saimniecisko darbību, nodod nekustamo īpašumu cita saimnieciskās darbības veicēja (apliekamās personas) īpašumā vai lietošanā vai kā ieguldījumu komercsabiedrības kapitālā un 30 dienu laikā no uzņēmuma pārejas fakta uzņēmuma ieguvējs (tiesību un saistību pārņēmējs), kurš ar iegūto uzņēmumu turpina veikt saimniecisko darbību, informē VID par uzņēmuma pārejas faktu. Šajā gadījumā uzņēmuma vai tā patstāvīgās daļas ieguvējs pārreģistrē nekustamo īpašumu atbilstoši šo noteikumu 220.punktam un turpina priekšnodokļa koriģēšanu.

9.3. Ja sabiedrība sadalās

Ja reorganizācijas rezultātā sabiedrība tiek nodalīta un izveidojas jauna sabiedrība, un ja nekustamais īpašums pēc bilances datiem pāriet uz jauno sabiedrību, tad iegūstošā sabiedrība pārreģistrē nekustamo īpašumu VID un turpina priekšnodokļa koriģēšanu.

Ja reorganizācijas ceļā viena sabiedrība tiek sadalīta divās daļās - rodas divas jaunas sabiedrības -, tad nekustamo īpašumu nosaka atbilstoši kvadrātmetriem, pārreģistrē VID un turpina priekšnodokļa korekcijas proporcionāli piederošajai nekustamā īpašuma daļai.

9.4. Nekustamā īpašuma pārreģistrācija

Veicot šo MK noteikumu 235., 236. un 237.punktā minēto pārreģistrāciju, apliekamā persona fiksē atskaitītā priekšnodokļa summu par katru nepabeigto celtniecības objektu atsevišķi, un jaunizveidotā vai esoša iegūstošā komercsabiedrība turpina uzskaitīt šīs summas, lai brīdī, kad konkrētais objekts tiks nodots ekspluatācijā un tiks reģistrēts VID, varētu deklarēt atskaitīto kopējo priekšnodokļa summu, kā arī turpmāk veic priekšnodokļa korekciju (no šī nekustamā īpašuma celtniecības pirmās dienas) atbilstoši likumam.

Ja reorganizācijas rezultātā jaunizveidotajai vai esošai iegūstošai komercsabiedrībai tiek nodoti vairāki nekustamie īpašumi, reorganizējamai komercsabiedrībai jāizveido saraksts par šādiem nekustamajiem īpašumiem, iekļaujot sarakstā šo noteikumu 241., 242. un 243.punktā minētos rādītājus.

Saraksts jāsaskaņo ar to VID teritoriālo iestādi, kurā šie nekustamie īpašumi ir reģistrēti. Savukārt jaunizveidotā vai esoša iegūstošā komercsabiedrība, pārreģistrējot šo nekustamo īpašumu, ņem vērā šajā sarakstā apstiprinātos rādītājus un šos nekustamos īpašumus reģistrē tajā VID teritoriālajā iestādē, kurā būs reģistrējusies jaunizveidotā vai esošā iegūstošā komercsabiedrība.

9.5. VID iesniedzamais pārreģistrēto īpašumu saraksts

(MK noteikumu 241.punkts) Reorganizējamā komercsabiedrība, kura reorganizācijas rezultātā nodod jaunizveidotajai vai esošai iegūstošai komercsabiedrībai nekustamo īpašumu, kas reģistrēts VID, lai sastādītu šo MK noteikumu 239.punktā minēto sarakstu, norāda šādu informāciju:

1) kopējā nodokļa summa (Nkop.), kas norādīta nodokļa rēķinos par nekustamā īpašuma iegādi, celtniecību, rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju;

2) no budžeta atskaitītā priekšnodokļa summa (Natsk.), ievērojot nekustamā īpašuma izmantošanas proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem, kas bija norādīta, reģistrējot nekustamo īpašumu VID;

3) priekšnodokļa summa (Niem.), kas iemaksāta atpakaļ budžetā, veicot priekšnodokļa korekciju laikposmā no 1998.gada līdz 2002.gadam;

4) no budžeta faktiski atskaitītā priekšnodokļa summa (Nfakt.), kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Nfakt. = Natsk. - Niem., kur

Natsk. - no budžeta atskaitītā priekšnodokļa summa,

Niem. - kopējā priekšnodokļa summa, kas iemaksāta atpakaļ budžetā.

(MK noteikumu 242.punkts) Gadu skaitu (n) pēc nekustamā īpašuma pārreģistrācijas, par kuriem apliekamā persona, sākot ar 2002.gadu, veic priekšnodokļa korekciju, aprēķina šādi: nekustamā īpašuma iegādes (vai pieņemšanas ekspluatācijā) gada skaitlis + 10 (gadi) - 2002 (gada skaitlis).

(MK noteikumu 243.punkts) Priekšnodokļa korekciju par katru taksācijas gadu pēc nekustamā īpašuma pārreģistrācijas veic šādi:

aprēķina faktiski atskaitītā priekšnodokļa daļu (Pfakt.), izmantojot šādu formulu:

Pfakt. = Nfakt./n, kur

Nfakt. - no budžeta faktiski atskaitītā priekšnodokļa summa,

n - gadu skaits, par kuriem tiek veikta priekšnodokļa korekcija;

aprēķina atskaitāmo priekšnodokli (Patsk.), izmantojot šādu formulu:

Patsk. = Nkop./n × p, kur

Nkop. - kopējā nodokļa summa,

n - gadu skaits, par kuriem tiek veikta priekšnodokļa korekcija,

p - nekustamā īpašuma izmantošanas proporcija apliekamiem un neapliekamiem darījumiem attiecīgajā taksācijas gadā;

aprēķina starpību S, kuru apliekamā persona iemaksā budžetā vai saņem atpakaļ no budžeta, aprēķinam izmantojot šādu formulu:

S = Pfakt. - Patsk., kur

Pfakt. - faktiski atskaitītā priekšnodokļa daļa,

Patsk. - atskaitāmais priekšnodoklis.

9.6. Atbildība

Ievērojot MK noteikumu 244.punktu, ja jaunizveidotā komercsabiedrība 30 dienu laikā pēc attiecīgo ierakstu veikšanas komerc­reģistra iestādē nav iesniegusi VID iesniegumu reģistrācijai ar PVN apliekamo personu reģistrā vai esoša iegūstošā komercsabiedrība (apliekamā persona) 30 dienu laikā nav pārreģistrējusi nekustamos īpašumus atbilstoši šo noteikumu 235., 236., 237., 238., 240., 241., 242. un 243.punktam, reorganizējamai komercsabiedrībai jāatmaksā valsts budžetā atskaitītais priekšnodoklis par tiem nekustamajiem īpašumiem, kas reorganizācijas gadījumā nodoti jaunizveidotajai vai esošai iegūstošajai komercsabiedrībai.

 

10. Līzings

Saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 8.punktu, ja nomas pirkuma (līzinga) līgums noslēgts par lietota nekustamā īpašuma piegādi, bet līguma nosacījumi netiek izpildīti un tādēļ nomas pirkuma (līzinga) objekts paliek līzinga devēja īpašumā, nodoklis piemērojams kā nomas darījumam un attiecināms uz visiem iepriekš veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem (izņemt kredītprocentus). Šī norma nav piemērojama dzīvojamo telpu nomas pirkuma (līzinga) darījumiem, ja dzīvojamā telpa nav izmantota saimnieciskai darbībai.

Ievērojot MK noteikumu 245.punktu, likuma 10.panta ceturtā daļa nomas pirkuma (līzinga) darījumos ar nekustamo īpašumu piemērojama šādi:

1) nomas pirkuma (līzinga) darījuma veikšanai iegādāto nelietoto nekustamo īpašumu vai uzcelto, rekonstruēto, renovēto vai restaurēto nekustamo īpašumu līzinga devējs (nekustamā īpašuma pārdevējs) reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā;

2) iegādātā nelietotā nekustamā īpašuma (tai skaitā uzcelta, rekon­struēta, renovēta vai restaurēta nekustamā īpašuma iegāde gada laikā pēc pieņem­šanas ekspluatācijā) nodošana citai personai (līzinga ņēmējam) saskaņā ar nekustamā īpašuma nomas pirkuma (līzinga) līgumu nav uzskatāma par nelietota nekustamā īpašuma pārdošanu un nav apliekama ar nodokli;

3) līzinga devējam nav tiesību atskaitīt priekšnodokli par nomas pirkuma (līzinga) darījumam iegādāto nelietoto nekustamo īpašumu. Ja nekus­tamais īpašums ir pārgājis līzinga ņēmēja īpašumā, beidzoties nomas pirkuma (līzinga) līgumam, līzinga devējs saskaņā ar MK noteikumu 224.punktu informē VID par nekustamā īpašuma izslēgšanu no reģistra.

Ja nomas pirkuma (līzinga) darījumā nomas pirkuma (līzinga) līgums tiek lauzts pirms nomas pirkuma (līzinga) līgumā noteiktā laika un nomas pirkuma (līzinga) objekts paliek līzinga devēja īpašumā, līzinga devējs līzinga ņēmējam izraksta kredītrēķinu par nesamaksāto līzinga objekta daļu, kā arī izraksta nodokļa rēķinu par nomas pakalpojumu par to periodu, kurā veikti nomas pirkuma (līzinga) maksājumi. Nodokļu rēķinā par sniegto nomas pakalpojumu norāda samaksāto līzinga maksājumu daļu un atsevišķi - nodokļa summu.

Līzinga devējam ir tiesības atskaitīt priekšnodokli par nelietota nekustamā īpašuma iegādi tajā taksācijas periodā, kurā ir pārtraukts nomas pirkuma (līzinga) līgums. Tātad, iesniedzot mēneša PVN deklarāciju, tajā uzrāda attiecīgajā periodā atskaitāmo PVN priekšnodokli.

Ja nomas pirkuma (līzinga) līgums tiek pārtraukts, pirms ir pagājuši 10 gadi pēc nelietota nekustamā īpašuma iegādes (tai skaitā uzcelta, rekonstruēta, renovēta vai restaurēta nekustamā īpašuma iegāde gada laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā), un nekustamais īpašums paliek līzinga devēja īpašumā, līzinga devējs (apliekamā persona) atlikušajos taksācijas gados veic priekšnodokļa korekciju saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 4.punktu, ņemot vērā šo noteikumu 249.punktā minētās līzinga devēja tiesības atskaitīt priekšnodokli par nelietota nekustamā īpašuma iegādi savu apliekamo darījumu nodrošināšanai (sniegtie nomas pakalpojumi), kas saskaņā ar šo noteikumu 245.3.apakšpunktu nebija atskaitāms (līzinga devējam nav tiesību atskaitīt priekšnodokli par nomas pirkuma (līzinga) darījumam iegādāto nelietoto nekustamo īpašumu).

Atbilstoši MK noteikumu 249.punktam līzinga devējs informē VID par izmaiņām nekustamā īpašuma izmantošanā.

Ievērojot MK noteikumu 250.punktu, līzinga ņēmējs (apliekamā persona) par to periodu, kurā nekustamais īpašums tika iznomāts, ir tiesīgs nodokļu rēķinā par sniegto nomas pakalpojumu atsevišķi norādīto maksājumā iekļauto nodokļa summu atskaitīt kā priekšnodokli, ja nekustamā īpašuma nomas pakalpojums saņemts savu apliekamo darījumu nodrošināšanai.

Turpmāk vēl.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas