Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
      Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.49 (156) 2008. gada 3. decembris
            

  Likumu ABC | Par nodokļa maksājumiem

Pievienotās vērtības nodokļa atmaksa
JADVIGA NEILANDE, nodokļu konsultante


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

No budžeta atmaksājamā nodokļa summa ir tā pārmaksātā nodokļa summa, ko veido starpība starp PVN deklarācijā pareizi aprēķināto nodokļa summu un pamatoti atskaitāmo priekšnodokļa summu – nosaka likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 12.panta desmitā daļa.*1. PVN atmaksas secība un kārtība

Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" (turpmāk - likums) 12.panta 101.daļu apliekamā persona var pieprasīt pārmaksāto nodokļa summu novirzīt citu nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu veikšanai, ievērojot šādu secību:

1) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

2) nodokļi, nodevas un citi valsts noteiktie maksājumi valsts budžetā;

3) nodokļi, nodevas un citi valsts noteiktie maksājumi pašvaldību budžetos.

Pamatojoties uz likuma 12.panta vienpadsmito daļu, Valsts ieņēmumu dienests pārmaksāto nodokļa summu apliekamai personai atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma un darījumus apliecinošu dokumentu saņemšanas.

Tomēr, ievērojot Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" (turpmāk - MK noteikumi) 285.punktu, Valsts ieņēmumu dienests var neatmaksāt vai nenovirzīt citu likuma 12.panta 10.1daļā norādīto maksājumu veikšanai pārmaksātā nodokļa daļu, kas pārsniedz 18 procentus no šajos taksācijas mēnešos veikto apliekamo darījumu kopējās vērtības (ņemot vērā šajos taksācijas periodos jau atmaksātās nodokļa summas). Atlikušo pārmaksātā nodokļa summu atmaksā no valsts budžeta atbilstoši nodokļa gada deklarācijai.

Tātad, ievērojot MK noteikumos noteikto kārtību, Valsts ieņēmumu dienests var neatmaksāt pārmaksāto nodokļa summu, kas pārsniedz 18% no taksācijas mēnešos veikto apliekamo darījumu kopējās vērtības saskaņā ar nodokļa maksātāja iesniegumu par attiecīgo taksācijas periodu. Tas nozīmē, ka šajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests nevar neatmaksāt PVN pārmaksu, izņemot, ja likumā noteikts citādi (par to turpmāk). Pārsnieguma summas atmaksā pēc PVN gada deklarācijas iesniegšanas. PVN gada deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 1.maijs.

Piemērs.

Apliekamie darījumi 50 000 LVL,

18% no 50 000 = 9000 LVL

PVN pārmaksa 10 000 LVL

10 000 - 9000 = 1000 LVL

Tātad VID var atmaksāt par esošo mēnesi 9000 LVL, bet 1000 LVL atmaksāt pēc PVN gada deklarācijas iesniegšanas.

 

2. PVN atmaksas aizkavēšana

Saskaņā ar likuma 12.panta 111.daļu Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības aizkavēt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu, par to rakstveidā informējot apliekamo personu, šādos gadījumos:

1) ja šā panta vienpadsmitajā daļā noteiktajā laikā pieņemts lēmums par apliekamās personas maksājamo nodokļu kontroles (pārbaudes, revīzijas) uzsākšanu, par tiem darījumiem, kuru pārbaudei nepieciešama papildu informācija, - līdz dienai, kad nodokļu administrācija ir izvērtējusi darījumu un pieņēmusi lēmumu par pieprasījuma pamatotību;

2) ja personām, kuras uzskatāmas par apliekamās personas saistītām personām likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 18.punkta izpratnē, ir pievienotās vērtības nodokļa parāds valsts budžetam, - līdz dienai, kad saistītā persona ir samaksājusi minēto nodokli;

3) ja persona nevar dokumentāri pierādīt nodokļa 0% likmes piemērošanas pamatotību, - līdz brīdim, kad ir saņemti eksportu apliecinoši dokumenti vai dokumenti, kas apliecina nodokļa 0% likmes piemērošanu.

Tātad Valsts ieņēmumu dienests šajos gadījumos var aizkavēt, nevis atteikt PVN atmaksu!

Attiecībā uz 3.punktu 0% likmes piemērošanas pamatotība ir jāpierāda tikai tiem komersantiem, kuri eksportē preces uz trešajām valstīm vai veic preču piegādi uz Eiropas Savienības dalībvalstīm (arī citos gadījumos, kad piemēro 0% likmi). 0% likmes piemērošana nav jāpierāda komersantiem, kas piemēro PVN 18% vai 5% likmi. Tādējādi PVN atmaksas aizkavēšana neattiecas uz komersantiem, kuri piemēro PVN 18% vai 5% likmi.

Saistītās personas saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 18.punktu ir: divas vai vairākas fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu saistīta šādu personu grupa, vai šādu personu vai grupas pārstāvji, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

a) tās ir mātes un meitas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības,

b) vienas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības līdzdalības daļa otrā sabiedrībā ir no 20 līdz 50%, turklāt šai mātes un meitas komercsabiedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai nav balsu vairākuma,

c) vairāk nekā 50% no pamatkapitāla vai komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķirīga ietekme šajās divās vai vairākās komercsabiedrībās vai kooperatīvajās sabiedrībās (ir balsu vairākums) vienai un tai pašai personai un šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei,

d) vairāk nekā 50% no pamatkapitāla vai komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķirīga ietekme šajās divās vai vairākās komercsabiedrībās vai kooperatīvajās sabiedrībās (ir balsu vairākums) vairākām, bet ne vairāk kā 10 vie­nām un tām pašām personām,

e) vairāk nekā 50% no pamatkapitāla vai komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķirīga ietekme šajās divās vai vairākās sabiedrībās (ir balsu vairākums) komercsabiedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai, kurā fiziskajai personai (vai šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei, vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei) pieder vairāk nekā 50% no šo sabiedrību pamatkapitāla vai daļu vērtības,

f) vienai un tai pašai personai vai vienām un tām pašām personām ir balsu vairākums šo komercsabiedrību vai kooperatīvo sabiedrību valdēs (izpild­institūcijās),

g) starp šīm personām papildus līgumam par konkrētu darījumu jebkādā formā ir noslēgta vienošanās (arī vienošanās, kas atklātībai nav darīta zināma) par jebkādu līgumā neparedzētu papildu atlīdzību vai šīs komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības veic cita veida saskaņotu darbību, lai samazinātu nodokļus.

 

3. PVN atmaksas atteikšana

Saskaņā ar likuma 12.panta divpadsmito daļu Valsts ieņēmumu dienests var atteikties atmaksāt apliekamai personai šā panta vienpadsmitajā daļā minēto pārmaksāto nodokļa summu šādos gadījumos:

1) apliekamai personai ir nodokļu vai citu obligāto maksājumu parādi valsts budžetam. Šādā gadījumā pārmaksātā nodokļa summa tiek novirzīta attiecīgo nodokļu vai citu obligāto maksājumu segšanai. Valsts ieņēmumu dienests nevar atteikties atmaksāt minēto pārmaksāto nodokļa summu, ja nokavētais nodokļa samaksas termiņš ir pagarināts likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā un saistības tiek pildītas;

2) persona taksācijas periodā pieprasa atmaksāt pārmaksāto nodokļa summu, bet to darījumu vērtība, kuriem piemērojama nodokļa 0% likme atbilstoši šim likumam, nepārsniedz 50% no kopējās apliekamo darījumu vērtības. Beidzoties taksācijas gadam, pārmaksāto nodokļa summu atmaksā no valsts budžeta pilnā apmērā atbilstoši nodokļa gada deklarācijai. Šā punkta nosacījumi nav attiecināmi uz nodokli, kas samaksāts par iegādātajām vai ievestajām precēm un par saņemtajiem pakalpojumiem Valsts investīciju programmā ietverto projektu īstenošanai;

3) apliekamā persona, kuru Valsts ieņēmumu dienests bija izslēdzis no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra saskaņā ar šā likuma 3.panta 8.1daļas 2.punktu un kura kā apliekamā persona ir reģistrēta atkārtoti, pieprasa atmaksāt pārmaksāto nodokļa summu agrāk nekā sešus mēnešus pēc atkārtotās reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Tātad attiecībā uz 2.punktu Valsts ieņēmumu dienests var atteikt PVN atmaksu komersantiem, kuri saviem darījumiem piemēro 0% likmi, un minētie darījumi nepārsniedz 50% no kopējiem apliekamiem darījumiem. Tas nozīmē, ka ar PVN 18% likmi apliekamie darījumi ir vairāk par 50%. Tikai šādos gadījumos var atteikt PVN atmaksu. Uz pārējiem komersantiem, kuru apliekamiem darījumiem piemērojama 18% vai 5% PVN likme šī norma neattiecas!

Nodokļu un citu obligāto maksājumu parādi sedzami, ievērojot likuma 12.panta 10.1daļā noteikto maksājumu veikšanas kārtību.

Pārmaksātā nodokļa atmaksāšanai noteiktā kārtība attiecināma arī uz pārmaksātā nodokļa novirzīšanu citu nodokļu, nodevu vai obligāto maksājumu veikšanai.

 

4. Izņēmumi

Nosacījums. Valsts ieņēmumu dienests var neatmaksāt vai nenovirzīt citu maksājumu veikšanai pārmaksātā nodokļa daļu, kas pārsniedz 18% no šajos taksācijas mēnešos veikto apliekamo darījumu kopējās vērtības, atlikušo pārmaksātā nodokļa summu atmaksājot pēc PVN gada deklarācijas iesniegšanas.

Minētie nosacījumi nav attiecināmi uz nodokļa summām, kuras apliekamā persona kā priekšnodokli ir atskaitījusi par:

1) iegādāto, uzcelto, rekonstruēto, renovēto vai restaurēto nekustamo īpašumu, kā arī celtniecības, rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas gaitā pārmaksātajām nodokļa summām;

2) iegādātajiem pamatlīdzekļiem;

3) iegādātajām precēm, kas paredzētas nomas pirkuma (līzinga) darījumu nodrošināšanai;

4) iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem darījumos ar kokmateriāliem;

5) ievestajām precēm, kas pēc pārstrādes vai apstrādes pakalpojuma sniegšanas Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētai personai tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas kā kompensācijas produkti.

Tas nozīmē, ka PVN pārmaksu par šiem darījumiem Valsts ieņēmumu dienests var atskaitīt pilnā apmērā.

 

5. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" piemērošana

Saskaņā ar šā likuma 28.panta otro daļu pārmaksātās nodokļu summas pēc nodokļu maksātāju pamatota iesnieguma iesniegšanas nodokļu administrācijai un pēc nodokļu administrācijas pārbaudes novirzāmas nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai vai atmaksājamas 15 dienu laikā, ja konkrēto nodokļu likumi (PVN likums) neparedz citu atmaksāšanas laiku un kārtību. Ja pārmaksātās nodokļu summas nepamatoti netiek atmaksātas šajā daļā vai konkrētā nodokļa likumā noteiktajā termiņā, atmaksājamo summu palielina par trim piektdaļām no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas (0,05% par katru nokavēto dienu), aprēķinot to no pārmaksāto nodokļu maksājumu summas par katru nokavējuma dienu.

"Valsts ieņēmumu dienests var neatmaksāt vai nenovirzīt citu maksājumu veikšanai pārmaksātā nodokļa daļu, kas pārsniedz 18% no šajos taksācijas mēnešos veikto apliekamo darījumu kopējās vērtības, atlikušo pārmaksātā nodokļa summu atmaksājot pēc PVN gada deklarācijas iesniegšanas."

Atbilstoši šā likuma 28.panta 21.daļai, ja minētais nodokļu maksātāja iesniegums saņemts triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa, nodokļu administrācijai, ja tā uzsākusi pārmaksātās nodokļu summas pārbaudi, līdz pagājuši trīs gadi no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa, ir tiesības pieņemt lēmumu par šo summu novirzīšanu vai atmaksāšanu neatkarīgi no tā, vai ir pagājuši trīs gadi no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa.

Likuma 28.panta trešajā daļā noteikts: šā panta otrās daļas nosacījumi nav piemērojami nodokļu maksātājiem, kuriem ir nokavētie nodokļu maksājumi nokavēto nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu apmērā, kā arī tad, ja saistībā ar nodokļu maksātāja darbību vai pret nodokļu maksātāju vai tā amatpersonām uzsākts kriminālprocess par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu, izņemot gadījumus, kad pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu reabilitējošu apstākļu dēļ vai likumīgā spēkā ir stājies attaisnojošs tiesas spriedums.

Atbilstoši likuma 28.panta 32.daļai, ja kriminālprocess ir uzsākts par šā panta trešajā daļā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem saistībā ar nodokļu maksātāja darbību un 18 mēnešu laikā pēc tā uzsākšanas konkrētais nodokļu maksātājs vai tā amatpersona nav ieguvusi tādas personas statusu, kurai ir tiesības uz aizstāvību, pārmaksātā nodokļu summa tiek atmaksāta šā panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā.

Tas nozīmē, ka komersantam, sadarbojoties ar citu komersantu, kuram uzsākts kriminālprocess, PVN pārmaksu var neatmaksāt. Tātad pirms tiek slēgts sadarbības līgums, iepriekš jānoskaidro potenciālā darījuma partnera komercdarbība, lai nerastos situācija, ka godīgam komersantam tiek atteikta PVN pārmaksa saistībā ar nodokļu maksātāja darbību.

Izņēmums, kad Valsts ieņēmumu dienests var atmaksāt vai novirzīt citu nodokļu un nodevu segšanai PVN, ir noteikts saskaņā ar šā likuma 28.panta 31.daļu: pārmaksātās nodokļu summas pēc nodokļu maksātāja iesnieguma saņemšanas nodokļu administrācija var atmaksāt vai novirzīt kārtējo nodokļu maksājumu segšanai arī tad, kad saistībā ar nodokļa maksātāja darbību vai pret nodokļu maksātāju vai tā amatpersonām ir uzsākts kriminālprocess šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos, ja pirms atmaksāšanas vai novirzīšanas pieprasītā pārmaksāto nodokļu summa tiek pastiprināta ar galvojumu vai nodrošināta ar ķīlu.

VID pienākums atbilstoši 28.panta ceturtajai daļai ir nodokļu maksātājiem, kuriem ir nokavētie budžetā ieskaitāmie nodokļu maksājumi un kuriem ir izveidojušās nodokļu pārmaksas, šā panta pirmajā, otrajā un 3.2daļā minētajos gadījumos bez nodokļu maksātāja iesnieguma un 3.1daļā minētajā gadījumā un kārtībā pārmaksātās nodokļu summas novirzīt nodokļu parādu un ar tiem saistīto maksājumu segšanai, vienlaikus proporcionāli sedzot pamatparādu, soda naudu un nokavējuma naudu.

Ja konkrētā nodokļa likums paredz veikt nodokļu revīziju (auditu) (PVN likums), lai atmaksātu pārmaksāto nodokli, nodokļa pārmaksa atmaksājama daļā:

1) kuras pamatotība apstiprinājusies nodokļu revīzijas (audita) rezultātā;

2) kurā nodokļu revīzija (audits) turpinās, ja pēc atmaksāšanas iespējamā nodokļa parāda saistība tiek pastiprināta ar galvojumu vai nodrošināta ar ķīlu.

Nodokļa pārmaksa, kuras pamatotība tiek papildus izvērtēta, netiek atmaksāta līdz nodokļu revīzijas (audita) beigām, ja nodokļu maksātājs neiesniedz šā panta piektajā daļā minēto galvojumu vai negarantē šīs summas atmaksāšanu ar ķīlu.

Šā panta 3.1daļā un piektās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā ķīlas līgums slēdzams starp nodokļu administrāciju un nodokļu maksātāju vispārējā kārtībā, kas noteikta attiecībā uz ķīlas līgumiem, un šāds līgums ir atbrīvots no nodokļiem un valsts nodevām, kas maksājamas, noformējot ķīlas līgumu. Par ķīlas priekšmetu var būt lieta, kas nav apgrūtināta ar parādiem vai citādām lietu tiesībām. Saskaņā ar noslēgto galvojuma līgumu galvinieks uzņemas samaksāt nodokļa parādu un ar to saistīto no­kavējuma naudu un soda naudu kā pats parādnieks. Ķīlas tiesības un galvojuma saistība nodibināma, grozāma un izbeidzama atbilstoši Civillikuma noteikumiem, bet pušu strīdi risināmi Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

* "KV" atgādina, ka skaidrojumam ir tikai informatīvs raksturs.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas