Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
      Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.50 (157) 2008. gada 10. decembris
            

  Likumu ABC | Par nodokļu maksājumiem

Reģistrācija ar PVN apliekamo personu reģistrā
JADVIGA NEILANDE, nodokļu konsultante


Foto: Māris Kaparkalējs "LV"

Darījumu veicējiem, kuriem saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli” ir jāmaksā šis nodoklis, jāzina, kad un kas jādara un jāievēro, lai pieteiktos apliekamo personu reģistrā, kādi darījumi ir apliekami ar šo nodokli un kādas ir procedūras, lai izstātos no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra.Kādas personas reģistrē ar PVN apliekamo personu reģistrā

Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" (turpmāk - likums) 3.panta pirmajā daļā noteikta reģistrējamo subjektu grupa:

1) fiziskās personas - reģistrē pēc to deklarētās dzīvesvietas;

2) juridiskās personas - reģistrē pēc to juridiskās adreses;

3) personālsabiedrības - reģistrē pēc to juridiskās adreses, kas norādīta komercreģistrā;

4) ja personu grupa kopīgas saimnieciskās darbības veikšanai darbojas uz līguma pamata - reģistrē šīs personu grupas pilnvaroto fizisko personu pēc tās deklarētās dzīvesvietas;

5) ja citas dalībvalsts persona vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēta persona iekšzemē veic vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus darījumus - reģistrē vienu no šādām personām:

a) citas dalībvalsts jebkuru personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu - vienā no darījuma izpildes vietām Latvijas Republikā;

Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu, kā arī jebkuru citas Eiropas Savienības dalībvalsts personu, kura iekšzemē veic apliekamus darījumus savā vārdā, reģistrē apliekamo personu reģistrā saskaņā ar likuma 3.panta desmito daļu vai 26.pantu.

b) tās pilnvaroto personu Latvijas Republikā - atbilstoši šīs personas juridiskajai adresei vai deklarētajai dzīvesvietai.

"Personai, kura saņēmusi lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ir tiesības precizēt reģistrācijas iesniegumu un atkārtoti iesniegt to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē."

Personu, kuru reģistrē apliekamo personu reģistrā saskaņā ar likuma 3.panta pirmās daļas 5.punkta "b" apakšpunktu, reģistrē atbilstoši likuma 3.panta trešajā daļā minētajiem nosacījumiem. Minētā persona var izmantot likuma 3.panta piektajā daļā minētās tiesības.

6) zvērinātu advokātu birojus reģistrē pēc to prakses vietas adreses;

7) zvērinātus notārus reģistrē pēc to deklarētās dzīvesvietas.

Reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā par darījumiem Eiropas Savienības teritorijā nosaka šā likuma 26.pants.

 

Kādi dokumenti jāiesniedz PVN reģistrācijai

Ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.933 (turpmāk - MK noteikumi) 40., 41., 42., 45., 46., 47.punktu:

lai likuma 3.panta pirmajā daļā un 26.panta pirmajā un devītajā daļā minētā persona tiktu reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā (turpmāk - apliekamo personu reģistrs), tā iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrācijas iesniegumu (šo noteikumu 1.pielikums). Iesniegumu var arī atrast arī www.vid.gov.lv.

Valsts ieņēmumu dienests bieži vien lūdz nodokļu maksātājiem aizpildīt arī papildu anketas PVN reģistrācijas apliecības saņemšanai. Šīs anketas ir uzskatāmas par brīvprātīgām, jo tās ir izstrādātas VID teritoriālajā iestādē, nevis apstiprinātas ar MK noteikumiem. Taču Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām atbilstoši likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" un likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajām normām ir tiesības pieprasīt jebkuru informāciju no nodokļu maksātāja, kas saistīts ar tā saimniecisko darbību vai saimnieciskajiem darījumiem.

Reģistrācijas iesniegumu iesniedz persona, kurai ir paraksta tiesības personīgi Valsts ieņēmumu dienesta terito­riālajā iestādē. Iesniedzot iesniegumu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi) vai autovadītāja apliecību. Iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par tā sniegto ziņu patiesumu līdz brīdim, kamēr atbildība pāriet uz citu personu.

Valsts ieņēmumu dienests pieņem reģistrācijas iesniegumu un izdara uz šī iesnie­guma atzīmi par pieņemšanu. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde izskata reģistrācijas iesniegumu un 15 darbdienu laikā pēc iesnie­guma saņemšanas reģistrē personu PVN apliekamo personu reģistrā vai pieņem lēmumu par reģistrācijas atteikumu.

 

Kad VID var atteikt personu reģistrēt ar PVN apliekamo personu reģistrā

Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt personu ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja šī persona:

1) nav sasniedzama tās norādītajā juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā;

2) pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nesniedz informāciju vai sniedz nepatiesu informāciju par tās materiāltehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto saimniecisko darbību.

Ja pieņemts lēmums par reģistrācijas atteikumu, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde piecu darbdienu laikā nosūta to personai, norādot atteikuma iemeslus. Personai, kura saņēmusi lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ir tiesības precizēt reģistrācijas iesniegumu un atkārtoti iesniegt to Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

Nereti gadās situācijas, ka nodokļu maksātājs ir sasniedzis apliekamo darījumu slieksni, kad tam obligāti jāreģistrējas PVN reģistrā, taču saņēmis atteikumu. Tas nozīmē, ka, iestājoties obligātās reģistrācijas termiņam, no tā brīža par apliekamajiem darījumiem budžetā ir jāmaksā PVN. Attiecībā uz priekšnodokli nevajadzētu satraukties, jo to var atskaitīt pēc atkārtotas reģistrācijas arī vēlāk: pakalpojumiem - par 3 mēnešu apliekamiem darījumiem, preču piegādei - par 12 mēnešu apliekamiem darījumiem (likuma 10.panta 16.daļa). Reģistrēties var atkārtoti. Ja nodokļu maksātājs uzskata, ka PVN reģistrācijas atteikums ir bijis nepamatots, tad jāvēršas pie VID teritoriālās iestādes direktora.

 

Budžeta iestāžu reģistrācija

Likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka budžeta finansētās institūcijas reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja tās veic apliekamus darījumus un šādi darījumi var radīt būtiskus konkurences izkropļojumus. Reģistrācija minētajām institūcijām ir obligāta, ja tās:

1) sniedz telekomunikāciju pakalpojumus;

2) piegādā preces (tai skaitā ūdeni, gāzi, elektrību, tvaiku, siltumenerģiju);

3) sniedz preču transporta pakalpojumus;

4) sniedz ostu vai lidostu pakalpojumus;

5) sniedz sabiedriskos pasažieru pārvadājumu pakalpojumus;

6) veic lauksaimniecības intervences darījumus, pildot regulu nosacījumus par lauksaimniecības ražojumu tirgus kopējo organizāciju;

7) organizē gadatirgus un tirdzniecības izstādes;

8) sniedz noliktavu pakalpojumus;

9) sniedz komerciāla rakstura reklāmas pakalpojumus;

10) sniedz tūrisma pakalpojumus;

11) sniedz komerciāla rakstura televīzijas un radio pakalpojumus;

12) sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus (ievērojot šā likuma 6.panta pirmajā daļā minētos atbrīvojumus);

13) piegādā preces darbinieku personiskajām vajadzībām;

14) sniedz nomas pakalpojumus.

Ja budžeta finansētā institūcija veic minētos darījumus, kas rada būtiskus konkurences izkrop­ļojumus gadījumos, ja šī institūcija tiem nepiemēro nodokli, un ja šo apliekamo darījumu vērtība 12 mēnešu laikā sasniedz vai pārsniedz 10 000 latu, budžeta finansētajai institūcijai jāreģistrējas apliekamo personu reģistrā.

 

Kad jāreģistrējas ar PVN apliekamo personu reģistrā

Uzsākot apliekamo darījumu veikšanu, fiziskās vai juridiskās personas un ar līgumu vai norunu saistītās šādu personu grupas vai to pārstāvji reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Termins "personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas" ir attiecināms uz personālsabiedrībām vai personu grupām, kas ir noslēgušas līgumu un tajā paredzēts veikt kopīgas saimnieciskās darbības (piemēram, kopīgi iznomāt telpas, tehnoloģiskās iekārtas, tehniku).

Persona uzskatāma par reģistrētu ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, sākot ar dienu, kad tai ir izsniegta apliekamās personas reģistrācijas apliecība.

Jāreģistrējas ar PVN apliekamo personu reģistrā ir gadījumā, ja fizisko vai juridisko personu un ar līgumu vai norunu saistīto šādu personu grupu vai to pārstāvju ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā sasniegusi vai pārsniegusi 10 000 latu. Ja šis slieksnis nav sasniegts vai pārsniegts, tad šīm personām, grupām un to pārstāvjiem ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Minētā norma attiecināma arī uz budžeta finansētām institūcijām. Minētām personām ir pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc minētās summas sasniegšanas vai pārsniegšanas. 31.dienā personai ir jau jābūt reģistrētai ar PVN apliekamo personu reģistrā. PVN reģistrācijas apliecību persona saņem pēc VID amatpersonas paziņojuma.

Tātad personām jāreģistrējas ar PVN apliekamo personu reģistrā, ja sasniegts vai pārsniegts apliekamo darījumu slieksnis. Ja persona veic neapliekamos darījumus, kuri noteikti likuma 6.pantā, tad uz šīm personām šī norma neattiecas un tām nav jāreģistrējas ar PVN apliekamo personu reģistrā.

Personas ir tiesīgas reģistrēties ar PVN apliekamo personu reģistrā arī uzreiz pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, nesasniedzot vēl apliekamo darījumu slieksni.

Gadījumā, ja fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji 12 mēnešu laikā veic tikai vienu ar nodokli apliekamu preču piegādi vai sniedz tikai vienu ar nodokli apliekamu pakalpojumu, kura vērtība sasniedz vai pārsniedz 10 000 latu, vai šā darījuma rezultātā kopējā veikto apliekamo darījumu vērtība 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 10 000 latu, tām ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamām personām, ja šis darījums nav saistīts ar minēto personu saimniecisko darbību.

Ja minētais darījums turpmāko 12 mēnešu laikā tiek atkārtots, personām ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šāda atkārtota darījuma veikšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamajām personām.

12 mēneši nav saistīti ar kalendāra gadu, bet ir attiecināmi uz jebkuru 12 mēnešu periodu.

Tātad, veicot apliekamos darījumus, 12 mēneši jāskaita nevis no sākuma, bet no mēneša beigām: piemēram, ja tagad ir decembris, tad jāskaita apliekamo darījumu summa pa mēnešiem no decembra pēdējo apliekamo darījumu dienas, novembra, oktobra.... utt. līdz 12.mēnesim. Saskaitot šīs summas kopā, var secināt - ir vai nav sasniegti 10 000 latu.

Likuma 26.panta pirmajā daļā noteikts, ja neapliekamās juridiskās personas vai neapliekamās fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā vērtība bez nodokļa kārtējā kalendārajā gadā sasniedz vai pārsniedz 7000 latu, tad attiecīgajai personai 30 dienu laikā pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā. Pēc reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā šī persona var no tā brīvprātīgi izstāties ne agrāk kā pēc diviem gadiem no reģistrācijas dienas.

Minētā reģistrācija ir attiecināma arī uz budžeta finansēto institūciju veiktajām preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā.

Minētā summa veidojas no visām saņemto preču iegādes summām, izņemot jaunu transportlīdzekļu iegādes un akcīzes preču iegādes summas.

Likuma 26.panta devītā daļa nosaka, ka personas, kuru juridiskā adrese ir Latvijas Republikā un kuras saņem ārvalstu finanšu palīdzību no Eiropas Savienības pirmsstrukturālajiem fondiem, pirms projektu ietvaros veiktajām preču iegādēm Eiropas Savienības teritorijā un pirms pakalpojumu saņemšanas no citu dalībvalstu apliekamajām personām reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā uz laiku līdz projekta darbības beigām.

Piemērojamā kārtība šajā sadaļā attiecas tikai tām fiziskajām vai juridiskajām personām vai ar līgumu vai norunu saistītām šādu personu grupām vai to pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir Latvijas Republikā.

 

Apliekamie darījumi

Likuma 2.panta 2., 2.1, 22.daļā noteiktie ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to apliekamā vērtība ir saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē veiktie ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi:

1) preču piegāde par atlīdzību, arī paš­patēriņš;

2) pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, arī pašpatēriņš;

3) apliekamie darījumi Eiropas Savienības teritorijā, kas minēti šā likuma 18.pantā;

4) jebkurš preču imports, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

Neapliekamie darījumi noteikti likuma 6.pantā un darījumi, kas neattiecas uz likuma normām, - MK noteikumu 2.punktā.

 

Izslēgšana no ar PVN apliekamo personu reģistra

Likuma 3.panta astotajā daļā noteikts, ka apliekamā persona var griezties Valsts ieņēmumu dienestā ar iesniegumu par tās izslēgšanu no apliekamo personu reģistra, ja šajā pantā nav noteikts citādi. Tas pats attiecas arī uz budžeta finansētu institūciju.

Savukārt Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības izslēgt personu no apliekamo personu reģistra, ja:

1) notikusi attiecīgās apliekamās personas likvidācija vai reorganizācija;

2) apliekamā persona mēneša laikā pēc likumā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa neiesniedz nodokļa deklarāciju vai nodokļa deklarācijā sniedz nepatiesu informāciju, vai pēc nodokļu administrācijas rakstveida pieprasījuma neiesniedz dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei;

3) apliekamā persona nav sasniedzama juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā vai arī šī adrese faktiski nepastāv. Šīs prasības neattiecas uz citas dalībvalsts personu, kas veic saimniecisko darbību, un Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu, kas reģistrēta apliekamo personu reģistrā.

Pēc reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienests veic personas juridiskās adreses apsekošanu. Līdz ar to iepriekš vajadzētu vienoties ar VID amatpersonu, kurā dienā tā apmeklēs nodokļu maksātāju, jo bieži gadās situācija, ka PVN reģistrāciju atsaka tāpēc, ka juridiskajā adresē, ierodoties VID amatpersonām, neviens nav bijis uz vietas. Un tas ir pilnīgi normāli, ka persona nesēž uz vietas birojā vai citā telpā sakarā ar saimniecisko darījumu veikšanu, taču, lai nerastos lieki pārpratumi, iepriekš tomēr būtu jāvienojas par apmeklējuma laiku.

Apliekamā persona uzskatāma par izslēgtu no apliekamo personu reģistra, sākot ar dienu, kad Valsts ieņēmumu dienests ir publicējis laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par apliekamās personas reģistrācijas apliecības anulēšanu. Likvidācijas gadījumā apliekamā persona uzskatāma par izslēgtu no apliekamo personu reģistra, sākot ar likvidācijas pabeigšanas dienu.

Apliekamā persona, kuru Valsts ieņēmumu dienests izslēdz no apliekamo personu reģistra sakarā ar:

1) personas iesniegumu par izslēgšanu no PVN reģistra, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izslēgšanas dienas iemaksā valsts budžetā nodokli, kas aprēķināts no izslēgšanas datumā uzskaitē esošo krājumu (arī avansa maksājumu) vērtības un pamatlīdzekļu atlikušās vērtības, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis;

2) PVN deklarācijas neiesniegšanu mēneša laikā pēc noteiktā termiņa, nepatiesas informācijas sniegšanu, pēc VID amatpersonas pieprasījuma dokumentu neiesniegšanu nodokļa aprēķina pārbaudei, personas nesasniegšanu juridiskajā adresē vai tāda vispār nemaz nepastāv, ja persona nav atjaunota vai atkārtoti reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā, ne vēlāk kā 90 dienu laikā no izslēgšanas dienas iemaksā valsts budžetā nodokli, kas aprēķināts no izslēgšanas datumā uzskaitē esošo krājumu (arī avansa maksājumu) vērtības un pamatlīdzekļu atlikušās vērtības, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis.

Krājumu un pamatlīdzekļu vērtības nosakāmas saskaņā ar apliekamās personas finanšu grāmatvedībā norādītajiem datiem. Tātad jāveic krājumu un pamatlīdzekļu inventarizācija un saskaņā ar inventarizācijas sarakstā atlikumā esošajiem krājumiem un pamatlīdzekļiem jāiemaksā atpakaļ budžetā atskaitītais priekšnodoklis.

 

Atkārtota reģistrēšanās ar PVN apliekamo personu reģistrā

Personu, kura izslēgta no apliekamo personu reģistra saskaņā ar pārkāpumiem - likuma normu un prasību neievērošanu (3.panta 8.1daļas 2., 4.punkts) - atkārtoti reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā:

1) pēc laikus neiesniegtās nodokļa deklarācijas iesniegšanas un šajā nodokļa deklarācijā norādītās budžetā maksājamās nodokļa summas un nokavējuma naudas, kā arī par nodokļa deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu aprēķinātā naudas soda samaksas;

2) pēc Valsts ieņēmumu dienesta veiktajā nodokļu kontrolē konstatētās nepatiesās informācijas novēršanas nodokļa deklarācijā un budžetā maksājamās nodokļa summas un nokavējuma naudas samaksas;

3) pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasīto nodokļa aprēķinu pārbaudei nepieciešamo dokumentu iesniegšanas;

4) pēc ziņu par juridiskās adreses vai deklarētās dzīvesvietas precizēšanas.

Turpmāk vēl

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas