Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
      Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.48 (155) 2008. gada 26. novembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Iespēja pieteikties finansējumam

Līdz 3.decembrim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus apakšpasākuma "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas" 1.kārtā.

Līdz 3.decembrim LAD pieņem projektu iesniegumus pasākuma "Lauku saimniecību modernizācija" 4.kārtā.

Līdz 3.decembrim LAD pieņem projektu iesniegumus pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" 3.kārtā.

Līdz 5.decembrim LAD pieņem projektu iesniegumus aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai 1.kārtā.

Līdz 15.decembrim LAD pieņem projektu iesniegumus pasākuma "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai" 1.kārtā.

Līdz 15.decembrim LAD pieņem projektu iesniegumus pasākuma "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 1.kārtā.

Līdz 15.decembrim LAD pieņem projektu iesniegumus pasākuma "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana" 1.kārtā.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts".

Līdz 11.decembrim plkst. 17.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) pieņem projektu iesniegumus ES Sociālā fonda aktivitātē "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana".

Sīkāka informācija pieejama VRAA mājaslapā www.vraa.gov.lv(sadaļā ESF 2007-2013).

Līdz 30.decembrim (ieskaitot) Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pieņem projektu iesniegumus aktivitātē "Vērtspapīru birža mazām un vidējām komercsabiedrībām".

Plašāka informācija par aktivitāti un pieteikšanās kārtību atrodama LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā "ES struktūrfondi".

 

Jaunas atbalsta programmas uzņēmējiem

15.decembrī LIAA sāks atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai".

Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt veiksmīgi izstrādāto jauno produktu (tostarp preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tostarp tehnoloģisko procesu) rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanu. Finansējumu sniedz izgudrojumu, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju un augu šķirņu reģistrācijai.

Projektu iesniegumu pieņemšana turpināsies līdz paziņojumam par tās pārtraukšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 30.decembrim. Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais finansējums - 1 000 000 latu.

15.decembrī LIAA sāks atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde".

Tās mērķis ir atbalstīt jaunu vai nozīmīgi uzlabotu produktu (tostarp preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tostarp tehnoloģisko procesu) izstrādi. Uz finansējumu var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, kura pamatkapitālā ir vairāk nekā 75% privātā kapitāla. Projektus var īstenot arī partnerībā starp komersantiem. Finansējumu piešķir rūpnieciskiem pētījumiem un eksperimentālai izstrādnei. Apakšaktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

• projektā nodarbināto pētnieku, zinātniskā, tehniskā personāla un cita pētnieku palīgpersonāla darba alga;

• instrumentu, iekārtu un tā aprīkojuma iegādes, amortizācijas vai nomas izmaksas, ciktāl tās izmanto projektā;

• no ārējiem avotiem iegādātu līgumpētījumu, tehnisko zināšanu un patentu vai to licenču tirgus izmaksas vai amortizācijas izmaksas, ja laiks, kas nepieciešams patentu un licenču izmantošanai pētniecības projektā, pārsniedz licenču un patentu darbības laiku;

• ārējo pakalpojumu izmaksas, ja pakalpojumi izmantoti tikai pētniecības darbībai;

• plānotās materiālu un līdzīgu produktu (piemēram, vielu, vīrusu, baktēriju) izmaksas.

Projektu iesniegumus pieņems līdz 2009.gada 23.janvārim (ieskaitot). Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais finansējums šajā uzsaukumā - 11 255 313 latu.

Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai par vienu pētniecības projektu maksimāli pieļaujamais finansējuma apjoms ir 350 000 latu. Ja pieprasītais finansējums ir lielāks par 50 000 latu, tad tā apjoms nedrīkst pārsniegt 30% no komersanta vai saistīto personu grupas kopējā neto apgrozījuma iepriekšējā pārskata gadā. Komersanti aktivitātes ietvaros var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu.

Plašāka informācija par apakšaktivitāti un pieteikšanās kārtību atrodama LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv.

15.decembrī LIAA sāks pieņemt projektu iesniegumus apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings".

Aktivitātes mērķis ir atbalstīt ārējo mārketingu ārvalstīs un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās, tai skaitā vienotajos nacionālajos stendos.

Finansējumu var saņemt komersants, biedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti, kooperatīvā sabiedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti, valsts vai pašvaldības iestāde, kura ir finansējuma saņēmēja projek­tā, kurā pārējie partneri ir komersanti, biedrības vai kooperatīvās sabiedrības. Finansējumu var saņemt šādām darbībām:

• Latvijā reģistrētu komersantu, biedrību un kooperatīvo sabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs;

• Latvijā reģistrētu komersantu dalībai biedrību un valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" organizētās tirdzniecības misijās un kontaktbiržās ārvalstīs;

• konferencēm (semināriem) par eksporta jautājumiem, ko organizē biedrības;

• valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" organizētām komersantu tiešajām vizītēm pie potenciālā vai esošā sadarbības partnera (pasūtītāja, iepircēja) ārvalstīs.

Projektu iesniegumu pieņemšana turpināsies līdz paziņojumam par tās pārtraukšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 29.decembrim. Projekta iesniegumu savstarpējā salīdzināšana notiks kalendārā mēneša ietvaros.

Plašāka informācija par aktivitātēm un pieteikšanās kārtību atrodama LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv sadaļā "ES struktūrfondi".

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas