Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
      Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.48 (155) 2008. gada 26. novembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Dokumentu projekti

20.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu- tabula/. "KV" sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām, ministriju informācijas.


Mazāks fosfātu saturs mazgāšanas līdzekļos

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par fosfātus saturošu veļas mazgāšanas līdzekļu lietošanas ierobežojumiem"

Noteikumu projekts, sākot ar 2010.gada 1.janvārī, aizliedz Latvijā izplatīt un laist tirgū tādus veļas mazgāšanas līdzekļus, kuros fosfātu saturs pārsniedz 0,5%.

Eiropas Savienībā mazgāšanas līdzekļi tiek reglamentēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta regulu (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Latvijā papildus spēkā ir Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.782 "Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību".

Mazgāšanas līdzekļos esošā fosfora ierobežošana, jau laižot šos līdzekļus tirgū, ļautu ievērojami samazināt fosfora slodzi uz daudziem ūdens objektiem, kā arī ļautu samazināt fosfora atdalīšanas pasākumu izmaksas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs. Dalībvalstīm līdz 2009.gada decembrim jāsagatavo pasākumu programmas, lai sasniegtu ūdens resursu politikas jomā noteiktos mērķus katrā upju baseinu apgabalā, kas Latvijas apstākļos nozīmē ievērojamu eitrofikācijas līmeņa samazinājumu daudzos ūdens objektos.

Vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs jau ir veikti dažādi pasākumi fosfora daudzuma ierobežošanai mazgājamos līdzekļos, piemēram, Čehijā pieļaujamais fosfātu saturs tajos tika samazināts līdz 0,5% un šo līdzekļu izplatītājiem tika dots viens gads, lai iztirgotu vecos krājumus un iepirktu jaunus. Sākotnēji piekoptā prakse bija brīvprātīgie līgumi ar rūpniecības pārstāvjiem par fosfātu satura samazināšanu mazgāšanas līdzekļos, taču pēc Čehijas Vides ministrijas vērtējuma šāda pieeja izrādījās neefektīva. Līdzīgi pasākumi tiek plānoti arī Lietuvā un Igaunijā. Latvijas gadījumā vislabāk būtu sekot Čehijas piemēram, jo lielāko daļu mazgāšanas līdzekļu ieved no tām pašām ražotnēm, kuras ražo arī Čehijas tirgum. Lielāko daļu no šiem līdzekļiem Latvijā ieved komersants "Procter & Gamble" (zīmoli Ariel, Bold, Bonux, Lenor, Tide, Camay, Safe Guard, MrProper). Mazākus daudzumus mazgāšanas līdzekļu ieved komersants "Unilever" (zīmoli OMO, Dove, Domestos, Cif) un komersants "Henkel" (zīmoli Persil, Perwoll, Bref, Fa). Tieši fosfātu daudzuma racionāla samazināšana, nevis pilnīga aizliegšana būtu pareizākā rīcība.

 

Par licencēto makšķerēšanu

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - kārtība""

Noteikumu projekts paredz, ka licencētās makšķerēšanas organizētājam ir pienākums nosūtīt informāciju valsts aģentūrai "Latvijas Zivju resursu aģentūra" par pašvaldības pieņemto saistošo noteikumu, ar kuriem tiek apstiprināts ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikums, stāšanos spēkā.

Noteikumu projekts nosaka valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" pienākumu publiskot informāciju par licencētās makšķerēšanas galvenajiem nosacījumiem un licencētās makšķerēšanas nolikumu stāšanos spēkā tajās ūdenstilpēs, kur tā ieviesta.

Noteikumu projektā minētie noteikumi ir papildināti ar pielikumu, nosakot informāciju, kuru licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz, Vides ministrijā un valsts aģentūrā "Latvijas zivju resursu aģentūra" iesniedzot pārskatu par veiktajiem ūdenstilpes apsaimniekošanas un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu.

 

Atbalsta pasākumi zivsaimniecības attīstībai

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"""

Noteikumu projekts sagatavots saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu, lai izdarītu grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"".

Noteikumu projekts paredz nošķirt divas atbalsta pasākuma ietvaros iespējamās aktivitātes - reklāmas kampaņu rīkošanu un dalību starptautiskās izstādēs. Atkarībā no veicamās aktivitātes tiek diferencēts publiskā finansējuma apmērs, kā arī kopējo attiecināmo izmaksu summa.

Turklāt noteikumu projekts paredz atcelt dažus ierobežojumus attiecībā uz attiecināmajām izmaksām dalībai starptautiskās izstādēs: tiek atceltas maksimālo izmaksu robežas konkrētām darbībām, kā arī tiek noteikts, ka tiek segtas komandējuma (darba brauciena) izmaksas, kas nepārsniedz 30% no izdevumu tāmes par dalību starptautiskajā izstādē saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām.

Piedevām tiek precizētas izmaksas, kas ir attiecināmas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kuras ir atbildīgas par darbu veikšanu. Grozījumi nepieciešami arī tāpēc, lai ar Eiropas Zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļiem veicinātu Latvijas zivsaimniecības nozares pārstāvju līdzvērtīgas darbošanās iespējas pasākuma ietvaros salīdzinājumā ar atbalsta piešķiršanas nosacījumiem Latvijas kaimiņvalstīs.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas