Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
      Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.49 (156) 2008. gada 3. decembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Dokumentu projekti

27.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti vairāki tiesību aktu projekti, kas skar uzņēmējus un uzņēmējdarbību. Ar pilnu tiesību aktu projektu sarakstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/vsssanaksmes/izsludinato-projektu-tabula/. "Komersanta Vēstneša" sagatavotie tiesību aktu projektu apraksti balstīti uz internetā pieejamajiem dokumentu projektu tekstiem un to paskaidrojuma rakstiem, anotācijām, ministriju informācijas.

Noteiks prasības pasākumiem, kas saistīti ar bērna ārējā izskata demonstrēšanu

Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā bērnus var iesaistīt aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu"

Šobrīd Latvijā spēkā esošie normatīvi neparedz specifiskas prasības pasākumu (aktivitāšu) organizatoriem vai pasūtītājiem, kur pēc sadarbības ar starpnieku nonāk nepilngadīgā persona (piemēram, modes skates, reklāmas pasākumi u.tml.). Nav noteikta atbildība par bērna drošības nenodrošināšanu, kā arī tiesību un interešu neievērošanu.

Jebkurš tiesību subjekts var nodarboties ar bērnu brīvā laika pavadīšanas organizēšanu, kam nav nepieciešams nekāds valsts vai pašvaldību saskaņojums - modeļu demonstrētāju kursus, skolas neviena institūcija nekontrolē un neuzrauga.

Jauno noteikumu mērķis ir radīt regulējumu pasākumiem, kas saistīti ar bērna ārējā izskata demonstrēšanu un uz kuriem šobrīd īpašs tiesiskais regulējums neattiecas.

Noteikumi konkretizē jomas, uz ko jaunais regulējums neattiecas, tai skaitā interešu izglītība, profesionālās ievirzes izglītība, gadījumi, kad bērns - izpildītājs - stājies darba tiesiskajās attiecībās un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmis Valsts darba inspekcijas atļauju, darbības veic komersants, kas saņēmis licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī gadījumi, ja bērnu aktivitātēs iesaista valsts vai pašvaldības iestāde.

Noteikumi paredz noteikt konkrētas prasības fiziskām vai juridiskām personām, kas vēlas nodarboties ar bērnu iesaistīšanu dažādās ar ārējā izskata demonstrēšanu saistītās darbībās (modeļu skolas, modeļu aģentūras, reklāmas aģentūras u.tml.).

Paredzēts, ka personām, kuras vēlēsies veikt noteikumos regulēto darbību, obligāti jāreģistrējas fizisko un juridisko personu, kas iesaista bērnus aktivitātēs (pasākumos), kas saistīti ar ārējā izskata demonstrēšanu, reģistrā.

 

Par nacionālās akreditācijas sistēmas darbību

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību"

Paredzēts, ka ar 2009.gada 1.janvāri jaunie MK noteikumi aizstās 2008.gada 11.februāra MK noteikumus Nr.96 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju un uzraudzību".

Noteikumu projektā noteikta nacionālās akreditācijas sistēmas darbība, kas ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, kā arī pārvaldības sistēmu, personāla un produktu sertificēšanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju (turpmāk - atbilstības novērtēšanas institūcija) novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, kā arī akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju saraksta izveidošanu un uzturēšanu.

 

Vienādos nodevas būvniecības procesā

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts nodevas par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās apmēra noteikšanas, maksāšanas un atvieglojumu kārtība"

Šobrīd par tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās tiek piemēroti maksas pakalpojumi vai arī maksa netiek iekasēta. Tādējādi dažādās institūcijās pastāv dažāda pieeja šai situācijai un būvniecības ieceres īstenotājam ne vienmēr ir skaidrs, pēc kādiem kritērijiem maksa tiek aprēķināta.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināts nodevas par tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldības apmērs, kā arī tās maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

Tehnisko un īpašo noteikumu saņēmējiem tiks piemēroti vienādi kritēriji nodevas aprēķināšanā neatkarīgi no tehnisko un īpašo noteikumu izdevējinstitūcijas un būvniecības ieceres īstenošanas vietas. Līdz ar to būvniecības ieceres īstenotājiem būs skaidrāks priekšstats par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem būvprojektēšanai.

 

Atvieglos transportlīdzekļu tehnisko ekspertīzi

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.251 "Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi""

Noteikumu projekts paredz papildināt Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumus Nr.251 "Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi" ar jaunu 64.1punktu, nosakot, ja transportlīdzeklis tiks remontēts ar apdrošinātāju vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju saskaņotā remontuzņēmumā, tad Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs vai apdrošinātāja eksperts pēc remontuzņēmuma tāmes un fotogrāfiju izvērtēšanas sagatavo atzinumu par remonta ekonomisko pamatotību, tehnisko ekspertīzi veicot nepieciešamības gadījumā.

Minētais grozījums skar transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes atvieglošanas kārtību.

 

Gada deklarācijas aizpildīšanas kārtība

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.41 "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""

Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu gada ienākumu deklarācijas atbilstību likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" grozījumiem.

Ar grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" tika noteikta atšķirīga nodokļa likme, t.i., 15% ienākumiem, kas gūti no saimnieciskās darbības. Savukārt saimnieciskās darbības veicējiem, kuri veic noteiktu darbību, tiek dota iespēja izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli. Papildus tam likuma normas paredz likumā noteiktos atskaitījumus, kas samazina ar nodokli apliekamo ienākumu, sadalīt proporcionāli starp attiecīgajiem ienākumu veidiem.

Lai nodrošinātu dažādu nodokļa likmju piemērošanu, tiek veiktas izmaiņas gada ienākumu deklarācijā D, vienlaikus MK noteikumu projektu papildinot ar jaunu iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas D6 pielikumu, lai nodrošinātu likumā noteikto atskaitījumu, kas samazina ar nodokli apliekamo ienākumu, sadalījumu proporcionāli starp attiecīgajiem ienākumu veidiem.

Papildus tam noteikumu projekts tiek papildināts ar D5 pielikumu, kas jāaizpilda iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam, kurš par saimnieciskajā darbībā gūtajiem ieņēmumiem maksā fiksēto ienākuma nodokli.

Noteikumu projekts tiek papildināts arī ar punktu, kas paredz, ka nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, lai deklarētu tikai taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izdarītajām iemaksām privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, var aizpildīt tikai deklarācijas D 09.rindu.

Projektā ir ietverti arī citi tehniski precizējumi.

 

Uzlīme - apliecinājums pagaidu atļaujai piedalīties satiksmē

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""

Ar grozījumiem MK noteikumos Nr.466 projektā paredzēta precīzāka valsts tehniskās apskates procesa kontroles administratīvo procedūru noteikšana (piemēram, grozījumu 19., 20., 29.punkts). Grozījumu 6.punkts nepieciešams, ievērojot to, ka transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates procesa pilnveidošanas rezultātā turpmāk arī pagaidu atļauju piedalīties ceļu satiksmē apliecinās uzlīme.

Pamatā noteikumos paredzētās izmaiņas saistītas ar redakcionāliem un strukturāliem precizējumiem.

 

Ziedojumu un dāvinājumu pārskata kārtība

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem"

Jaunie MK noteikumi paredz aizstāt 2006.gada 3.oktobra MK noteikumus Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem".

Salīdzinājumā ar pašreiz spēkā esošo kārtību noteikumu projekts paredz biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām noteikt jaunu ziedojumu un dāvinājumu pārskata sagatavošanas kārtību, aizstāt gada pārskata sastāvdaļu shēmas ar veidlapu paraugiem un noteikt, ka biedrība un nodibinājums, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedriskā labuma organizāciju ir ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz informāciju par ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu sabiedriskā labuma darbībai.

Noteikumu projektā paredzētā kārtība nodrošinās kontroles pasākumu veikšanu, lai sagatavotu atzinumus par ziedojumu izlietojumu atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likuma prasībām.

 

Par sēklu tirdzniecības noteikumiem

Ministru kabineta noteikumu projekts "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

MK noteikumu projekts:

1) precizē dokumentus, kas apliecina sēklas kvalitāti;

2) atvieglo tirgotājam noteiktās prasības, pārsaiņojot un tirgojot sertificētas sēklas pēdējam lietotājam nelielos Eiropas Savienības B tipa iesaiņojumos;

3) precizē tirgotāja pienākumus, tirgojot sēklas no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;

4) nosaka, ka tirgotājiem, kas nodarbojas ar sertificētu sēklu vairumtirdzniecību, turpmāk informācija par sēklu atlikumiem tirdzniecības gada beigās būs jāsniedz Valsts augu aizsardzības dienestam.

Noteikumu projektā izvirzītās prasības kontrolēs Valsts augu aizsardzības dienests.

 

Reģistrējot barības apritē iesaistītu uzņēmumu

Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju"

MK noteikumu projektā paredzēts, ka barības apritē iesaistītā persona maksā valsts nodevu par uzņēmuma reģistrāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju. Noteikumu projekts nosaka valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju.

 

Iespēja ietekmēt pašvaldības domes darbību

Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"

Patlaban spēkā esošie normatīvie akti neparedz iespēju rīkot vietējo pašvaldību referendumus (turpmāk - pašvaldības referendums), kā arī neparedz iespēju pašvaldības iedzīvotājiem iniciēt sabiedriskās domas aptauju (referendumu) par būtiskiem vietējās nozīmes jautājumiem.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju piedalīties vietējās nozīmes jautājumu lemšanā, veicināt vietējās pašvaldības iedzīvotāju iespējas ietekmēt pašvaldības domes darbību vietējo iedzīvotāju interesēs.

Likumprojekts nosaka, kas un par kādiem jautājumiem var ierosināt pašvaldības referendumu, kā arī reglamentē referenduma ierosināšanas un rīkošanas kārtību un nosacījumus. Pašvaldības referendumu organizē jau esošas pašvaldību institūcijas - pašvaldības vēlēšanu komisijas.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas